Szkolenie Dodaj szkolenie

System zarządzania środowiskowego (SZŚ) wg ISO 14001 a prawo ochrony środowiska – obowiązki, wymagania, sankcje

1190.00 PLN 1190,00 pln netto + 23% VAT

Program szkolenia

I dzień

1.Wymagania SZŚ wynikające z normy ISO 14001:


• definicje i pojęcia istotne w SZŚ,
• rola najwyższego kierownictwa w określaniu polityki środowiskowej,
• identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych,
• procedura identyfikowania wymagań prawnych,
• adekwatność celów i zadań do specyfiki firmy,
• zapewnienie zasobów,
• rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w kształtowaniu wizerunku środowiskowego firmy,
• sterowanie operacyjne znaczącymi aspektami środowiskowymi,
• identyfikacja potencjalnych awarii i reagowanie na nie,
• monitorowanie i pomiary środowiskowe oraz ocena ich zgodności
z wymaganiami,
• odpowiedzialność działań korygujących i zapobiegawczych do skali
niezgodności i ich wpływu na środowisko.

2. Główne zasady prawne regulujące korzystanie ze środowiska oraz zasady postępowania z odpadami:

• zasady ogólne wynikające z Prawa ochrony środowiska,
• zasada jawności informacji i partycypacji społecznej,
• hierarchia postępowania z odpadami,
• zasady, nakazy i zakazy zawarte w ustawie o odpadach.

3. Podstawowe pojęcia istotne dla określenia zakresu obowiązków podmiotu korzystającego ze środowiska, m.in.: instalacja, urządzenie, zakład, pozwolenie, zezwolenie, podmiot korzystający ze środowiska.

II dzień

1. Aktualne wymagania dotyczące uregulowań formalno-prawnych:


• pozwolenia na korzystanie ze środowiska (zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wodnoprawne, na wytwarzanie odpadów),
• przypadki zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia,
• decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu,
• organy ochrony środowiska właściwe do wydawania pozwoleń i decyzji,
• zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
• zezwolenia na uczestnictwo w handlu emisjami.

2. Obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze:

• źródła obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych,
• obowiązki związane z wnoszeniem opłat ekologicznych,
• zasady prowadzenia ewidencji odpadów,
• sprawozdania wynikające z ustawy o odpadach i z ustaw opakowaniowych.

3. Obowiązki monitoringowe związane z oddziaływaniem zakładu na środowisko:

• prowadzenie pomiarów na podstawie art. 147 Prawa ochrony środowiska,
• wymagania wynikające z art. 147a,
• zgodność pomiarów z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 listopada 2008r.

4. Sankcje dla podmiotów nie spełniających wymagań:

• pouczenie,
• kara grzywny za wykroczenie,
• zarządzenie pokontrolne,
• żądanie przeprowadzenia postępowania służbowego od kierownika kontrolowanej jednostki,
• wystąpienia do organów administracji publicznej,
• pieniężne kary administracyjne,
• wstrzymanie użytkowania instalacji,
• zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
• egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze pieniężnym
i niepieniężnym.

5. Pytania, konsultacje, wyjaśnianie wątpliwości.

Cel szkolenia

Szkolenie adresowane jest do zakładów i innych jednostek, które wdrożyły lub wdrażają system zarządzania środowiskowego (SZŚ), a także do tych, które zastanawiają się nad celowością jego wdrożenia. Jednym z podstawowych wymagań SZŚ jest zgodność działania podmiotu z wymaganiami prawa ekologicznego.

Na szkoleniu wskażemy główne obowiązki formalno - prawne, monitoringowe, ewidencyjne i sprawozdawcze związane z wymaganiami SZŚ wg ISO 14001. Umożliwi to uczestnikom:

• zapoznanie się z nimi lub / i wyjaśnienie wątpliwości,
• dokonanie indywidualnej oceny spełniania wymagań przez dany podmiot.

W trakcie szkolenia przewidziano czas na analizę przykładów, odpowiedzi na pytania, konsultacje i dyskusję. Zajęcia odbywają się w kameralnej grupie, co pozwala na dostosowanie treści i sposobu prowadzenia do potrzeb uczestników, umożliwia uczestnikom czynny udział w szkoleniu i wyjaśnianie na bieżąco pojawiających się wątpliwości.

Prowadzący

Ekspert z zakresu przepisów dotyczących ochrony środowiska, pracownik administracji publicznej.
Termin:

28.05.2012 - 29.05.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa