Szkolenie Dodaj szkolenie

Proces budowlany – od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie (szkolenie w Krakowie)

1190.00 PLN 1190,00 pln netto + 23% VAT

Program szkolenia

Dzień I:

1. Wprowadzenie – zakres regulacji ustawy Prawo budowlane jako podstawowego aktu prawny, regulującego proces budowlany i zasady utrzymania obiektów budowlanych podczas ich eksploatacji i użytkowania.

2. Podstawowe definicje ustawowe dotyczące procesu budowlanego, w tym pojęcie budowy, robót budowlanych, przebudowy, remontu, rozbiórki, brakujące definicje konieczne do zaczerpnięcia z innych aktów prawnych. Konsekwencje braku precyzji niektórych definicji.

3. Organy administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, zakresy działania i kompetencji.

4. Etap przygotowawczy – warunki wynikające z planu miejscowego lub decyzji o WZiZT, aktualne zasady udzielania pozwoleń na budowę oraz procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych wymagających decyzji o pozwoleniu na budowę.

5. Przepisy techniczno – budowlane, ich znaczenie przy projektowaniu i realizacji robót, możliwości odstępstw od wymagań tych przepisów ścieżką ustawową lub poprzez akty wykonawcze do ustawy .

6. Realizacje zwolnione z pozwolenia na budowę, procedura zgłoszenia zamiaru wykonania obiektu lub robót budowlanych, aspekty milczącej akceptacji ze strony organu administracji architektoniczno -budowlanej.

7. Realizacje skutkujące powstaniem obowiązku przygotowania informacji i planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8. Wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymogi ustawowe i kwalifikacje formalne wymaganie od kierownika budowy, kierownika robót i pozostałych uczestników procesu budowlanego.

Dzień II:

1. Przedstawiciel inwestora - inspektor nadzoru inwestorskiego. Podstawowe obowiązki i prawa inspektora nadzoru inwestorskiego.


2.Podstawowe obowiązki i prawa kierownika budowy, regulacje ustawowe i zobowiązania umowne, współpraca z nadzorem autorskim, dodatkowe wymogi związane z obiektami objętymi ochroną konserwatorską.

3. Przebieg budowy - obowiązki wynikające z Prawa budowlanego. Dokumentowanie przebiegu robót i dziennik budowy. Zmiany osób odpowiedzialnych za przebieg budowy. Odbiory robót, odbiory instalacyjne, odbiory częściowe i odbiór końcowy.

4. Zakończenie realizacji robót a zakończenie procesu budowlanego. Termin wykonania zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane.

5. Rozliczenia robót w zależności od typu wynagrodzenia wykonawcy zapisanego w umowie o roboty budowlane, podstawowe informacje na temat kosztorysowania robót budowlanych, waloryzacja wynagrodzeń w umowach o roboty budowlane.

6. Angażowanie podwykonawców i kwestia solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania finansowe wobec podwykonawców.

7. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego i warunków pozwolenia na budowę, procedury obowiązujące inwestora.

8. Odpowiedzialność za działania nielegalne - konsekwencje samowoli budowlanej i innych naruszeń przepisów, możliwości i procedury ewentualnej legalizacji, stawki obowiązujących opłat.

9. Katastrofa budowlana i jej konsekwencje.

10. Rozpoczęcie użytkowania obiektu budowlanego- zawiadomienie o zakończeniu budowy czy decyzja o pozwoleniu na użytkowanie?. Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości podczas końcowej kontroli obiektu - kary finansowe oraz postępowanie naprawcze.

11. Obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, kontrole okresowe, książka obiektu budowlanego.

12. Certyfikacja energetyczna budynków – świadectwo efektywności energetycznej jako jeden z warunków zakończenia procesu budowlanego, „pomysły” kolejnych, dodatkowych wymagań.

13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego – wymogi formalne i techniczne.

14. Odpowiedzialność karna, zawodowa, cywilna i dyscyplinarna w budownictwie.

15. Dyskusja i pytania (na bieżąco w trakcie omawiania poszczególnych tematów zajęć).

Cel szkolenia

Do udziału w szkoleniu zapraszamy pracowników firm działających w branży budowlanej, pracowników urzędów administracji publicznej oraz inne osoby i firmy, które uczestniczą w procesie budowlanym i są zainteresowane rozszerzeniem wiedzy w zakresie przepisów regulujących ten obszar lub mają problemy z zastosowaniem ich w praktyce. Szkolenie będzie szczególnie przydatne osobom, które są odpowiedzialne za realizację inwestycji.

W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady prowadzenia procesu budowlanego w oparciu o aktualne przepisy, ostatnie nowelizacje a także z uwzględnieniem zaplanowanych zmian. Celem szkolenia jest przedstawienie procesu budowlanego w ujęciu praktycznym. Przewidziano czas na analizę przykładów, pytania, dyskusję i konsultacje.

Prowadzący

Dr inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pracę doktorską obronił w 1982 roku. Posiada uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego z listy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych.

Jako rzeczoznawca aktywnie uczestniczy w pracach polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, uczestniczy w nadzorach budowlanych, jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, prowadzi własne biuro ekspertyz budowlanych a także zajmuje się działalnością dydaktyczną.
Termin:

25.06.2012 - 26.06.2012

Adres:

Kraków

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa