Szkolenie Dodaj szkolenie

Nowoczesny magazyn - analiza, ocena i usprawnienie procesów magazynowych w przedsiębiorstwie

1850.00 PLN 1850,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

1. Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej (znaczenie i zadania magazynów w logistyce firm i zintegrowanych łańcuchach dostaw).

2. Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie (relacje, zakresy obowiązków, odpowiedzialność osób funkcyjnych, obieg informacji, uwarunkowania funkcjonowania gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwach).

3. Poziom i asortyment zapasów (podział zapasów według kryteriów ważności i współczynników rotacji, charakterystyka zapasów oraz jej wpływ na przyjęte metody składowania, metody wyceny zapasów magazynowych).

4. Technologia operacji magazynowych (charakterystyka technologicznego procesu magazynowania, organizacja prac magazynowych w przedsiębiorstwie, dostosowanie operacji magazynowych do rodzaju magazynów i branż działalności).

5. Dokumentacja magazynowa (podział i przeznaczenie dokumentów wykorzystanych w gospodarce magazynowej, zasady opracowania dokumentów, zasady obiegu dokumentów, dokumentacja elektroniczna, archiwizacja dokumentów).

6. Organizacja inwentaryzacji na szczeblu magazynów (rodzaje inwentaryzacji, dokumenty normujące procedury inwentaryzacyjne, odpowiedzialność osób funkcyjnych za realizację inwentaryzacji, tryb przeprowadzenia inwentaryzacji, weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych, rozliczanie ubytków i braków).

7. Odpowiedzialność materialna w gospodarce magazynowej (dokumenty normujące odpowiedzialność materialną, zasady przydzielania odpowiedzialności materialnej).

8. Metody składowania i kompletacji zapasów (sposoby rozmieszczenia zapasów w magazynach, metody kompletacji towarów, lokalizacja miejsc składowych, organizacja tradycyjnych metod składowania, nowoczesne rozwiązania dot. składowania zapasów).

9. Utechnicznienie operacji magazynów (sprzęt wykorzystywany w procesach magazynach, certyfikaty wyposażenia technicznego magazynów, uprawnienia do wykorzystania urządzeń technicznych).

10. Dyrektywy unijne w zakresie ochrony środowiska w odniesieniu do organizacji funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie (podział dyrektyw, dyrektywy tematyczne z zakresu ochrony środowiska procesów magazynowych).

11. BHP w organizacji prac magazynowych (unormowania prawne w zakresie bhp, wymagania w odniesieniu do obiektów magazynowych i procesów magazynowania, organizacja magazynów przy uwzględnieniu zagadnień bhp, obowiązki pracodawcy i pracowników, zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz warunki przeciwdziałania zagrożeniom).

12. System wymiarowy opakowań usprawniający obrót materiałowy (unormowania dotyczące systemu wymiarowego opakowań, wykorzystanie poszczególnych rodzajów jednostek ładunkowych).

13. System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych (możliwości i potrzeby zastosowania automatycznej identyfikacji, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN (GS1), zasady znakowania ładunków i miejsc składowania w magazynach, system identyfikacji towarów metodą RFID).

14. Normatywy projektowe wykorzystywane w gospodarce magazynowej (potrzeby przestrzeni składowej, analiza zwiększenia możliwości składowych przy zastosowaniu różnych rodzajów urządzeń technicznych, wybór i ocena wyposażenia magazynów).

15. Przeprojektowanie magazynów istniejących (algorytm projektowania, elementy projektowania, rozmieszczenie i zagospodarowanie stref magazynowych).

16. Projektowanie magazynów nowoplanowanych (zasady projektowania, optymalizacja wielkości magazynów w odniesieniu do potrzeb i posiadanego terenu).

17. Koszty gospodarki magazynowej (miejsce i poziom kosztów magazynowania w logistyce przedsiębiorstw, identyfikacja kosztów gospodarki magazynowej, wyodrębnienie kosztów magazynowania).

18. Wskaźniki (mierniki) funkcjonowania gospodarki magazynowej (narzędzia stosowane w opisie i ocenie gospodarki magazynowej, wskaźniki rotacji zapasów magazynowych, wskaźniki kosztowe, wskaźniki przepływu, wskaźniki operacyjne).

19. Kierunki (trendy) usprawnień funkcjonowania magazynów.

Cel szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej oraz osób odpowiadających za prawidłowe funkcjonowanie magazynów różnych branż (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom rozszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonowania magazynów a w szczególności: procesów składowania i manipulacji towarów, metod kompletacji, wyposażenia technicznego, zarządzania magazynami, zarządzania personelem oraz optymalizacji kosztów. Szkolenie pomoże uczestnikom przy planowaniu i realizowaniu zadań, które mają służyć poprawie funkcjonowania magazynów, zwiększeniu możliwości składowych i usprawnieniu przepływu towarów w różnych rodzajach magazynów.

W ramach szkolenia jest przewidziana projekcja kilku filmów video, przedstawiająca nowoczesne rozwiązania dot. organizacji procesów magazynowych w wiodących polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach. Problematyka obejmuje również prezentację praktycznych narzędzi wykorzystywanych przy modernizacji magazynów istniejących oraz projektowaniu nowych obiektów magazynowych.

Metody szkoleniowe:

• wykłady (około 30% czasu),
• analiza przypadków,
• praca w grupach w formie treningu menedżerskiego.

Prowadzący

Doktor nauk ekonomicznych (rozprawa doktorska z 2003 roku z zakresu optymalizacji procesów logistycznych), niezależny trener i doradca z zakresu logistyki i restrukturyzacji przedsiębiorstw; doświadczenie zawodowe zdobywał w przedsiębiorstwach produkcyjnych i logistycznych zarówno w Polsce, jak również w Belgii, Holandii i Niemczech.

Opublikował 19 prac naukowo - badawczych, z których większość została wykorzystana do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw różnych branż. Od 12 lat zajmuje się działalnością szkoleniową i doradczą z zakresu logistyki i zarządzania. Prowadził szkolenia i warsztaty doskonalące umiejętności kierownicze i zarządcze osób funkcyjnych pracujących w logistyce i komórkach związanych z organizacją funkcjonowania łańcuchów dostaw wielu znaczących na polskim rynku przedsiębiorstw.
Termin:

14.03.2012 - 16.03.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa