Przetarg

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa

11-03-2023, 19:18

Dane kontaktowe

GMINA PADEW NARODOWA
ul. Grunwaldzka 2,39-340 Padew Narodowa
tel. 158514460
e-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl
http:// www.padewnarodowa.biuletyn.net

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PADEW NARODOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409360

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 2

1.5.2.) Miejscowość: Padew Narodowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-340

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 158514460

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@padewnarodowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.padewnarodowa.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a989a8ad-bfff-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131252

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00076414/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a989a8ad-bfff-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu platformy e-zamówienia zostały opisane w zasadach i warunkach korzystania z Platformy e-Zamówienia, Regulaminie Platformy e-Zamówienia, dostępnymi na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl.
Szczegóły zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w dziale VIII. Informacje ośrodkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Padew Narodowa, ul. Grunwaldzka 2,
39-340 Padew Narodowa, tel. 15 851 44 60, adres e-mail: gmina@padewnarodowa.com.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę się kontaktować z Inspektorem ochrony danych osobowych, kontakt: iod@padewnarodowa.com.pl lub pisemnie na adres administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1360 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o stosowne zapisy ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z wymogami ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zgodnie
z wytycznymi Projektu i umową o dofinansowanie;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy.
______________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 8

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Padew Narodowa, Piechoty i Zarównie
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej 103468R „Piechoty-Biały Krzyż”
- roboty przygotowawcze i ziemne
- frezowanie nawierzchni
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- siatka wzmacniająca
- pobocza
- zjazdy
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- oczyszczenie i odmulenie rowów
- oznakowanie pionowe i poziome
- przebudowa skrzyżowania
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 817 w m. Zarównie:
- roboty przygotowawcze i ziemne
- mechaniczne karczowanie zagajnikiem wraz z utylizacją karpiny
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zjazdy
- odtworzenie rowu
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- oznakowanie pionowe i poziome
- przebudowa skrzyżowania
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Padew Narodowa i Pierzchne
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę ul. Stawowej w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- siatka wzmacniająca
- pobocza
- oznakowanie pionowe
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę ul. Cmentarnej w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
3. Przebudowę ul. Jarzębinowej w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie kabla teletechnicznego
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- inwentaryzacja geodezyjna
4. Przebudowę ul. Zielonej, odc. I w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- przebudowa linii teletechnicznej
- przebudowa skrzyżowania
- inwentaryzacja geodezyjna
5. Przebudowę ul. Zielonej, odc. II w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- regulacja studni i zasuw
- inwentaryzacja geodezyjna
6. Przebudowę ul. Działkowców w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego
- regulacja studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych
- przebudowa hydrantów
- inwentaryzacja geodezyjna
7. Przebudowę ul. Wrzosowej w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- słupki uchylne
- inwentaryzacja geodezyjna
8. Przebudowę drogi na działce nr ewid. 1331 (wzdłuż lasu) w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
9. Przebudowę drogi na działce nr ewid. 1327 (przez las) w m. Padew Narodowa:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
10. Przebudowę drogi na działce nr ewid. 241 w m. Pierzchne:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- przepust wraz ze ściankami czołowymi
- oznakowanie pionowe
- regulacja studni kanalizacyjnych
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Przykop

Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 622, 871/4 w m. Przykop:
- roboty rozbiórkowe
- mechaniczne frezowanie nawierzchni
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
- siatka wzmacniająca
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- odwodnienie
- pobocza
- oznakowanie poziome
- bariery drogowe
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 872, 871/3, 662 w m. Przykop:
- frezowanie nawierzchni
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- siatka wzmacniająca
- drenaż
- odwodnienie liniowe
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- pobocza
- zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego
- zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego
- oznakowanie pionowe
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część IV:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Wojków
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 389 w m. Wojków:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 950 w m. Wojków:
- ścinanie i karczowanie krzaków
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego
- inwentaryzacja geodezyjna
3. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 937 w m. Wojków:
- ścinanie i karczowanie krzaków
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- siatka wzmacniająca
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
4. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 1026 w m. Wojków, odc. I:
- ścinanie i karczowanie krzaków
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- siatka wzmacniająca
- przepust wraz ze ściankami czołowymi
- zabezpieczenie kabla telekomunikacyjnego
- pobocza
- oznakowanie pionowe
- inwentaryzacja geodezyjna
5. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 1026 w m. Wojków, odc. II:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- siatka wzmacniająca
- pobocza
- oznakowanie pionowe
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część V:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Zachwiejów i Piechoty
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 310 w m. Zachwiejów:
- przebudowa skrzyżowania
- ścinanie i karczowanie krzaków
- profilowanie rowu i roboty ziemne
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- zabezpieczenie i przebudowa sieci gazowej
- zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- pobocza
- oznakowanie pionowe i poziome
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 345 w m. Zachwiejów:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy (warstwa górna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenia kabla elektroenergetycznego
- regulacja studni kanalizacyjnych
- inwentaryzacja geodezyjna
3. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 405. odc. I w m. Zachwiejów
- roboty przygotowawcze i ziemne
- frezowanie nawierzchni
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- przepusty wraz ze ściankami czołowymi
- ułożenie korytek ściekowych
- umocnienie poboczy płytami ażurowymi
- pobocza
- parking
- oznakowanie poziome
- inwentaryzacja geodezyjna
4. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 405. odc. II w m. Zachwiejów:
- profilowanie i zagęszczanie podłoża
- wykonanie podbudowy (warstwa górna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
5. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 194/2 w m. Piechoty:
- przebudowa skrzyżowania
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- przepust wraz ze ściankami czołowymi
- oznakowanie poziome i pionowe
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VI:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Rożniaty
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 242/4 w m. Rożniaty:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- zabezpieczenie sieci gazowej
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 554/1 w m. Rożniaty:
- ścinanie i karczowanie krzaków
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- inwentaryzacja geodezyjna
3. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 563/7 w m. Rożniaty:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci teletechnicznej
- regulacja studni kanalizacyjnych
- inwentaryzacja geodezyjna
4. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 545, 546/11, 546/10 w m. Rożniaty:
- wykonanie parkingu
- ścinanie i karczowanie krzaków
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- przepust wraz ze ściankami czołowymi
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45233225-2 - Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VII:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Kębłów
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 661/6 w m. Kębłów:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 690/2, 690/4, 721/1 w m. Kębłów:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- regulacja studni kanalizacyjnych
- regulacja zasuw wodociągowych
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część VIII:
Nazwa zadania: „Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę i modernizację dróg na terenie Gminy Padew Narodowa” – Domacyny
Zakres prac obejmował będzie:
1. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 293 w m. Domacyny:
- wykonanie rozjazdu
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
- inwentaryzacja geodezyjna
2. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 380, 374, 388 w m. Domacyny:
- wykonanie rozjazdu
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie sieci gazowej
- oczyszczenie i wyprofilowanie rowu
- inwentaryzacja geodezyjna
3. Przebudowę drogi gminnej nr ewid. 408 w m. Domacyny:
- wykonanie koryta
- wykonanie warstwy odsączającej
- wykonanie podbudowy (warstwa górna i dolna)
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- pobocza
- zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego
- regulacja studni kanalizacyjnych
- inwentaryzacja geodezyjna
szczegółowy zakres i ilość określają: dokumentacje techniczne, projekty budowlane, projekty wykonawcze, materiały do zgłoszenia, PZT, STWIOR, przedmiar robót (nie jest wiążący, stanowi dokument pomocniczy przy wycenie robót)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-25

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Dopuszcza się powtórzenie do 25 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w postępowaniu
kryteria oceny ofert Cena (waga 60%), Okres gwarancji i rękojmi (waga 40%)
2.Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma max
liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiednio mniejsza(proporcjonalnie)liczba punktów.Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa
oferty.
3.Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Cena
Kc=(Kcmin/Kcbad) x Kp,gdzie
Kcmin-najniższe koszty realizacji zadania
Kcbad-koszty realizacji zadania badanej oferty
Kp-współczynnik proporcjonalności równy 60 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
Okres gwarancji i rękojmi
Kg=(Kgbad/Kgmax) x Kp, gdzie
Kgmax – najdłuższy okres gwarancji dla zadania
Kgbad – okres gwarancji dla zadania badanej oferty
Kp - współczynnik proporcjonalności równy 40 %
Sposób oceny - Ilość przyznanych punktów
4.Cena przedmiotu zamówienia – oznacza łączną cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu
zamówienia. Jest to suma cen poszczególnych składowych zamówienia. Wielkość ta występuje na
formularzu ofertowym.
Okres gwarancji - oznacza okres gwarancji i rękojmi. Wielkość ta występuje na formularzu ofertowym i
jest podana jako liczba miesięcy.
5.Punkty w ramach poszczególnych kryteriów przyznawane będą w następujący sposób:
Kryterium: cena
oferta z najniższą ceną otrzyma max ilość punktów = 100, pomnożone przez współczynnik 0,60; oferty
następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z najniższą ceną, wg wzoru:
Kc = (cena najniższa : cena oferty badanej) x 100 pkt x 0,60
W kryterium „cena” badana oferta może uzyskać max. 60,00 pkt.
Kryterium: okres gwarancji i rękojmi:
oferta z najdłuższym terminem rękojmi i gwarancji otrzyma max liczbę punktów = 100, pomnożone
przez współczynnik 0,40; oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty z
najdłuższym okresem rękojmi i gwarancji, wg wzoru:
Kg = (okres rękojmi i gwarancji w ofercie badanej : okres rękojmi i gwarancji najdłuższy)
x 100 pkt x 0,40
Punkty za to kryterium będą przyznawane na podstawie długości okresu udzielonej gwarancji, podanej
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 60 m-cy. W
przypadku podania przez Wykonawcę okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż wymagany lub nie
podanie (nie wpisanie) - oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust.1 pkt. 5
uPzp. Max. punktowany okres gwarancji wynosi 120 m-cy. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 120 m-cy do oceny oferty zostanie przyjęty okres 120 m-cy.
W kryterium „okres gwarancji” oferta może uzyskać max. 40,00 pkt.
Punktacja zostanie zaokrąglona do 2 miejsc po przecinku
6.Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (max liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona
Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
7.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej
spośród ofert uznanych za ważne.
8.Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert
ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę
z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa wyżej, zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert
dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu
- spełniają warunki udziału w postępowaniu
2. Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie stawia wymagań
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie stawia wymagań.
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej do wykonywania zamówienia, a ponadto:
a) Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min.
Część I: 3 400 000,00 zł
Część II: 2 500 000,00 zł
Część III: 1 400 000,00 zł
Część IV: 1 700 000,00 zł
Część V: 2 000 000,00 zł
Część VI: 900 000,00 zł
Część VII: 500 000,00 zł
Część VIII: 400 000,00 zł
b) Zamawiający żąda informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
Wykonawca musi dysponować informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu obrotowego lub innego, o ile środki te nie są przeznaczone na zrealizowanie konkretnego celu) lub promesą kredytową umożliwiającą zrealizowanie zamówienia na kwotę min.
Część I: 1 000 000,00 zł
Część II: 550 000,00 zł
Część III: 750 000,00 zł
Część IV: 650 000,00 zł
Część IV: 1 000 000,00 zł
Część IV: 370 000,00 zł
Część IV: 350 000,00 zł
Część IV: 220 000,00 zł
4. zdolności technicznej lub zawodowej.
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie, że spełnia warunki dotyczące posiadania odpowiedniej sytuacji technicznej lub zawodowej do wykonywania zamówienia, a ponadto:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Poprzez posiadanie odpowiednio wykwalifikowanego personelu do zatrudnienia przy robotach objętych zamówieniem rozumie się zatrudnienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniającego wymagania ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. W tym przypadku będą brani pod uwagę:
Dla każdego z zadań
– kierownik budowy z co najmniej 5 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót
Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inżynieryjnej lub konstrukcyjno-budowlanej lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
A ponadto dla:
Zadania V
– kierownik robót sanitarnych kierownik robót sanitarnych z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w realizacji podobnych robót.
Ww. osoba winna legitymować się uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub winna posiadać inne odpowiadające w/w tożsame uprawnienia wydane na podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień
Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe, dla stanowisk wyżej wymienionych, dla których wymagane są uprawnienia, należy rozumieć lata czynne zawodowo od daty uzyskania uprawnień oraz lata przepracowane na odpowiednich stanowiskach kierowniczych Kierownika lub Zastępcy Kierownika
Osoby wskazane do realizacji zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy Prawo budowlane oraz spełniać wymagania ustawy
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych tj. m.in. w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r., poz. 334 t.j.) oraz w rozumieniu art. 20 a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117, z 2022r. poz. 1557)
Na etapie postępowania Zamawiający wymaga wykazu osób oraz oświadczenia,
że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.
Przed popisaniem umowy zamawiający może zażądać dokumentów na potwierdzenie,
że osoby wskazane do realizacji zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje zawodowe.
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty:
Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (rozpoczął i zakończył) w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:
Część I:
2 zadania, jedno o wartości min. 2 500 000,00 zł i jedno o wartości min. 450 000,00 zł.
Część II:
3 zadania, jedno o wartości min. 500 000,00 zł i dwa o wartości min. 300 000,00 zł
Część III:
2 zadania, o wartości min. 600 000,00 zł każda
Część IV:
3 zadania, dwa o wartości min. 600 000,00 zł i jedno o wartości min. 250 000,00 zł
Część V:
3 zadania, jedno o wartości min. 1 000 000,00 zł i dwa o wartości min. 300 000,00 zł
Część VI:
3 zadania, dwa o wartości min. 300 000,00 zł i jedno o wartości min. 200 000,00 zł
Część VII:
2 zadania, jedno o wartości min. 150 000,00 zł i jedno o wartości min. 350 000,00 zł
Część VIII:
3 zadania, dwa o wartości min. 100 000,00 zł i jedno o wartości min. 40 000,00 zł
o zakresie, stopniu, złożoności porównywalnym do robót będących przedmiotem niniejszego przetargu
Zamówienia te winny być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie.
Za roboty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę zdolności technicznej i zawodowej uważane będą roboty o zakresie, stopniu, złożoności porównywalnym do robót będących przedmiotem niniejszego przetargu
Dla wszystkich części:
- wykonywaniu robót ziemnych, związanych z wykonywaniem podbudowy, nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, poboczy
A ponadto
dla Części I:
wykonywaniu: przepustów wraz ze ściankami czołowymi, oznakowanie pionowe i poziome
dla Części II:
wykonywaniu: przebudowy linii teletechnicznej
dla Części III:
wykonywaniu: frezowania nawierzchni, przepustów wraz ze ściankami czołowymi, oznakowanie poziome, barier drogowych, nawierzchni z kostki brukowej, odwodnienia liniowego i drenażu
dla Części IV
wykonywaniu: nie dotyczy
dla Części V
wykonywaniu: przebudowy sieci gazowych, przepustów wraz ze ściankami czołowymi, oznakowanie pionowe i poziome, odwodnienia i umacnianiu rowów
dla Części VI:
wykonywaniu: przepustów wraz ze ściankami czołowymi
dla Części VII
wykonywaniu: nie dotyczy
dla Części VIII
wykonywaniu: nie dotyczy
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, ze Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go
z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4.1.W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
a) oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
b) odpis lub informację z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
c) zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności
d) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami RP, zamiast dokumentów o
których mowa wyżej składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego likwidacji,
nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on winnej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa wyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o którym mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4.2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem
b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
4.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty
b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
c) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

20. Zobowiązanie innego podmiotu - załącznik nr 20 do SWZ
21. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- załącznik nr 21 do SWZ
2. TES/formularz cenowy – załącznik nr 2-I – 2-VIII do SWZ
5. Wykaz osób do kontaktów z Zamawiającym - załącznik nr 5 do SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium:
Część I
zamówienia w wysokości: 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych.
Część II
zamówienia w wysokości: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych.
Część III
zamówienia w wysokości: 15 000,00 zł, słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych.
Część IV
zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych.
Część V
zamówienia w wysokości: 25 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych.
Część VI
zamówienia w wysokości: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych.
Część VII
zamówienia w wysokości: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych.
Część VIII
zamówienia w wysokości: 3 000,00 zł, słownie: trzy tysiące 00/100 złotych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o którym mowa w Rozdziale II pkt. III ppkt. 1 składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
7. W przypadku, o którym mowa wart 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający informuje, że wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy muszą być zgodnie z warunkami wypłat dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych
Przedmiot umowy – Inwestycja - dofinansowany jest z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Wykonawcy zostanie przekazana zaliczka w kwocie nie mniejszej niż 5% wysokości wynagrodzenia.
Pozostała cześć wynagrodzenia może być wypłacana na podstawie faktur częściowych i końcowej. Faktura końcowa powinna stanowić min. 10 % wartości inwestycji
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania odbioru robót – Inwestycji przez Zamawiającego.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez Platformę e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

C.D. punktu 5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu:

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi lub roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie
z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
9. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający może żądać, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
10. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on
w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
C.D. z Wykazu podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodleganiu wykluczeniu
Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych
w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.