Koszyk: BRAK


Przetarg

„Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna”

12-08-2021, 15:44

Dane kontaktowe

Gmina Bodzentyn
Suchedniowska 3,26-010 Bodzentyn
tel. 41 3115010
fax. 41 3115114
e-mail: bodzentyn@post.pl
http:// www.bodzentyn.bip.jur.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bodzentyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Suchedniowska 3

1.5.2.) Miejscowość: Bodzentyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-010

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 41 3115010

1.5.8.) Numer faksu: 41 3115114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bodzentyn@post.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bodzentyn.bip.jur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa świetlicy wiejskiej i zagospodarowania terenu wokół budowy w sołectwie Dąbrowa Górna”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-875917c7-fb6a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bodzentyn.ezamawiający.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się
rozdziale III pkt 2 (Zasady komunikacji w postępowaniu) SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja pomiędzy wykonawcami i zamawiającym odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl. Szczegółowy opis w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje i oświadczenia w zakresie RODO zawiera załącznik nr 6 i 7 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowy opis w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.37.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Liczba kondygnacji 1
UWAGA! W chwili obecnej budynek został już wybudowany do poziomu 0. (roboty wykonywano w 2020 r.) Zakres prac które zostały wykonane:- wykopy,
- przeprowadzenie przejść pod instalacje wod-kan. i elektryczną,
- rozłożenie instalacji wod-kon pod płytą betonową,
- izolacja pozioma na ławach,
- wykonanie podmurówki z bloczka betonowego,
- izolacja zewnętrzna fundamentów wraz z ociepleniem styrodurem i folią kubełkową,
- zasypywanie powierzchni użytkowych budynku wraz z zagęszczeniem piaskiem,
- zalanie płyty betonowej na całej powierzchni budynku.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 15. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8. polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. Wartość zamówienia nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocena ofert zostanie przeprowadzona wg. kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wydłużenie okresu gwarancji.

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: 1 osobą do kierowania budową lub robotami budowlanymi - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjnej lub równoważne wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086 ), z innym wykonawcą, który złożył ofertę w postępowaniu albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ).
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składa zamiast wyżej pisanych podmiotowych środków dowodowych inne dokumenty i oświadczenia na zasadach opisanych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 30 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą (wypełniony formularz ofertowy oraz).
a) Oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr2 do SWZ)
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr2 do SWZ). Przy czym zgodnie z art. 125 ust. 4 w przypadku wspólnego składania oferty oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Potwierdzają one brak podstaw wykluczenia
c) pełnomocnictwo do podpisania oferty Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie nie wynika z odpisów lub informacji z KRS lub CEIDG
d) Informację o przetwarzaniu danych. (załącznik nr 6 do SWZ)
e) Klauzulę RODO (załącznik nr 7 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z art. 58 ust. 2 Pzp wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215 z późniejszymi zmianami)
2) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
3) zaistnieją zmiany danych Zamawiającego lub Wykonawcy,
4) Zamawiający zrezygnuje z realizacji części przedmiotu umowy; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami,
2. Zamawiający przewiduje również zmianę terminu realizacji zamówienia:
1) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego:
a przekazanie terenu robót,
b przekazanie wymaganych dokumentów
2) możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na:
a oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane przez władze),
b uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.),
c konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości,
d wystąpiły dodatkowe zamówienia niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia,
e zmiany stanu prawnego, zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,
f warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć,
g niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac oraz uniemożliwiające zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych prac tj. ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura powietrza potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
h wystąpienie przeszkód w gruncie w tym: niewybuchów, wykopalisk, niezinwentaryzowanych sieci, przeszkód geologicznych,
i działania sił natury uznane za stan klęski żywiołowej,
j siłę wyższą
3) z powodu rozszerzenia zakresu zamówienia, o ile będzie miało to wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia,
4) Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje zmianę sposobu rozliczenia wynagrodzenia umownego o którym mowa w § 7 ust.2, jeżeli będzie wynikała z okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie pod adresem: https://bodzentyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane