Koszyk: BRAK


Przetarg

Budowa chodników na terenie gminy Chodel w 2021 roku

12-08-2021, 14:32

Dane kontaktowe

Gmina Chodel
ul. Partyzantów 24,24-350 Chodel
tel. (81) 827 73 10
fax. (81) 827 73 11
e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu
http:// www.chodel.gmina.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodników na terenie gminy Chodel w 2021 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chodel

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019856

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Partyzantów 24

1.5.2.) Miejscowość: Chodel

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-350

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: (81) 827 73 10

1.5.8.) Numer faksu: (81) 827 73 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.chodel@eurzad.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chodel.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodników na terenie gminy Chodel w 2021 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-be289eb0-fb5f-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147512

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001715/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Budowa chodników na terenie gminy Chodel w 2021 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ugchodel.e-biuletyn.pl https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcą odbywa się przy użyciu miniPortalu , który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu , dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: sekretariat.chodel@eurzad.eu .

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem należy posługiwać się numerem referencyjnym.
4. Za termin przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
5. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
6. Wszelkie dokumenty, zawiadomienia oraz informacje przekazywane przez wykonawcę po otwarciu ofert, powinny być przekazywane ze skrzynki ePUAP Wykonawcy wskazanej w ofercie.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chodel.
1.2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@rodokontakt.pl
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp.
1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.
1.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
3. Posiada Pani/Pan:
3.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
3.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
3.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
4. Nie przysługuje Pani/Panu:
4.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
4.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
4.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Panu/Pani obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IBD.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2247L Chodel – Borzechów – Wilkołaz w zakresie robót brukarskich na odcinku od km 0+054 do km 0+180, dł. 0,126 km. 4.3 Zakres zamówienia w części 1 obejmuje zrealizowanie całego zakresu prac wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym:
1. Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze (rozbiórka krawężników na istn. zatoce, likwidacja żywopłotu, rozbiórka istn. zjazdów na przylegle posesje, rozbiórka nienormatywnej opaski bezpieczeństwa z prefabrykatów betonowych)
2. Budowę chodnika
3. Budowę zatoki postojowej
4. Budowę zjazdów
5. Odtworzenie konstrukcji drogi powiatowej (odtworzenie/wzmocnienie nieregularnej krawędzi jezdni)
6. Przebudowę istniejącej zatoki po przełożeniu krawężnika
7. Opracowanie czasowej organizacji ruchu
8. Obsługę geodezyjną
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (zał. nr 1a do SWZ) oraz załącznik nr 6a – wzór umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert dla każdej z części (każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie) przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca w każdej z części może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Przebudowa ulicy Piaskowej i ulicy P. Ściegiennego w m. Chodel polegająca na budowie chodnika po stronie lewej ul. Piaskowej w m. Chodel, gm. Chodel, km roboczy: od km 0+000,00 do km 0+253,75, długość 253,75 mb. Zakres zamówienia w części 2 obejmuje zrealizowanie całego zakresu prac wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym:
1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie podbudowy, krawężników, obrzeży, nawierzchni z kostki betonowej, wywóz ziemi i gruzu)
2. Wykonanie zabezpieczeń linii energetycznych pod zjazdami (przepusty rurowe – rury osłonowe dwudzielne typu Arot; na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia wykonania tych przepustów z właścicielem sieci)
3. Roboty ziemne
4. Regulację pionową studzienek
5. Wykonanie podbudowy
6. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni (szczelina pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni)
7. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm
8. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm
9. Roboty wykończeniowe, wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża)
10. Opracowanie czasowej organizacji ruchu
11. Obsługę geodezyjną
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (zał. nr 1b do SWZ) oraz załącznik
nr 6b – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert dla każdej z części (każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie) przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca w każdej z części może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – Budowa chodnika po prawej stronie drogi powiatowej nr 2248L Chodel-Ratoszyn- Borzechów na działce nr ewid. 329, obręb Radlin w m. Radlin, gm. Chodel, km roboczy 0+550,95 – 0+687, długość 136,05 mb (z kostki brukowej gr. 6 cm i 8 cm przekazanej do wbudowania przez Zamawiającego). Zakres zamówienia w części 3 obejmuje zrealizowanie całego zakresu prac wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym:
1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, rozebranie nawierzchni z tłucznia, rozebranie przepustów rurowych, krawężników, nawierzchni z kostki betonowej, wywóz ziemi i gruzu)
2. Roboty ziemne
3. Wykonanie odwodnienia (przepusty rurowe pod zjazdami)
4. Wykonanie podbudowy (profilowanie i zagęszczanie, warstwa wzmacniająca, podbudowa dolna i górna z kruszywa)
5. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni (szczelina pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni)
6. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm
7. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm
8. Roboty wykończeniowe, ustawienie barier ochronnych, wykonanie elementów ulic (krawężniki, obrzeża, ścieki skarpowe, ścieki podchodnikowe, chodniki z płyt betonowych)
9. Opracowanie czasowej organizacji ruchu
10. Obsługę geodezyjną
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (zał. nr 1c do SWZ) oraz załącznik nr 6c – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert dla każdej z części (każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie) przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca w każdej z części może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – Budowa drogi powiatowej nr 2633L Granice – Świdno w m. Świdno w zakresie budowy chodników i zjazdów, gm. Chodel, km roboczy 0+000,00 – 0+447,50, długość 445,50 mb. Zakres zamówienia w części 4 obejmuje zrealizowanie całego zakresu prac wskazanych w dokumentacji technicznej, w tym:
1. Roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, wywóz ziemi)
2. Roboty ziemne
3. Wykonanie podbudowy
4. Wykonanie uzupełnienia nawierzchni (szczelina pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni)
5. Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej gr. 6 cm
6. Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej gr. 8 cm
7. Roboty wykończeniowe, wykonanie elementów ulic (ścieki skarpowe, ścieki podchodnikowe, chodniki z płyt betonowych)
8. Opracowanie czasowej organizacji ruchu
9. Obsługę geodezyjną
Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (zał. nr 1d do SWZ) oraz załącznik nr 6d – wzór umowy

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert dla każdej z części (każda część zamówienia będzie oceniana oddzielnie) przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca w każdej z części może otrzymać max 100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:
1. wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej (zrealizowanej w ramach jednego zamówienia) w zakresie budowy chodników, placów o nawierzchni z kostki brukowej o wartości nie mniejszej niż:
1.1. dla części 1 - 50 000,00 zł brutto.
1.2. dla części 2 - 50 000,00 zł brutto.
1.3. dla części 3 - 50 000,00 zł brutto.
1.4. dla części 4 - 50 000,00 zł brutto.
Jeśli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych (zał. Nr 5) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane:
2.1. do kierowania robotami budowlanymi:
2.1.1. co najmniej 1 osobą zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej - drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej;
UWAGA: Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób. Uprawnienia powinny być wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zgodnie z art. 99 ust. 5 Pzp Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych, a wszelkie towary (materiały i urządzenia) określone w dokumentacji technicznej, pochodzące od konkretnych producentów są określone minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. Wykonawca może powołać się w ofercie na zastosowanie towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych towarom opisywanym w dokumentacji technicznej, składając określony Wykaz towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych wraz z dowodami – dokumentami, o których mowa w pkt 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego towary (materiały i urządzenia), spełniają określone przez Zamawiającego wymagania (kryteria równoważności).
2. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji technicznej, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, rozwiązania równoważne opisywanym w wyżej wymienionych normach, co oznacza że odniesieniu takiemu każdorazowo towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, składając Opis rozwiązań równoważnych, wraz z dokumentami – dowodami, o których mowa w pkt 4.
3. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
4. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Wszystkie dokumenty, o których mowa w wykazie przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego z wykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z § 13 wzoru umowy, Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści
umowy:
1) zmiany stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 2 umowy. Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT,
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:
a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania.
b) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach przedmiotowej umowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie tego obszaru.
c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,
e) okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót – o okres trwania zmian w dokumentacji projektowej,
f) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji – o czas trwania tych robót.
Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami § 16 umowy.
3) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapisu § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwykonawcy.
4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest: …....

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawcy zobowiązani są złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (wg zał. nr 4) - w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną oraz informację o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć pod-wykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom.
Uwaga! W informacji należy podać również nazwy (firmy) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są już znani na etapie składania ofert).
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp aktualne na dzień składania ofert.
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu odpowiednio Wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca w formularzu oferty (zał. nr 4 do SWZ) wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego (poprzez np. podanie nr KRS, NIP, REGON).
4. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w trybie art. 225 ust. 1 ustawy Pzp
5. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń równoważnych: wykaz materiałów i urządzeń równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi, jakościowymi i funkcjonalnymi materiałów i urządzeń opisanych w dokumentacji technicznej i STWiORB oraz materiałów i urządzeń oferowanych przez wykonawcę. Do wykazu wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty – dowody potwierdzające, że oferowane materiały i urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej i STWiORB. Przedmiotowymi dowodami mogą być np. karty katalogowe oferowanych materiałów i urządzeń równoważnych.
6. W przypadku zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych: opis rozwiązań równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w stosunku do rozwiązań opisanych w dokumentacji technicznej i STWiORB.
7. W przypadku składania oferty wspólnej (wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne) do oferty należy dołączyć (dotyczy także wspólników spółki cywilnej):
7.1. Oświadczenie Wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
7.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 9.2.
8. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – dokumenty wymagane w Rozdziale 8 SWZ.
9. Dokumenty potwierdzające, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy(ów)/ Podmiotu udzielającego zasoby jest umocowana do jego reprezentacji:
9.1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 12.6.3. Postanowienia dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
9.2. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. Postanowienie dotyczące pełnomocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywilnego stosuje się odpowiednio.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane