Szkolenie Dodaj szkolenie

KURS: Proces budowlany w praktyce – realizacja inwestycji, kosztorysowanie, zawieranie umów o roboty budowlane (Zakopane)

1900 PLN 1900 zł netto + VAT

Program szkolenia

Dzień I, poniedziełek, godz. 9.00 – 15.00:
Prawo budowlane w procesie inwestycyjnym

1. Podstawowe pojęcia używane w procesie inwestycyjnym.
2. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy.

3. Podstawowe obowiązki:
• inwestora budowlanego, wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów regulujących problematykę procesu inwestycyjnego,
• projektanta budowlanego jako uczestnika procesu budowlanego oraz obowiązki projektanta w świetle prawa cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy przy projektowaniu w budownictwie.

5. Projekt budowlany niezbędny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

6. Informacja do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7. Organizacja i struktury, obowiązki i uprawnienia organów administracji architektoniczno – budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

8. Procedury prowadzące do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych/rozbiórkę obiektu budowlanego:
• strony postępowania administracyjnego i uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę,
• dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

9. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

10. Kwestia ustanawiania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

11. Zawiadomienie o planowanym terminie rozpoczęcia robót, oświadczenia osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji obiektów budowlanych, plan BIOZ.

12. Kwalifikacje zawodowe uczestników procesu budowlanego – uprawnienia budowlane i przynależność do izby samorządu zawodowego.

13. Roboty przygotowawcze na terenie budowy.

14. Dokumentacja budowy - dziennik budowy, obsługa geodezyjna procesu budowlanego, protokoły odbioru robót, ksiązka obmiarów robót, protokoły konieczności.

15. Wyroby budowlane używane przy wykonywaniu robót budowlanych – wymagania Prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

16. Przebieg budowy – podstawowe obowiązki kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

17. Nadzór autorski nad realizacją projektu budowlanego – podstawowe informacje n/t ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

18. Istotne i nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego.

19. Konsekwencje działań nielegalnych – samowola budowlana polegająca na budowie obiektu budowlanego i na wykonywaniu robót budowlanych, możliwości legalizacji i taryfikator opłat.

20. Procedury kończenia budowy i robót budowanych – decyzja o pozwoleniu na użytkowanie i zawiadomienie o zakończeniu budowy, obowiązkowa kontrola na zakończenie budowy.

21. Świadectwa efektywności energetycznej budynków.

22. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

23. Odpowiedzialność karna, zawodowa, dyscyplinarna, cywilna i służbowa uczestników procesu budowlanego.

24. Dyskusja i pytania (na bieżąco w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień).

Dzień II, wtorek, godz. 9.00 – 14.00:
Zawieranie i realizacja umów o roboty budowlane

1. Umowa o roboty budowlane – podstawowe regulacje Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

2. Solidarna odpowiedzialność inwestora i wykonawcy za zobowiązania finansowe w stosunku do podwykonawców – jak uniknąć zagrożeń?

3. Formuła wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych – wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie z gwarantowaną sumą maksymalną, wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo – ilościowe), kosztorys powykonawczy.

4. Możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy, formuły waloryzacyjne.

5. Umowy typu „zaprojektuj i zbuduj”, program funkcjonalno – użytkowy i jego wycena.

6. Ogólne warunki umów o roboty budowlane, warunki szczegółowe i istotne postanowienia umowy.

7. Termin wykonania zobowiązań umownych.

8. Kary umowne i możliwości odstąpienia od umowy.

9. Zamówienia dodatkowe i uzupełniające, a roboty dodatkowe.

10. Gwarancja i rękojmia w umowach o roboty budowlane.

11. Dyskusja i pytania (na bieżąco w trakcie omawiania poszczególnych zagadnień).

Dzień III, środa, godz. 9.00 – 14.00:
Kosztorysowanie robót budowlanych

1. Cel i funkcja opracowań kosztowych w procesie inwestycyjnym, w tym budżet inwestycji.

2. Aktualny stan prawny dotyczący kosztorysowania oraz publikacje specjalistyczne związane z kosztorysowaniem robót budowlanych.

3. Rodzaje kosztorysów - inwestorskie, ofertowe, zamienne, powykonawcze.

4. Funkcja i cel sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych.

5. Przedmiar robót, w tym ogólne zasady przedmiarowania oraz przedmiar robót w zamówieniach publicznych.

6. Metody kalkulacji:
• kalkulacja uproszczona,
• kalkulacje szczegółowe.

7. Dokumentacja kosztorysowa: szczegółowe omówienie zawartości i elementów takich jak strona tytułowa, tabele przedmiar/obmiar, kalkulacje i tabele elementów scalonych.

8. Pytania i odpowiedzi, konsultacje.

Cel szkolenia

Kurs polecamy:

• pracownikom firm działającym w branży budowlanej (inwestorom, deweloperom, projektantom, innym osobom odpowiedzialnym za realizację inwestycji),
• pracownikom administracji publicznej i nadzoru budowlanego,
• wszystkim zainteresowanym tematyką prawa budowlanego i rozszerzeniem wiedzy w zakresie przepisów regulujących ten obszar.

Celem kursu jest:

• omówienie zasad realizacji procesu budowlanego w ujęciu praktycznym, w oparciu o aktualne przepisy - od warunków zabudowy do pozwolenia na użytkowanie,
• zdobycie i utrwalenie wiedzy w obszarze przepisów dotyczących umów o roboty budowlane,
• zdobycie i ugruntowanie wiedzy niezbędnej do przygotowania dokumentacji projektowej oraz kosztowej w zamówieniach publicznych na roboty budowlane.

Metody prowadzenia zajęć:

• wykład poparty przykładami z praktyki zawodowej trenerów,
• analiza przypadków z praktyki uczestników, case-study,
• dyskusja,
• konsultacje w trakcie szkolenia oraz poza godzinami zajęć - w przypadku problemów wymagających szerszego omówienia.

Cena:

W przypadku, gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych, do ceny szkolenia nie dolicza się VAT.

KOSZT UDZIAŁU 1 OSOBY:

1900 zł netto + VAT. Cena obejmuje: 3 dni szkolenia, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji poszkoleniowych z trenerami, 3 noclegi w Hotelu Skalny w pokojach dwuosobowych (piewrszy nocleg w przeddzień szkolenia), pełne wyżywienie (śniadania, obiady, kolacje - od śniadania w I dniu szkolenia do obiadu w III dniu szkolenia), serwis kawowy w trakcie szkolenia, wieczorek integracyjny dla uczestników, wstęp do hotelowego basenu, jacuzzi, sauny (fińskiej, tureckiej, infra red). Jest możliwość noclegów w pokoju jednosobowym za dopłatą.

UWAGA, rabaty! Dla drugiej i kolejnych osób zgłoszonych z tej samej Instytucji - rabat 5%.

Prowadzący

Wykładowca I – dr inżynier, absolwent Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, pracę doktorską obronił w 1982 roku. Posiada uprawnienia budowlane, uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego z listy Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, uprawnienia do prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Jako rzeczoznawca aktywnie uczestniczy w pracach polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, jest członkiem zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych, uczestniczy w nadzorach budowlanych, jest głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w Sądzie Najwyższym, prowadzi własne biuro ekspertyz budowlanych a także zajmuje się działalnością dydaktyczną.

Wykładowca II – ekspert w zakresie kosztorysowania, specjalizuje się m.in. w obsłudze programów: NORMA, ZUZIA i RODOS. Jest rzeczoznawcą kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, wykładowcą na kursach kosztorysowych oraz zamówień publicznych, autorką publikacji związanych z kosztorysowaniem robót budowlanych, m.in. współautorką podręcznika do kosztorysowania.

Od 1996 roku prowadzi własne biuro kosztorysowe, które zajmuje się kompleksową obsługą inwestora i wykonawcy m.in. w zakresie wykonywania dokumentacji kosztorysowych we wszystkich branżach budowlanych i instalacyjnych, sporządzania kosztorysów (inwestorskich, ofertowych, zamiennych, powykonawczych) z wykorzystaniem komputerowego wspomagania kosztorysowania w kilku najpopularniejszych programach kosztorysowych, weryfikacji kosztorysów, opracowywania katalogów nakładów rzeczowych dla nowych technologii, opiniowania i ekspertyz kosztorysowych, nadzorów budowlanych, audytów inwestycji budowlanych w trakcie lub po zakończeniu budowy. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu kosztorysowania. Wiedza merytoryczna trenerki oraz sposób prowadzenia zajęć zawsze są bardzo wysoko oceniane przez uczestników.
Termin:

26.11.2012 - 28.11.2012

Adres:

Zakopane

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa