Artykuł Dodaj artykuł

NOWELIZACJA PRAWA ENERGETYCZNEGO - MAŁY TRÓJPAK W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO

W dniu 26 lipca 2013 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Niespełna miesiąc później nowelizację Prawa energetycznego zwaną „małym trójpakiem” podpisał Prezydent RP.

2 października 2013 r., Warszawa

W dniu 26 lipca 2013 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy Prawo energetyczne. Niespełna miesiąc później nowelizację Prawa energetycznego zwaną „małym trójpakiem” podpisał Prezydent RP.

Nowelizacja ta ma na celu dostosowanie naszych przepisów do przepisów unijnych.
Szkolenie jest nastawione przede wszystkim na wskazanie uczestnikom praktycznych aspektów związanych z wprowadzeniem nowelizacji ustawy Prawo energetyczne.
Uczestnicy dowiedzą się jak wprowadzone przepisy wpłyną na działanie przedsiębiorstw z branży energetycznej.

Warsztaty poprowadzi SĘDZIA SĄDU APELACYJNEGO W SZCZECINIE.

PROGRAM SZKOLENIA

1.
Przedstawienie  wybranych, najnowszych regulacji  ustawy z  dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
2. Nowe regulacje wypowiedzenia umowy przez odbiorcę końcowego
3. Nowelizacja przepisów prawa energetycznego w zakresie zmiany sprzedawcy
4. Istotne zmiany dotyczące procesu przeprowadzania kontroli
5. Uprawnienia i obowiązki  kontrolującego oraz odbiorcy
6. Nowelizacja zasad dotyczących  wstrzymywania dostarczania energii – odpowiedzialność  cywilnoprawna przedsiębiorstwa dystrybucji
7. Konsekwencje dla ekonomicznej stabilności przedsiębiorstwa dystrybucji wprowadzenia nowatorskiej, ustawowej regulacji postępowania reklamacyjnego związanego ze wstrzymaniem dostarczania paliw
8. Dwutorowość w płaszczyźnie przedmiotowej możliwości kwestionowania przez odbiorcę  nieuwzględnienia jego reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne
9. Techniki obrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa energetycznego  w przypadku wystąpienia przez odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenia sporu przez sąd polubowny albo przez Prezesa URE
10. Nowelizacja ustawy a charakter prawny  instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)
11. Zagadnienie mocy obowiązującej dotychczasowych  przepisów wykonawczych regulujących  w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego oraz szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli, wzory protokołów kontroli i upoważnień do kontroli oraz wzór legitymacji

Szczegółowy program spotkania: http://www.progressgroup.pl/84-szkolenia-otwarte/277-nowelizacja-prawa-energetycznego-mały-trójpak-w-praktyce-przedsiębiorstwa-energetycznego.html.

Rejestracja na warsztaty: http://www.progressgroup.pl/formularz-zapisu/view/form.html.

Podobne artykuły