Koszyk: BRAK


Przetarg

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w trybie zaprojektuj i wybuduj

12-08-2021, 14:42

Dane kontaktowe

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
11 Listopada 37/59 ,26-600 Radom
tel. 477013103
e-mail: dariusz.duda@ra.policja.gov.pl
http:// http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w trybie zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670897379

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada 37/59

1.5.2.) Miejscowość: Radom

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 477013103

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dariusz.duda@ra.policja.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.mazowiecka.policja.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej w trybie zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-da1c3742-fb5b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147548

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002396/23/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku - docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacja ciepłej wody użytkowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) za pośrednictwem dedykowanego formularza poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia z BZP a dodatkowo numerem wewnętrznym postępowania.
4. Wykonawca ma dostęp do formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępny na stronie dotyczącej danego postępowania.
5. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom do konkretnego Wykonawcy.
6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów
i wiadomości bezpośrednio na https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, określają „REGULAMIN platformazakupowa.pl”, który znajduje się na stronie głównej Platformy oraz „Instrukcja dla Wykonawców platformazakupowa.pl” dostępna jest pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pomocą dedykowanego formularza przy komunikacji to maksymalnie 500 MB.
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: dariusz.duda@ra.policja.gov.pl.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanej w SWZ.
11. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MSWindows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików.pdf,
f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
Z powodu ograniczonej liczby znaków pełna informacja znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO w KWP z siedzibą w Radomiu (postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego):
Szanowna Pani/Szanowny Panie,
w związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom.
2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu sprawuje inspektor ochrony danych: Sylwia Fila - adres: ul. 11-go Listopada 37/59, 26-600 Radom - e-mail: iod.kwp@ra.policja.gov.pl.
3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.
W KWP z siedzibą w Radomiu dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO) zgodnie z:
- Ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – dalej zwaną ustawą Pzp,
- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE.
Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa i jest adekwatny do celów.
4. Odbiorcy danych osobowych.
W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na podstawie przepisów prawa. Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom jedynie w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej oraz tylko do upływu terminu na ich wniesienie.
5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
- prawo dostępu do własnych danych osobowych na zasadach określonych w ustawie Pzp,
- prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia danych, jednak nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp,
- prawo do ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, ale to nie może ograniczać przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 27/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Policji w Płońsku – docieplenie ścian, stropodachu oraz montaż zestawów solarnych wraz z instalacją ciepłej wody użytkowej” w trybie zaprojektuj i wybuduj W CZYNNYM OBIEKCIE.
2. Roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie. Adres, którego dotyczy zamówienie: Komenda Powiatowa Policji w Płońsku, ul. 1 Maja 3, 09-100 Płońsk.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 SWZ oraz w załącznikach od nr 9 do nr 20 SWZ zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331100-9 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

45216111-5 - Roboty budowlane w zakresie posterunków policji

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zakres usług i robót budowalnych, które zostaną udzielone na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp:
- usługi projektowania architektonicznego,
- roboty budowlane roboty budowlane w zakresie posterunków policji roboty inżynieryjne
i budowlane,
- roboty izolacyjne,
- izolacja cieplna ścian,
- roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
- usługi projektowania systemów grzewczych,
- roboty instalacyjne w budynkach,
- roboty instalacyjne elektryczne,
- roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne,
- instalowanie urządzeń grzewczych wentylacyjnych i klimatyzacyjnych kolektory słoneczne do produkcji ciepła.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
1) pierwsze kryterium oceny ofert: cena „C” – waga – 60%
2) drugie kryterium oceny ofert: okres gwarancji „G” – waga – 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada doświadczenie w przedmiocie zamówienia.
Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (zakończył, rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną w obiekcie użyteczności publicznej o wartości wykonanych robót co najmniej 450 000, 00 zł brutto.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy technicznej i zawodowej, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane , a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
- dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
a) trzema osobami z uprawnieniami projektowymi w specjalnościach:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
b) trzema osobami, które będą pełnić funkcję kierownika robót, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych wentylacyjnych wodociągowych i kanalizacyjnych,
lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego a szczególności odpowiedzialnych za kierowani robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji lub doświadczenia, Wykonawcy działający wspólnie, mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy posiadają wymagane zdolności i faktycznie wykonają roboty budowlane. W takim przypadku Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia musza złożyć wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy - zamieszczonych na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez przedmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty,
- wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy (oferta)
2) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
3) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia w związku z powołaniem się na te zasoby celem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotu trzeciego składa Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdziałem XVII SWZ .
8) Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 7 000,00 zł.
1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy o numerze:
49 1010 1010 0022 1913 9120 0000 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania 27/21”
Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium na jednym dokumencie dla wszystkich zadań, przy czym na dokumencie należy wymienić zadania i odpowiadające im kwoty wadium.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 4) musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP;
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: ……........................................................................
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
5. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium, lub wniósł wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona.
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 - 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych wspólnie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wkluczeniu z postępowania. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca, załącza do oferty oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (podpisane przez podmiot udostępniający zasoby), potwierdzające spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią zamawiającemu kopię umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
5) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna), o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi, roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy, wniesione zgodnie z rozdziałem XVII SWZ, zamieszczone pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 5 projektu umowy.
1. Zamawiający dopuszcza udzielenie Wykonawcy zaliczki w wysokości nie mniejszej niż 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 tj. nie mniej niż: ................................. zł
(słownie: ......................................................................), jednak maksymalnie do wysokości 20 % tegoż wynagrodzenia, na poczet wykonania zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający).
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wskazanie przez Wykonawcę we wniosku o udzielenie zaliczki, na podstawie zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo finansowego zakresu robót, na których realizację wykorzysta zaliczkę a także wniesienie 100% jej zabezpieczenia.
Po podpisaniu umowy, a przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki według swego wyboru
w jednej z następujących form:
a) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy
z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
e) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
f) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
g) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 grudnia 1996r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz.U. z 2018r. poz. 2017).
3. Wniesienie zabezpieczenia zaliczki, o której mowa w ust. 2 nastąpi przez złożenie Zamawiającemu w tym celu dokumentu, który musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku nie terminowego rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki. Ważność tego dokumentu powinna mijać nie wcześniej niż 30 dnia od dnia,
w którym przypadnie termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu zabezpieczenia zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.
4. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia protokolarnego odbioru robót
o wartości udzielonej zaliczki poprzez zwrot dokumentu, o którym mowa w ust. 3.
5. Udzielenie przez Zamawiającego kolejnej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał zamówienie o wartości poprzednio udzielonych zaliczek oraz od przedstawienia dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji części zamówienia, za którą zaliczka została wypłacona.
6. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielania zaliczek.
7. Warunkiem przystąpienia przez strony do odbioru końcowego przedmiotu umowy i wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie umowy jest uprzednie przedstawienie przez Wykonawcę rozliczenia wszystkich pobranych zaliczek.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków pełna informacja na stronie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wykaz proponowanych zmian postanowień umowy, które mogą być wprowadzone na etapie jej realizacji:
§ 3 umowy (...)

4. Strony dopuszczają zmianę terminu realizacji etapu drugiego, z zastrzeżeniem że termin realizacji umowy nie później niż do dnia 13.12.2021r, w sytuacji:
1) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu niezbędnych do realizacji umowy decyzji, zezwoleń, uzgodnień, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli wydanie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
2) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
5.Zmiana terminu realizacji, o której mowa w ust. 4 będzie odpowiadała:
1) w przypadku określonym w ust. 4 pkt 1)
-czasowi opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień w odniesieniu do okresu przewidzianego w przepisach prawa, w którym wym. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane.
2) w przypadku określonym w ust. 4 pkt 2)
-czasowi nie dopuszczenia do wykonywania robót lub ich wstrzymania przez uprawniony organ.
Zmiana terminu realizacji w każdym przypadku musi nastąpić z uwzględnieniem § 30 niniejszej umowy.
6. W przypadkach o których mowa w ust. 4 strona wnioskująca pisemnie o zmianę terminu realizacji obowiązana jest uzasadnić drugiej stronie konieczność tej zmiany, tj. wykazać wpływ okoliczności,
o których mowa w ust. 4 na termin realizacji tejże umowy.
§ 11 umowy (...)
4. W przypadku gdy zostanie zawarta umowa o sfinansowanie zamówienia ze źródła innego niż budżet Zamawiającego, strony dopuszczają zmianę sposobu dokonania płatności z jednorazowej na płatność fakturami częściowymi za wykonane i odebrane elementy robót.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_radom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
Etap I – opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii:
nie później niż 4 tygodnie od dnia zawarcia umowy,
Etap II – wykonanie oraz oddanie do użytku: nie później niż do dnia 10.12.2021 r.
Zamawiający jeśli zdecyduje się na prowadzenie negocjacji nie będzie ograniczał liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji.
Negocjacje treści ofert dotyczyć będą wyłącznie łącznej cenie oferty brutto.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane