Przetarg

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebicz w km od 41+984 do 43+851 wraz z płytą do ważenia samochodów

05-01-2009, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
Al. Niepodległości 32 32,65-042 Zielona Góra
tel. 068 3280300
fax. 068 3280332
e-mail: m.szpakowska@zdw.zgora.pl
http:// www.zdw.zgora.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebicz w km od 41+984 do 43+851 wraz z płytą do ważenia samochodów
Numer ogłoszenia: 2627 - 2009; data zamieszczenia: 05.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze , Al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 3280300, faks 068 3280332.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 158 w m. Trzebicz w km od 41+984 do 43+851 wraz z płytą do ważenia samochodów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: 1. Branża drogowa - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowy - nawierzchnie - roboty wykończeniowe - urządzenia bezpieczeństwa ruchu - elementy ulic 2. Branża sanitarna - roboty ziemne - roboty montażowe - rozbiórka i ponowne ułożenie nawierzchni 3. Branża telekomunikacyjna - przebudowa sieci telekomunikacyjnych 4. Zatoka parkingowa - roboty przygotowawcze - roboty ziemne - podbudowy - nawierzchnie - elementy ulic Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 45.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł.)

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki określone w art.22 ust.1w następujący sposób : A. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; B. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających* swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; * przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie wykonanie robót w niżej wymienionym asortymencie w ilościach nie mniejszych, niż: - ułożenie minimum 3000 m2 warstwy ścieralnej z SMA - ułożenie minimum 3000 m 2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - ułożenie minimum 800 m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ułożenie minimum 250 mb kanalizacji z rur PVC o śr.200-315 mm Dopuszcza się łączenie zadań celem spełnienia warunku wykonania minimalnej ilości robót w poszczególnych asortymentach W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wskażą: - kierownika budowy - posiadającego uprawnienia w zakresie robót drogowych lub bez ograniczeń zgodnie z art.12 ust 1 i 2 i art.14 ust.1 Prawa Budowlanego oraz aktualne ubezpieczenie o.c. - przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - kierownika robót sanitarnych - posiadającego uprawnienia w zakresie robót sanitarnych lub bez ograniczeń zgodnie z art.12 ust.1 i 2 i art.14 ust.1 Prawa budowlanego, oraz aktualne ubezpieczenie o.c - przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa - kierownika robot telekomunikacyjnych - posiadającego uprawnienia w zakresie robót telekomunikacyjnych lub bez ograniczeń zgodnie z art. 12 ust. 1i 2 i art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego, oraz aktualne ubezpieczenie o.c - przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do uaktualniania ubezpieczenia OC - przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy oraz kierowników poszczególnych branż przez cały okres zamówienia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. C. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia; -przedłożą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 % ceny ofertowej brutto Wykonawcy. W przypadku ofert składanych wspólnie ,wszyscy partnerzy musza spełniać warunek sytuacji ekonomiczno-finansowej, tj.przedłożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia o.c. Dopuszcza się sumowanie wartości polis poszczególnych uczestników składających ofertę celem uzyskania wartości nie mniejszej niż 50% ceny ofertowej brutto D. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych; E. udzielą 5- letniej gwarancji na wykonane roboty F. zobowiązują się do rozpoczęcia robót w terminie nie później, niż 30 dni od daty przekazania placu budowy G. zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa z zakresie robót nawierzchniowych bitumicznych Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania Dokonanie oceny spełniania warunków odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w pkt. 6 SIWZ..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Celem potwierdzenia że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp zamawiający żąda następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem: 1/ Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub potwierdzony przez organ wydający w danym terminie; 2/ Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio , że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków , opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3/ Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 punkt 4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 4/ Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1,2 i 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości: 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. pkt. 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i 4 oraz pkt 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1-4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ważność dokumentów jak wyżej. Celem potwierdzenia, że wykonawca niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wy?konania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia zamawiający żąda następujących dokumentów: 5/ Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających* swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; (zał. nr 2) * przez roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia rozumieć się będzie wykonanie robót w niżej wymienionym asortymencie w ilościach nie mniejszych, niż: - ułożenie minimum 3000 m2 warstwy ścieralnej z SMA - ułożenie minimum 3000 m 2 warstwy wiążącej z betonu asfaltowego - ułożenie minimum 800 m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej - ułożenie minimum 250 mb kanalizacji z rur PVC o śr.200-315 mm Dopuszcza się łączenie zadań celem spełnienia warunku wykonania minimalnej ilości robót w poszczególnych asortymentach W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. 6/ Wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (zał. nr 3); Wypełnić druk WYKAZ PERSONELU z podaniem osoby: - odpowiedzialnej za realizację zamówienia- kierownika budowy- robót drogowych - kierownika robót sanitarnych - kierownik robót telekomunikacyjnych Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązuje się do uaktualniania ubezpieczenia OC - przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa dla kierownika budowy przez cały okres zamówienia. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek może być spełniony łącznie. 7/ Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 6, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował, 8/ Dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe wykazanego personelu i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa: - uprawnienia dla kierownika budowy - uprawnienia dla kierownika robót sanitarnych - uprawnienia dla kierownika robót telekomunikacyjnych - ubezpieczenie o.c, przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 9/ polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 50 % ceny ofertowej brutto wykonawcy. Celem potwierdzenia ,że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych; 10/ Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przepisami art. 22ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 1)). Oferta oprócz w/w dokumentów ma zawierać: 11/ Formularz oferty (Rozdział II); Wypełnić druk Formularz oferty. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego; 12/ Zobowiązanie do współpracy (zał. nr 4) 13/ Wykaz prac, które wykonawca powierzy podwykonawcom (zał. nr 5); 14/ Wypełniony formularz cenowy (Rozdział IV); Wypełnić kosztorys ofertowy / formularz cenowy. Kosztorys ofertowy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego. Sporządzenie kosztorysu w innej formie spowoduje odrzucenie oferty. 15/ Dowód wniesienia wadium (w przypadku wniesienia go w innej postaci niż pieniądz, oryginał dokumentu złożyć w pokoju nr 5 lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie, a do oferty załączyć kserokopię dokumentu). 16 Wykaz stawek i narzutów stanowiący załącznik do kosztorysu ofertowego. Ofertę należy sporządzić ściśle wg wzoru druków załączonych przez zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie).
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego-zapłata w kasie 70 zł, lub po jej uprzedniej wpłacie na konto zamawiającego nr 71 1090 1535 0000 0001 0620 5700.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2009 godzina 12:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pokój nr 5.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).