Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Księgarnia

Nowe Prawo Budowlane i Przepisy Wykonawcze - okładka
Autor:

Cena: 569,00 pln

Ochrona przed elektrycznością statyczną - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych - okładka
Autor:

Cena: 64,00 pln

Warunki techniczne wykonania i odbioru dróg i mostów - okładka
Autor:

Cena: 349,00 pln

Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych wyd. 2 - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Regulacja hydrauliczna systemów ogrzewania i chłodzenia - okładka
Autor:

Cena: 90,00 pln

 Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych - okładka
Autor:

Cena: 69,00 pln

Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu - okładka
Autor:

Cena: 99,00 pln

Ogrzewnictwo praktyczne. Projektowanie. Montaż. Certyfikacja energetyczna. Eksploatacja. Wydanie II poszerzone - okładka
Autor:

Cena: 80,00 pln

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - okładka
Autor:

Cena: 79,00 pln

Rysunek architektoniczny w praktyce, czyli jak patrzeć ze zrozumieniem - okładka
Autor:

Cena: 129,00 pln

Przetargi

2020-09-29 „Przebudowa i nadbudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z wyposażeniem” Zadanie realizowane jest w ramach Umowy nr RPSW.06.05.00-26-0008/16-00 o dofinansowanie Projektu RPSW.06.05.00-26-0008/16 pn. „Rewitalizacja Sandomierza – miasta dziedzictwa kulturowego i rozwoju” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi VI „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.
2020-09-29 Wykonanie remontów dachów – naprawa – paczka nr 9
2020-09-29 Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowościach Konarzyny, Cięgardło, Olpuch, Chwarzenko i Stara Kiszewa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Starej Kiszewie dla zadania (części) nr 5 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w miejscowości Olpuch
2020-09-29 Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej.
2020-09-29 Wykonanie remontu pokrycia dachowego oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej na budynku Stacji Trafo Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
2020-09-29 Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego na terenie miasta Bielska-Białej w latach 2020 - 2022,
2020-09-29 Wymiana dźwigu szpitalnego w Budynku Diagnostyki Obrazowej w Centrum Onkologii w Bydgoszczy
2020-09-29 Budowa parkingów przy Szpitalu Powiatowym w Krotoszynie.

Partnerzy

###
Krajowe Centrum Innowacji Chłodnictwa I Klimatyzac...
###
Targi Lublin S.A.
###
Targi Kielce S.A.
###
J.G.Training
###
Grupa MTP
###
Expo Silesia
###
Stowarzyszenie Kominy Polskie
###
Stowarzyszenie Polska Wentylacja