Koszyk: BRAK


Szkolenie Dodaj szkolenie

Gospodarka odpadami w 2012 roku, nowy projekt ustawy o odpadach

1190.00 PLN 1190,00 pln netto + 23% VAT

Program szkolenia

Dzień I, godz.: 10.00 - 16.00:

Praktyczne obowiązki wynikające z ustawy o odpadach i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie; omówienie najważniejszych zmian w przepisach o odpadach.

1. Charakterystyka przepisów regulujących gospodarkę odpadami:

• przepisów z zakresu prawa europejskiego,
• przepisów krajowych.

2. Podstawowe pojęcia w gospodarce odpadami:

• odpady,
• odpady niebezpieczne,
• produkty uboczne,
• posiadacz odpadów,
• wytwórca odpadów,
• odzysk odpadów,
• unieszkodliwianie odpadów,
• inne terminy z zakresu gospodarki odpadami.

3. Koniec fazy odpadu oraz omówienie rozporządzenia Rady (UE) Nr 333/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiające kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

4. Zasady klasyfikacji odpadów i znaczenie tej klasyfikacji w gospodarce odpadami.

5. Znaczenie ogólnych zasad gospodarki odpadami oraz planów gospodarki odpadami.

6. Zezwolenia oraz inne decyzje w zakresie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem następujących zagadnień:


• podstawy prawnej decyzji,
• zakresu przedmiotowego decyzji,
• kompetencji do wydania decyzji,
• wniosku o wydanie decyzji,
• treści decyzji,
• możliwości odmowy wydania decyzji,
• cofnięcia i ograniczenia decyzji,
• zabezpieczenia roszczeń.

7. Transport odpadów – wybrane zagadnienia.

8. Gospodarka odpadami a zamówienia publiczne.

9. Wybrane sposoby gospodarowania odpadami, w tym przekazywanie odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.

10. Ewidencja odpadów i dokumenty stosowane na jej potrzeby:


• podmioty obowiązane,
• obieg dokumentów ewidencyjnych,
• karta przekazania odpadu,
• karta ewidencji odpadu,
• znaczenie dokumentów ewidencji odpadów w postępowaniu administracyjnym,
• przykłady wypełnionych kart przekazania odpadów oraz kart ewidencji odpadu.

11. Sprawozdawczość – zbiorcze zestawienie danych o odpadach:

• wskazanie podmiotów obowiązanych do złożenia sprawozdania,
• określenie zakresu przekazywanych danych,
• przykłady wypełnionych zbiorczych zestawień danych o odpadach.

12. Omówienie nowych zasad ewidencji odpadów oraz sprawozdawczości obowiązujących od 1.01.2011 r, wynikających z dwóch nowych rozporządzeń:

• rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,
• rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.

13. Magazynowanie oraz składowanie odpadów – wybrane zagadnienia:

• zasady magazynowania odpadów,
• opłaty za składowanie oraz magazynowanie odpadów,
• administracyjne kary pieniężne za niewłaściwe postępowanie z odpadami.

14. Omówienie najważniejszych zmian w przepisach o odpadach oraz nowelizacji ustawy o odpadach, w szczególności w zakresie:

• uszczegółowienia zakresu przedmiotowego ustawy o odpadach,
• zmiany niektórych definicji zawartych w ustawie o odpadach,
• zasady bliskości zawartej w ustawie o odpadach,
• zmiany zasad opiniowania decyzji w zakresie gospodarki odpadami przez gminy oraz niezbędnych dokumentów koniecznych do wydania decyzji,
• wprowadzenia środków dyscyplinujących przedsiębiorców, aby wywiązywali się z obowiązku składania zbiorczych zestawień danych,
• wprowadzenia decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami dla świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów budowlanych, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw,
• dostosowania podziału kompetencji organów do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,
• ujednolicenia przepisów w sprawie wstrzymywania działalności i ustanowienie przepisów dotyczących wznowienia wstrzymywanej działalności,
• korekty przepisów dotyczących sprawozdawczości i baz danych w zakresie gospodarki odpadami,
• wprowadzenia odrębnych wymagań dla przewoźnych urządzeń służących do przetwarzania odpadów zawierających azbest,
• wprowadzenia administracyjnych kar pieniężnych w miejsce niektórych wykroczeń za naruszenie przepisów ustawy o odpadach.

15. Nowe rozporządzenia:

• w sprawie komunalnych osadów ściekowych,
• w sprawie postępowania z odpadami medycznymi,
• w sprawie zaliczenia energii z termicznego przekształcania odpadów komunalnych do OZE (odnawialnych źródeł energii).

16. Najważniejsze zmiany wprowadzane przez założenia do projektu ustawy o odpadach stanowiące transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów.

17.Wymiana poglądów i doświadczeń oraz indywidualne konsultacje z wykładowcą.

Dzień II, godz.: 9.00 - 15.00


Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

1. Zakres rzeczowy i podmiotowy ustawy.

2. Rejestr przedsiębiorców:


• wniosek o wpis i zmianę wpisu,
• opłata rejestrowa i roczna,
• zabezpieczenie finansowe.

3. Obowiązki wprowadzającego na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny:

• oznakowanie sprzętu,
• dodatkowa ewidencja,
• sprawozdawczość,
• sieć zbierania zużytego sprzętu,
• obowiązek odzysku i recyklingu odpadów powstałych ze zużytego sprzętu - poziomy odzysku i recyklingu.

4. Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt oraz sprzedawcy detalicznego i hurtowego:

• zasady postępowanie z zebranymi odpadami,
• przyjmowanie przez jednostki handlowe zużytego sprzętu,
• sprawozdawczość.

5. Obowiązki prowadzącego zakład przetwarzania:

• wyposażenie zakładu przetwarzania,
• wydawanie zaświadczeń o zużytym sprzęcie,
• sprawozdawczość.

6. Obowiązki przedsiębiorcy prowadzącego odzysk i recykling odpadów ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

• wydawanie zaświadczeń,
• sprawozdawczość.

7. Działalność organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

• kapitał zakładowy,
• zakres działania,
• zakres współpracy z przedsiębiorcami.

8. Planowane zmiany przepisów prawa w zakresie zużytego sprzęcie elektrycznym i elektronicznym związane ze zmianą dyrektywy 2002/96/EC w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Ustawa o bateriach i akumulatorach

1. Najważniejsze definicje:

• bateria, akumulator,
• wprowadzający baterie i akumulatory,
• wprowadzenie do obrotu,
• przetwarzanie,
• zbierający zużyte baterie i akumulatory
• miejsce odbioru.

2. Wymagania dot. baterii i akumulatorów:

• zawartość metali ciężkich,
• oznakowanie.

3. Rejestr przedsiębiorców:

• zakres podmiotów objętych rejestrem,
• wniosek o wpis i zmianę wpisu do rejestru,
• opłata rejestrowa i roczna.

4. Obowiązki wprowadzającego baterie i akumulatory w tym:

• odbiór zużytych baterii i akumulatorów,
• umowy ze zbierającymi i przetwarzającymi,
• poziomy i zasady zbierania zużytych baterii i akumulatorów.

5. Obowiązki prowadzących miejsce odbioru, zbierających zużyte baterie i akumulatory oraz zakładów przetwarzania.

6.Instrumenty finansowe stymulujące osiąganie założonych celów:


• opłata produktowa,
• opłata depozytowa,
• finansowanie publicznych kampanii edukacyjnych.

7. Sprawozdawczość.

8. Planowane zmiany prawa w zakresie baterii i akumulatorów.

9. Pytania, dyskusja, konsultacje.

Cel szkolenia

Szkolenie polecamy pracownikom firm i administracji publicznej, którzy chcą poszerzyć lub zaktualizować swoją wiedzę w zakresie gospodarowania odpadami. Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy m.in. specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami, specjalistów ds. ochrony środowiska, selektywnej zbiórki i odpadów niebezpiecznych a także inne osoby, które są zainteresowane zagadnieniami dot. gospodarki odpadami.

W trakcie zajęć przedstawimy najistotniejsze informacje dotyczące odpadów m.in.:

• ogólne zasady gospodarowania odpadami w oparciu o najnowsze przepisy, m.in. ustawę z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która w istotny sposób zmienia obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiany mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.)
• zmienione zasady wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków sprawozdawczych wynikające z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach
• zasady ewidencji odpadów i sprawozdawczości (ostatnia zmiana przepisów weszła w życie 01.01.2011 r.),
•omówienie przepisów dotyczących końca fazy odpadu oraz rozporządzenia Rady (UE) Nr 3 33/2011 z dnia 31 marca 2011 r. ustanawiającego kryteria określające, kiedy pewne rodzaje złomu przestają być odpadami na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE (rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2011 r.)
• rozwiązania mające na celu poprawę gospodarki odpadami uciążliwymi dla środowiska,
• zezwolenia i decyzje,
• przykładowe wypełnione dokumenty ewidencji odpadów,
• przykłady zbiorczych zestawień danych o odpadach,
• przepisy dotyczące zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz nową ustawę o bateriach i akumulatorach.

Na szkoleniu zostaną zasygnalizowane zmiany przepisów wynikające z nowego projektu ustawy o odpadach wdrażającego dyrektywę 2008/98/WE.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o liczne przykłady praktyczne. Trenerzy odpowiadają na pytania uczestników, analizują podane przez uczestników przypadki.

Prowadzący

Esperci z Ministerstwa Środowiska specjalizujący się w przepisach z zakresu gospodarki odpadami.
Termin:

12.04.2012 - 13.04.2012

Adres:

Centrum szkoleniowe w Warszawie

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

J.G.Training

Olesińska 21
02-548 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja inwestycji zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC
08.10.2013 - 09.10.2013 Warszawa

Zarządzanie budowlanym projektem inwestycyjnym
16.09.2013 - 17.09.2013 Warszawa