Artykuł Dodaj artykuł

Prawdy i mity o zwrocie podatku VAT na materiały budowlane

Czy można wnioskować o zwrot części kosztów VAT poniesionych na sprzęt AGD, jak piekarnik lub kuchenka, kupiony na raty?

Czy można wnioskować o zwrot części kosztów VAT poniesionych na sprzęt AGD, jak piekarnik lub kuchenka, kupiony na raty?

Nie. Choć na to pytanie należy odpowiedzieć w dwojaki sposób. Przede wszystkim, możliwość ubiegania się o zwrot części kosztów podatku VAT nie dotyczy sprzętu gospodarstwa domowego,
z wyłączeniem kuchenki gazowej. Tylko ten element możemy umieścić w składanym wniosku.

Ponadto, możliwość zwrot części VAT obejmuje tylko koszty faktycznie poniesione. Jeśli zatem dotychczas spłaciliśmy połowę kwoty widniejącej na fakturze, we wniosku należy zawrzeć tylko tę część. O zwrot pozostałej kwoty można ubiegać się po spłaceniu wszystkich rat. Ważne jest też to, że będzie można ubiegać się tylko o zwrot części kosztów poniesionych do końca 2013 roku.

Czy można ubiegać się o zwrot kosztów na materiały przed podpisaniem aktu własności lokalu?

Tak. Należy jednak pamiętać, że możliwość ubiegania się o zwrot kosztów VAT obejmuje tylko lokale lub budynki mieszkalne, do których wnioskodawca dysponuje tytułem prawnym. Ponieważ przepisy nie precyzują definicji „tytułu prawnego”, za obowiązującą uznaje się linię orzecznictwa NSA, zgodnie z którą za tytuł prawny uważa się:

  1. akt własności budynku lub lokalu mieszkalnego,

  2. umowę najmu, podnajmu lub dzierżawy,

  3. przydział lokalu (decyzja),

  4. umowę użyczenia,

  5. inny stosunek zobowiązaniowy, z którego wynika prawo podatnika do korzystania z lokalu mieszkalnego.

Z powyższej linii wynika, że za „inny stosunek zobowiązaniowy” można uznać także umowę przedwstępną. Aby jednak tak się stało, musi ona posiadać zapis o wydaniu podatnikowi lokalu przed podpisaniem umowy przyrzeczonej. Wówczas wnioskodawca staje się faktycznym użytkownikiem lokalu mieszkalnego, co daje mu prawo do ubiegania się o zwrot części kosztów poniesionych na remont lub budowę.

Trzeba pamiętać, że czas na wykorzystanie tych przepisów pozostał jedynie do końca 2013 roku.

Czy kupując towar z montażem stawka VAT zmienia się z 23 na 7% i nie ma konieczności składania wniosku o zwrot części podatku?

Tak. Wiele firm, poza sprzedażą materiałów, proponuje także usługę montażową. Podstawą ostatecznie zapłaconej kwoty jest każdorazowo umowa między odbiorcą a wykonawcą. Jeśli zostało w niej zawarte wyodrębnienie usługi i materiałów, każdy z elementów będzie fakturowany osobno. Wówczas koszt usługi jest objęty 7% stawką VAT, a materiałów 23%. Jeśli jednak rozliczenie jest całościowe, wtedy ogół usługi jest objęty stawką 7%.

Globalne rozliczenie jest bardziej korzystne z punktu widzenia odbiorcy. Po pierwsze, nie trzeba składać wniosków o zwrot poniesionych kosztów. Po drugie, część materiałów budowlano-wykończeniowych było objętych wyższą stawką VAT przed zmianą przepisów w 2004 roku. Zatem, całościowe rozliczenie pozwala na dodatkowe oszczędności, gdyż obniża faktyczną kwotę podatku VAT na te elementy.

Czy ze względu na zmieniające się przepisy, trzeba złożyć wniosek jeszcze przed końcem roku?

Nie. Zmieniające się przepisy regulują nowe zasady przyznawania zwrotu kosztów VAT po 1 stycznia 2014 roku. Dla osób, które do końca 2013 roku nabyły materiały budowlano-wykończeniowe, nie tracą możliwości ubiegania się o ten zwrot. Należy jednak przestrzegać ostatecznych dat nałożonych przez nową ustawę. Podatników będą zatem obowiązywały następujące terminy składania wniosków:

  1. nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 roku za faktury wystawione w okresie od 1 maja 2004 roku do 31 grudnia 2005 roku,

  2. nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 roku za faktury wystawione w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku,

  3. nie później niż do dnia 31 grudnia 2016 roku za faktury wystawione w okresie od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2009 roku,

  4. nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 roku za faktury wystawione w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku,

  5. nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 roku za faktury wystawione w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Należy jednak pamiętać, że wniosek można składa tylko raz w każdym roku podatkowym.

Czy nowe przepisy pozwolą ubiegać się o zwrot części VAT za materiały kupione po 1 stycznia 2014?

Tak, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych nie pozwoli już kupować materiałów budowlanych z myślą o odliczeniu VAT. Na mocy przepisów po zmianach, zwrot VAT będzie przysługiwał w związku z „budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny”.

Dodatkowo, pozwolenie na budowę musi zostać wydane po 1 stycznia 2014 roku, powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie będzie mogła przekraczać 75 mkw., a domu – 100 mkw. Jeśli w chwili wydania pozwolenia rodzina będzie wychowywać co najmniej troje dzieci spełniających warunki wieku, stopnia niepełnosprawności lub kontynuacji nauki, powierzchnia zwiększy się odpowiednio do 85 i 110 mkw. Ustawa pozwala na rozliczenie tylko osobom, które w roku kalendarzowym, w którym wydana będzie zgoda, nie przekroczą wieku 36 lat. W sytuacji małżeństwa zasada ta dotyczy młodszej osoby. Nowe przepisy regulują także warunki praw własności do innych lokali i budynków.

Ważnym jest, aby pamiętać, że po końcu bieżącego roku prawo do zwrotu VAT nie będzie obejmowało remontów, a wyłącznie przedsięwzięcia wymagające zgody na budowę. Dlatego najbliższe tygodnie grudnia mogą być ostatnią szansą na zakup materiałów z możliwością skorzystania ze zwrotu części poniesionych kosztów. 

Podobne artykuły