Szkolenie Dodaj szkolenie

Warsztaty zamówień publicznych – jak prawidłowo prowadzić postępowanie i unikać błędów w procedurach przetargowych

1190.00 PLN 1190,00 PLN netto + 23% VAT

Program szkolenia

Dzień I

1. Wprowadzenie do warsztatów:


• rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczestników szkolenia,
• prawo zamówień publicznych w 2011r. – ostatnie praktyczne skutki nowelizacji,
• nowe rozporządzenie ws. protokołu postępowania z 2010r. – co zmieniło w praktyce?

2. Ogłaszanie o zamówieniu i o udzieleniu zamówienia – jak prawidłowo konstruować ogłoszenia o zamówieniu na różnych trybach postępowań (w zależności od potrzeb uczestników), zmiany treści ogłoszeń i ich skutki w praktyce – zajęcia warsztatowe:

• właściwe sporządzenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,
• prawidłowe sporządzenie i przekazanie ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej,
• zmiany treści ogłoszenia – w praktyce,
• ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
• problemy związane z zaniechaniem wprowadzenia zmiany ogłoszenia lub błędnej zmiany ogłoszenia – w kontroli,
• dobrowolne ogłoszenia ex ante – dlaczego i kiedy zamieszczać.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w różnych trybach postępowań (w zależności od potrzeb uczestników) - zmiany SIWZ w praktyce, wyjaśnienia treści SIWZ – zajęcia warsztatowe:

• opis przedmiotu zamówienia w SIWZ – neutralny, ale właściwy,
• warunki udziału w postępowaniu – jak uchronić się przed nierzetelnymi wykonawcami, opierającymi się wyłącznie na potencjale „podmiotu trzeciego”,
• kryteria oceny ofert w SIWZ – kryteria „jakościowe” – możliwości i zagrożenia,
• zmiany SIWZ – właściwe czynności,
• wyjaśnienia treści SIWZ – najlepsza praktyka.

4. Badanie i ocena ofert – zajęcia warsztatowe cz. I:

• czynność otwarcia ofert – prawidłowy przebieg,
◦badanie dokumentów podmiotowych:
dokumenty dotyczące udowodnienia nie podlegania wykluczeniu – KRS, ZUS, US, KRK x2,
dokumenty dotyczące posiadania uprawnień – koncesje, zezwolenia i licencje,
dokumenty dotyczące posiadania doświadczenia – wykazy dostaw, robót, referencje,
dokumenty dotyczące posiadania potencjału ludzkiego – wykazy osób, kwestie możliwości żądania dokumentów dotyczących osób,
dokumenty dotyczące posiadania potencjału ogólnego – wykaz narzędzi, oświadczenie nt. średniego zatrudnienia,
dokumenty dotyczące potencjału finansowego i ekonomicznego – polisa OC, informacja z banku, sprawozdanie finansowe.
• dokumenty przedmiotowe - niezbędne w postępowaniu (?):
certyfikaty,
próbki,
zdjęcia, karty katalogowe.

Dzień I

1. Badanie i ocena ofert – zajęcia warsztatowe cz. II


• wzywanie do złożenia wyjaśnień dotyczących treści dokumentów a wezwanie do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw:
kiedy wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów podmiotowych i przedmiotowych?
kiedy wezwać do uzupełnienia dokumentów, a kiedy wezwanie jest nieuzasadnione?
• badanie punktowe w zakresie kryteriów oceny ofert :
kryteria policzalne – z górną lub dolną granicą,
kryteria jakościowe w praktyce na etapie badania i oceny ofert,
• wadium – po co żądać, kiedy żądać, a kiedy zatrzymać?

2. Informacja o wynikach postępowania i postępowanie odwoławcze w praktyce. Prawidłowe wykonanie wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, zawarcie umowy – zajęcia warsztatowe:

• prawidłowa informacja o wynikach postępowania – odrzuceniu ofert, wykluczeniu wykonawców, wyborze ofert,
• unieważnienie postępowania – praktyczne przypadki uzasadnienia faktycznego,
• okres na wniesienie odwołania – w praktyce,
• informacja o naruszeniu prawa przez Zamawiającego,
• odwołanie – prawidłowa treść, wpis od odwołania,
• przystąpienia do postępowania odwoławczego,
• sposób składania odwołania,
• uwzględnienie odwołania w całości przed rozprawą,
• oddalenie odwołania – praktyka przed i na rozprawie,
• skarga do Sądu Okręgowego – praktyka Zamawiających i Wykonawców,
• zawieranie umów – wzorce umów, jak skonstruować umowę na poszczególne zamówienia,
• zmiany umów w praktyce.

3. Prawidłowe dokumentowanie postępowania – zajęcia warsztatowe:

• protokół postępowania na podstawie nowego rozporządzenia z 2010r.,
• protokoły w różnych trybach postępowania,
• załączniki do protokołu – co należy dołączać,
• dostępnianie protokołu postępowania wraz z załącznikami,
• onsekwencje braków w protokołach postępowania.

4.Postępowanie kontrolne i dyscyplinarne w praktyce – najlepsze wzorce zachowań – ko rekty finansowe - zajęcia warsztatowe:

• kontrola w urzędzie, kontrola poza urzędem (na podstawie dokumentacji),
• wnioski pokontrolne, protokół kontroli – zastrzeżenia do protokołu kontroli,
• korekty finansowe – wzorce zachowań,
• postępowanie dyscyplinarne – kwestia prawidłowego zachowania względem rzecznika dyscyplinarnego,
• postępowania przed sądami dyscyplinarnymi – pierwsza instancja i odwołania.

5. Case study i zajęcia praktyczne, konsultacje indywidualne, m.in.:

• rażąco niska cena w praktyce przetargowej,
• poprawa omyłek w ofertach w praktyce,
• polisa OC – ubezpieczenie odpowiedzialności ex contracto i ex delicto,
• tajemnica przedsiębiorstwa – co zrobić z utajnionymi ofertami,
• wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – minimalna zawartość, możliwości jej zmiany w trakcie realizacji.

Cel szkolenia

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest przeznaczone dla Zamawiających i dla Wykonawców – zwłaszcza dla osób zajmujących w praktyce zamówieniami publicznymi, także dla osób zaczynających taką pracę.

Metody prowadzenia szkolenia:

W trakcie szkolenia trener przeprowadzi 8 zajęć warsztatowych dotyczących WSZYSTKICH ELEMENTÓW postępowania przetargowego, z uwzględnieniem możliwych błędów i słabych stron – zarówno Zamawiającego jak i Wykonawców.
Zostanie położony nacisk na praktyczne aspekty wszelkich czynności w postępowaniu – od ogłoszenia, przez wyjaśnienia, modyfikacje SIWZ, otwarcie i badanie ofert po postępowania kontrolne i odpowiednie prowadzenie protokołu.

Korzyści dla uczestników:

• uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wszelkich czynności w postępowaniu,
• poznanie właściwych praktyk,
• skonfrontowanie stosowanych rozwiązań z wiedzą uzyskaną na szkoleniu.

Prowadzący

Specjalista w zakresie PZP, praktyk. Od 1998 r. związany z zamówieniami m. in. jako koordynator w organizacji pozarządowej, menadżer działu doradztwa i audytu PZP, główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnik prac sejmowych i senackich komisji nad nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych a także autor wielu opinii i artykułów z tej tematyki. Konsultant i doradca w zakresie zamówień publicznych dla Zamawiających jak i Wykonawców, reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi liczne szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu zamówień publicznych.
Termin:

21.05.2012 - 22.05.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa