Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Zasady sporządzania operatów szacunkowych. Przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: EDUCATERRA Spółka z.o.o.
Stron: 386
Data wydania: 2018-09-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-38-8999-68-0


Wersja papierowa: 60,00 PLN

Data wydania:

08-09-2018

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Nabycie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości jest działaniem długofalowym, kosztochłonnym i trudnym merytorycznie. Wymaga znajomości rozległych podstaw prawnych dotyczących gospodarowania różnymi rodzajami nieruchomości, rozeznania celów wymagających wyceny nieruchomości, poznania procedur szacowania różnego typu nieruchomości z uwzględnieniem ich specyfiki i części składowych. Ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości dostarczają jedynie podstawowych informacji w tym zakresie i wymagają ich utrwalenia oraz uszczegółowienia a także poznania praktycznych aspektów opracowania dokumentów, jakimi są operaty szacunkowe.

Praktyka zawodowa w zakresie wyceny nieruchomości trwa co najmniej 6 miesięcy i wymaga sporządzenia 6-ciu projektów operatów szacunkowych wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 roku w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz. 328). Zmienione zasady odbywania praktyk zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości wprowadzone ww Rozporządzeniem zostały zaprezentowane w niniejszym opracowaniu.

Spis treści: 

Wstęp

1. Praktyka zawodowa z zakresu szacowania nieruchomości

2. Rodzaje operatów szacunkowych sporządzanych w ramach praktyk zawodowych

3. Projekty operatówąszacunkowych wymagane na praktykach zawodowych

3.1. Wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami (projekt nr 1)

3.2. Wycena nieruchomości zabudowanej w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej (projekt nr 2)

3.3. Wycena nieruchomości przynoszących lub mogących przynosić dochód w podejściu dochodowym (projekt nr 3a lub 3b)

3.4. Wykorzystanie podejścia kosztowego w wycenie nieruchomości (projekt nr 4a lub 4b)

3.5. Wycena nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu (projekt nr 5)

3.6. Wycena nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie (projekt nr 6a lub 6b)

3.7. Wycena nieruchomości gruntowej, w celu naliczenia opłaty adiacenckiej (projekt nr 7)

3.8. Wycena ograniczonego prawa rzeczowegoądo nieruchomości (projekt nr 8)

4. Inne wybrane projekty operatów szacunkowych nie wymagane na praktykach zawodowych z zakresu wyceny nieruchomości

4.1. Wycena nieruchomości lokalowej w podejściu porównawczym metodą korygowania ceny średniej (projekt lx)

4.2. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu porównawczym metodą porównywania parami (projekt 2x)

4.3. Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele rolne (projekt 3x)

4.4. Wycena nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele leśne (projekt 4x)

4.5. Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej w podejściu mieszanym metodą kosztów likwidacji (projekt 5x)

4.6. Wycena nieruchomości w podejściu mieszanym przy zastosowaniu metody pozostałościowej (projekt 6x)

Brak załączników
Brak prenumeraty