Koszyk: BRAK


Przetarg

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

12-08-2021, 18:22

Dane kontaktowe

Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój
Rynek 20,33-350 Piwniczna-Zdrój
e-mail: gmina@piwniczna.pl
http:// www.piwniczna.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491893084

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 20

1.5.2.) Miejscowość: Piwniczna-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-350

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@piwniczna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.piwniczna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ee5b23d3-fb83-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147760

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012259/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.11 Modernizacja sali gimanstycznej w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 12.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://piwniczna.ezamawiajacy.pl w zakładce „ Korespondencja”
12.2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

12.3. Zamawiający (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku niedziałania platformy zakupowej) dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@piwniczna.pl
12.4 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę w przypadku nie działania Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
12.5 Ogólne zasady korzystania z Platformy
12.5.1 zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój https://piwniczna.ezamawiajacy.p, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
12.5.2 Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
12.5.3. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
12.5.4 .Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
12.6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20 MB w, rtf, pdf , doc, docx,.
Dokładny opis ww.wymagań znajduje się w Rozdziale I Podrozdział 12 SWZ Informacje o środkach
komunikacji elektronicznej , przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami,
oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
24.1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój, ul. Rynek 20, 33-350 Piwniczna -Zdrój .
24.2. Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Pan Andrzej Włodarczyk, adres e-mail: inspektor@odo.info.pl;
24.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
24.4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
24.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
24.6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
24.7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
24.8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
24.9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
24.10. Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 24.10. Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.29.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

1.2. Określenie przedmiotu zamówienia
Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju

1.2.1.Zakres robót obejmuje:
Modernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju;
- wymiana podłogi
-malowanie ścian
- oprawy oświetleniowe
- Siatka rozdzielająca salę
-tablica wyników
-wymiana szczebli w drabinkach gimnastycznych
-wymiana naciągu linki stalowej dla mocowania siatki do gry w piłkę siatkową

- zgodnie z załącznikiem nr 4

1.3 Roboty budowlane realizowane będą w trakcie roku szkolnego , Wykonawca zapewni taką organizację prac żeby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie szkoły, jak również należy zapewnić ciągłość komunikacyjną .
1.4. Wbudowanie materiałów należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta wybranych materiałów, zgodnie z Polską Normą. Wszystkie materiały muszą być trwałe i posiadać atesty oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
1.4.1. Na planowany zakup , materiałów i urządzeń wyspecyfikowanych należy każdorazowo uzyskać akceptację od Zamawiającego .
1.5.2. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową.
1.6. W przypadku, wskazania w opisie przedmiotu zamówienia, w załączniku do oferty, w projekcie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi służy to jedynie celom identyfikacyjnym. Nazwy stanowią jedynie precyzyjne określenie klasy oraz parametrów technicznych produktów wymaganych przez Zamawiającego i mają charakter wyłącznie przykładowy. W myśl art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość składania w tym zakresie ofert jakościowo równoważnych, spełniających równoważne parametry określone w opisie. Przez produkt równoważny Zamawiający rozumie produkt, o parametrach takich samych bądź lepszych w stosunku do zaproponowanego produktu czy urządzenia oraz zgodny z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia oraz produkt, odpowiadający zastosowanym rozwiązaniom technologicznym. Zaoferowane urządzenia i materiały równoważne, muszą posiadać stosowne wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia do obrotu gospodarczego tak, aby Zamawiający mógł sprawdzić, czy odpowiadają one wymaganiom postawionym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga udowodnienia przez Wykonawcę tego faktu, a w szczególności złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających, że te materiały lub urządzenia są równoważne.
1.7. Wszystkie oferowane materiały muszą być, wolne od wad fizycznych i prawnych, wolne od praw osób trzecich oraz nie mogą być przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
1.8. Przedmiot zamówienia zmierza do likwidacji barier architektonicznych utrudniających poruszanie osobom niepełnosprawnym poprzez niwelację różnic poziomów. Przewidziano dopuszczalne spadki , nie projektuje się żadnych stopni, uskoków.
1.9 Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekst jedn. Dz.U z 2020 r., poz. 1320 z poż.zm.). Powyższe wymagania określono w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ
1.10. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć harmonogram robót przed podpisaniem umowy
1.11 Za termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę wskazaną w protokole odbioru końcowego przedmiotu umowy, podpisanego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.


3.3 Rękojmia
3.3.1 Szczegółowy opis informacji dotyczących okresu rękojmi opisano w § 16 i 17 projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.
3.3.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na cały przedmiot umowy tj. wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy.
3.3.3 Termin rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowi jedno z kryteriów oceny ofert i ustala się na okres zgodny z zaproponowanym przez Wykonawcę w treści złożonej oferty.
3.3.4 Wykonawca może zaproponować okres rękojmi zaoferowany w ofercie w zakresie min. 60 miesięcy - max. 84 miesięcy.

3.4. Wspólny Słownik Zamówień:

45000 000 -7 roboty budowlane
45 111 300 – 1 roboty rozbiórkowe
45321000-3- izolacja cieplna
45410000-4 - tynkowanie
45442100-8 - roboty malarskie
45432114-6 - roboty w zakresie podłóg drewnianych
45310000-3- Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45432114-6 - Roboty w zakresie podłóg drewnianych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów
oceny ofert.
Kryteria i sposób oceny oferty:
- cena - Maksymalna ilość punktów w kryterium - 60.
Kryterium – „Cena” będzie oceniane na podstawie ceny brutto przedmiotu zamówienia zawartej w
ofercie, a ilość punktów obliczana będzie według poniższego wzoru:
C = WP x Cnaj/cof
– okres rękojmi - Maksymalna ilość punktów w kryterium - 40
1) okres rękojmi liczony jest w miesiącach;
2) minimalny okres rękojmi wynosi 60 miesięcy - w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu
rękojmi krótszego niż 60 miesięcy Zamawiający ofertę odrzuci. W przypadku, gdy Wykonawca w ogóle
nie wskaże w ofercie oferowanego okresu rękojmi zamawiający przyjmie, że Wykonawca nie oferuje
rękojmi i ofertę odrzuci;
3) maksymalny okres rękojmi wynosi 84 miesiące - wskazany w formularzu ofertowym okres rękojmi
powyżej 84 miesięcy liczony będzie jako okres rękojmi 84 miesiące;
4) Wykonawcy oferują długość okresu rękojmi w pełnych miesiącach;
5) ocena punktowa oferty w tym kryterium zostanie przeprowadzona zgodnie z następującą formułą:
R = ( ((Robliczana-Rmin))/((Rmax-Rmin) ) ) x Wmax

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający na podstawie §3 Rozporządzenia , będzie żądał dostarczenia:
Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ)
7.2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
7.3. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7.4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).
7.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – (załącznik nr 5 do SWZ) - jeżeli dotyczy.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii w takie samej formie jak złożona oferta tzn. w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o
którym mowa w pkt. 6 SWZ – w art. 125 ust. 1 ustawy, składane zgodnie z załącznikiem nr 2
SWZ, składa każdy z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy.Z uwagi na ograniczenia techniczne w zakresie ilości
użytych znaków.Zamawiający informuje, iż projekt umowy, w tym ewentualne treści zmian do
umowy określone są w § 27 stanowiący załącznik 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://piwniczna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunków jego wykonania znajduje się w SWZ
oraz załącznikach stanowiących jej integralną część
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane