Przetarg

„Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu
ul. Sienkiewicza 3,90-113 Łódź
tel. 42 6337191, 42 2050307
fax. 426 329 311
e-mail: zamowienia@lodzkiwschodni.pl
http:// www.lodzkiwschodni.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615755-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łódzki Wschodni reprez. przez Zarząd Powiatu, krajowy numer identyfikacyjny 47205764900000, ul. ul. Sienkiewicza  3 , 90-113  Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 6337191, 42 2050307, e-mail zamowienia@lodzkiwschodni.pl, faks 426 329 311.
Adres strony internetowej (URL): www.lodzkiwschodni.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.lodzkiwschodni.pl/684,2020

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - pocztowe (Dz. U. z 2018 r. póz. 2188 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Za zgodne z wymaganiami SIWZ, Zamawiający uzna jej złożenie również w strefie obsługi interesanta znajdującej się na parterze siedziby Starostwa w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 lub w innej formie składania dokumentów w siedzibie Zamawiającego, dopuszczonej przez Kierownika Starostwa Powiatowego w Łodzi, wprowadzonej w wyniku zmiany sytuacji epidemicznej.
Adres:
Starostwo Powiatowe w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy ul. H. Sienkiewicza 3, pokój 606, VI piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie”
Numer referencyjny: Or.272.1.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest :Przebudowa fragmentu drogi powiatowej nr 3313E (ul. Wolborskiej) poprzez wykonanie jednostronnego chodnika długości 164 m od wysokości istniejącego chodnika w ul. Wolborskiej do połączenia z chodnikiem w drodze krajowej nr 12 w Kruszowie. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w zakresie rzeczowym i materiałowym zgodnym z projektem budowlano – wykonawczym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie, gm. Tuszyn” oraz projektem pn. „Projekt stałej organizacji ruchu” dla odcinka ww. drogi, na poziomie jakości określonym specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. 2. Opis stanu istniejącego.Przebudową objęty jest odcinek drogi powiatowej nr 3313E – ul. Wolborskiej w Kruszowie na włączeniu do drogi krajowej nr 12. Na tym fragmencie droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną oraz obustronne pobocza częściowo gruntowe, częściowo utwardzone kruszywem. Wzdłuż drogi zlokalizowane są rowy odwadniające. W ul. Wolborskiej, po jej południowej stronie przebiega chodnik dla pieszych do wysokości wjazdu na stację paliw. Chodnik nie ma połączenia z chodnikiem biegnącym po wschodniej stronie drogi krajowej nr 12.W obszarze realizacji zadania zlokalizowana jest sieć elektroenergetyczna nn, wodociągowa i gazowa. Obszar realizacji zadania znajduje się w strefie ochrony archeologicznej ustanowionej planem zagospodarowania przestrzennego gminy Tuszyn w bezpośrednim sąsiedztwie (na styku) ogrodzenia parkowego Dworu oraz Parku wpisanych do rejestru zabytków za nr A/275 i A/276 z 28.04.2016 r. 3. Opis stanu projektowanego.Zasadniczym elementem projektu jest budowa jednostronnego chodnika po stronie północnej drogi z połączeniem z istniejącym chodnikiem w drodze krajowej. Na wysokości istniejącego chodnika w ul. Wolborskiej zaprojektowano chodnik przyjezdniowy szerokości 2,00 m, w dalszej części, za zjazdem na posesję, chodnik szerokości 1,50 m oddzielony od jezdni pasem zieleni. Lokalizacja chodnika wymaga przebudowy odwodnienia po stronie północnej drogi poprzez wykonanie odcinka rowu krytego z wpustami ulicznymi, przeprofilowania adaptowanych odcinków rowu otwartego z umocnieniem wylotów z kanalizacji deszczowej i wymiany przepustu pod przejściem w drodze krajowej nr 1. Realizacja wymaga zmiany stałej organizacji ruchu poprzez wykonanie przejścia dla pieszych na wysokości istniejącego i projektowanego chodnika w ul. Wolborskiej, zmiany oznakowania pionowego oraz zastosowania bariery ochronnej na chodniku przed otwartym rowem odwodnieniowym.Projekt zakłada wykonanie:1) kanalizacji deszczowej z rur PP Ø200, Ø400 i Ø600;2) wpustów deszczowych żeliwnych na studzienkach betonowych z przykanalikami Ø200;3) studni rewizyjnych z włazami typu ciężkiego;4) wyprofilowania i odmulenia adaptowanych odcinków rowów;5) umocnienia wylotów kanalizacji do rowów;6) wymiany przepustu pod chodnikiem w drodze krajowej z umocnieniem wlotu i wylotu przepustu;7) chodnika z kostki brukowej betonowej;8) krawężników i obrzeży;9) podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego na stabilizowanym podłożu;10) odtworzenia nawierzchni istniejącego zjazdu;11) odtworzenia nawierzchni chodnika w obszarze wymienianego przepustu;12) odtworzenia pobocza w drodze krajowej;13) uzupełnienia nawierzchni bitumicznej wzdłuż projektowanego krawężnika;14) regulacji istniejącego chodnika z krawężnikiem w miejscu projektowanego przejścia dla pieszych;15) wprowadzenia zmienionej organizacji ruchu.4. Materiały budowlane, sprzęt i maszynyWszystkie roboty budowlane należy wykonać z materiałów własnych przy pomocy własnego sprzętu i maszyn oraz zapewnić własnym staraniem transport materiałówi odpadów. Za własne materiały, sprzęt i maszyny uznaje się również materiały, sprzęti maszyny podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ.5. Prace związane z realizacją zadaniaDla prawidłowej i zgodnej z przepisami realizacji robót budowlanych Wykonawca powinien uwzględnić niżej wymienione prace:1) przygotowanie zaplecza budowy z doprowadzeniem mediów (w razie potrzeby);2) zabezpieczenie placu budowy i jego oznakowanie;3) obsługę geodezyjną;4) opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;5) opracowanie dokumentacji powykonawczej;6) zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu na czas trwania budowy w przypadku użycia sprzętu lub metod realizacji wymagających zabezpieczenia istniejącej infrastruktury w pasie drogowym.6. Obowiązujące opracowania1) Projekt budowlano – wykonawczy „Przebudowa drogi powiatowej nr 3313E w zakresie budowy chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie, gm. Tuszyn”; 2) „Projekt stałej organizacji ruchu”;3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.Załączone przedmiary robót (załącznik nr 11 do SIWZ) mają charakter pomocniczy, dla ułatwienia identyfikacji podstawowych robót oraz ich wielkości.Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wymienionymi opracowaniami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej z zachowaniem kolejności technologicznej realizacji robót. 7. Zalecenia dla wykonawców.Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy z wynagrodzeniem ryczałtowym. Zakłada się, że Wykonawca uwzględni w ofercie również inne warunki lokalne rozpoznane we własnym zakresie. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. Każdy Wykonawca ponosi również wyłączną odpowiedzialność za treść uzyskanej informacji oraz za wszelkie straty lub szkody powstałe jako następstwo wizji lokalnej terenu inwestycji.8. Obowiązek zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.1) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3 a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia, przez Wykonawcę i Podwykonawców, na podstawie umowy o pracę, wszystkich osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:a) prace kanalizacyjne,b) prace konstrukcyjne i nawierzchniowe,c) prace związane ze zmianą organizacji ruchu.2) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1. czynności. 3) Przed przystąpieniem do wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, oświadczenie stwierdzające zatrudnienie osób przewidzianych do wykonania tych czynności na podstawie umowy o pracę; oświadczenie (Wykonawcy podwykonawców), podpisane przez osobę uprawnioną do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy winno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia oraz wskazanie, że czynności wymienione w ust. 1 wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.4) Zamawiający może wezwać Wykonawcę do przedstawienia kopii umów o pracę potwierdzających zatrudnienie pracowników wykonujących czynności określone w ust. 1, gdy złożone oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 budzi wątpliwości Zamawiającego; kopie umów winny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przedłożonych przez Wykonawcęlub Podwykonawców dokumentów, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 6) Zapisy ustępów 1 ÷ 4 nie dotyczą osób pełniących samodzielne funkcje technicznew budownictwie.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233222-1
45232452-5
45233290-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-05-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej trzy roboty o wartości robót drogowych co najmniej 150 000,00 zł brutto każda (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie robót kanalizacyjnych i brukarskich, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;2) Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia, posiadającą przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji kierownika budowy lub robót w specjalności uprawniającej do kierowania robotami drogowymi co najmniej dla dróg klasy L, umożliwiającą realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości oraz legitymującą się doświadczeniem zawodowym uprawniającym do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych: Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831)., a także potwierdzać posiadanie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z późn. zm.).  Dopuszcza się ważne odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego w pkt 1, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do danej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych NBP z pierwszej opublikowanej tabeli kursów NBP po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm) wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ; 4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ); 6) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 8 pkt 1, pkt 2 i pkt 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7) Dokument, o którym mowa w pkt 6 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 8) Dokument, o którym mowa w pkt 6 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 9) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 7 i pkt 8 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ); 2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres udzielenia gwarancji jakości i rękojmi powyżej 60 miesięcy 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy, na podstawie art. 144ust. 1., pkt 1 ustawy Pzp, wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało sięprzewidzieć na etapie postępowania o udzielenie zamówienia i na etapie podpisywaniaumowy, lub wystąpienie których nie zależy od woli stron umowy w sprawie zamówieniapublicznego, albo zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególnościw wypadku:1) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy - w takim przypadku nastąpi zmniejszeniewynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowej wysokości w oparciuo odpowiednie pozycje kosztorysu ofertowego,2) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcęi Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym, których skutki uniemożliwiająwykonanie przedmiotowej umowy zgodnie z jej treścią w ustalonym terminie,takich jak:a) niesprzyjających warunków atmosferycznych odbiegającychod udokumentowanej średniej wieloletniej dla analogicznego okresu realizacjiuniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią ich wykonania,b) napotkania znalezisk archeologicznych lub niewybuchów, wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czasodpowiadający ilości dni przekraczających średnią wieloletnią występowanianiekorzystnych warunków atmosferycznych lub usunięcia bądź zabezpieczeniaznaleziska,3) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowyokoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stronnie ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonaniaumowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, takich jak:a) protesty mieszkańców lub innych osób fizycznych lub prawnych,b) wystąpienia podziemnych niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu,urządzeń lub obiektów budowlanych (kolizji) wymagających przebudowylub trwałego zabezpieczenia, c) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,- wówczas może zostać wydłużony termin zakończenia wykonania zamówienia o czastrwania protestów, opracowania i zatwierdzenia zmian projektowych lub usunięciakolizji,d) wprowadzenia zmian przepisów podatkowych, - wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia ryczałtowego i ustalenie jego nowejwysokości z uwzględnieniem zmiany stawek podatkowych,4) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakreszamówienia zawarty w ofercie- wówczas może nastąpić zmiana wynagrodzenia ryczałtowego wynikającaz porównania rozmiaru i wartości robót zamiennych z robotami pierwotniezamówionymi z zastrzeżeniem nieprzekraczalności ceny ofertowej, która będziestanowić maksymalną graniczną kwotę wynagrodzenia ryczałtowego.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadku koniecznościrealizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile staną sięniezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przy spełnieniu łączniewarunków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1c i 1d Pzp. Wartość robót dodatkowych zostanieustalona w oparciu o ceny i wskaźniki cenotwórcze zaoferowane przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.3. Zamawiający dopuszcza inne zmiany umowy na zasadach określonych w art. 144 ust. 1,pkt 3 ÷ pkt 6 z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1a, 1b, 1c i 1d Pzp, w tym związaneze stwierdzeniem przez zamawiającego, że okoliczności związane z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy w zakresie:1) zmiany terminów wykonania umowy lub jej części określonych harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji zamierzenia,2) zmianę sposobu wykonania robót budowlanych,3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy,o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.1. Warunkiem roszczenia o zmianę umowy, spowodowanego utrudnieniami i ograniczeniami związanymi z wprowadzeniem stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest niezwłoczne wzajemne poinformowanie drugiej strony umowy o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić na skutek:1) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji zamówienia;2) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;3) poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19;4) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;5) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość wykonania umowy;6) okoliczności, o których mowa w pkt 1-4, w zakresie w jakim dotyczą one podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.2. Każda ze stron umowy może żądać przedstawienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy.3. Strona niniejszej umowy, na podstawie otrzymanych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnośnie do wpływu okoliczności, o których mowa w ust. 4, na należyte jej wykonanie.7. Warunki dokonania zmian umowy: 1) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie; 2) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:2.1) opisze zaistniałe okoliczności, uzasadniające zmiany umowy,2.2) uzasadni i udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,2.3) obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenieWykonawcy, 2.4) opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 8. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 będzie stanowił protokółkonieczności podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego, Wykonawcyi inspektora nadzoru inwestorskiego.9. Zmiany postanowień zawartej umowy będą sporządzone w postaci aneksudo umowy.10. Nie stanowi zmiany umowy zmiana osób wskazanych w § 5 i § 6.11. Nie stanowi zmiany umowy, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowydokonana przez Wykonawcę w trakcie jej trwania.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
l. Zamawiający zażąda od wybranego Wykonawcy wniesienia przed podpisaniem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,0 % ceny całkowitej (ceny brutto) podanej w ofercie. 2. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 3. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 4. Wypłata, o której mowa w ust. 3, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: l) pieniądzu na rachunek Zamawiającego prowadzony przez: PEKAO S.A. III Oddział w Łodzi Nr 71 12403060 1111 0010 0515 4916, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5.1. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również: l) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej; 2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego; 3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów. 6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 5. 7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka fomi, o których mowa w ust. 5.1. 8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 9. Zamawiający zwolni/zwróci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30 % zabezpieczenia z tytuhi rękojmi za wady Zamawiający zwolni/zwróci Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 10. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu. Zamawiający zwolni/zwróci je wraz z należnymi odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 11. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: l) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 12. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej: l) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa art. 24 ust. l pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 13. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców, w której wskażą pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz wystawiania dokumentów związanych z płatnościami. 14. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 15. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. l pkt l i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. póz. 700 z późn. zm.). 16. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 17. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza przedstawi Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument, z której/którego winno wynikać jednoznacznie i bezspornie, iż dany Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 200 000,00 PLN (dwieście tysięcy złotych) przez cały okres obowiązywania umowy. 18. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Łódzki Wschodni reprezentowany przez Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego z siedzibą w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 3 tel. 42 633-71-91, fax. 42 632-93-11 e-mail: powiat@lodzkiwschodni.pl; 2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@lodzkiwschodni.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. 1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 3313E w Kruszowie” - znak Or.272.1.16.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:  przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*:  skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**:  wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH