Szkolenie Dodaj szkolenie

Proces budowlany w praktyce - w świetle najnowszych regulacji prawnych

1460.00 PLN 1460.00 zł
PIERWSZY DZIEŃ 8:30 - 16:15

1. USTAWA JAKO PODSTAWOWY AKT PRAWNY REGULUJĄCY PROCES BUDOWLANY

• Zakres stosowania ustawy Prawo Budowlane
• Nowelizacje Prawa Budowlanego wprowadzone w ostatnich latach
• Projekty najnowszych zmian do Prawa Budowlanego
• Nowe uregulowania w innych aktach prawnych

2. PODSTAWOWE DEFINICJE I POJĘCIA ZAWARTE W USTAWIE PRAWO BUDOWLANE
• Zmiany definiowanych pojęć i nowe definicje
• Mankamenty definicji zawartych w Ustawie

3. WŁAŚCIWOŚCI ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W BUDOWNICTWIE
• Podstawowe uwarunkowania wynikające z ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o obszarach morskich RP, o transporcie kolejowym, o szczególnych zasadach w zakresie dróg publicznych, o przedsięwzięciach EURO 2012

4. TYTUŁ PRAWNY DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE
• Prawo własności, użytkowania wieczystego, instytucja zarządu, ograniczone prawa rzeczowe, stosunek zobowiązaniowy

5. PROJEKT BUDOWLANY
• Projekt budowlany a projekt wykonawczy, zakres i forma projektu
• Postępowanie w sprawie obiektów budowlanych mogących powodować zanieczyszczenie środowiska

6. UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ
• Obiekty i roboty budowlane zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia
• Instytucja zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych
• Przyłącza do obiektów, definicje i zwolnienie z obowiązku zgłoszenia
• Odstępstwa od projektu budowlanego lub warunków pozwolenia na budowę
• Samowole budowlane- konsekwencje i możliwości legalizacji

7. OPRACOWANIE PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
• Obowiązki inwestora, projektanta i kierownika budowy

8. BUDOWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
• Obowiązek powołania inspektora nadzoru inwestorskiego
• Dziennik budowy i tablica informacyjna

9. WYROBY BUDOWLANE DOPUSZCZONE DO OBROTU
• Aktualny stan prawny w świetle ustawy o wyrobach budowlanych

10. UŻYTKOWANIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
• Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie
• Zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych i zamiarze przystąpienia do użytkowania
• Obowiązki właścicieli lub zarządców obiektów budowlanych
• Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego oraz rozbiórki obiektów

DRUGI DZIEŃ 8:15 - 16:15

1. UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE – PRAKTYCZNE ASPEKTY

• Strony umowy, forma I rodzaje umów o roboty budowlane
• Treść umowy
• Zabezpieczenie roszczeń
• Zmiany umowy

2. UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO
• Inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy
• Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego
• Nowe obowiązki kierownika budowy
• Nowy zakres odpowiedzialności i zadań kierownika budowy
• Nowy uczestnik procesu budowlanego – wykonawca

3. ZABEZPIECZENIE WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ STRONY UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE
• Zabezpieczenia na rzecz inwestora
• Zabezpieczenia na rzecz wykonawcy
• Kary umowne
• Rękojmia i gwarancje w umowach o roboty budowlane
• Pojęcie rękojmi i gwarancji
• Odpowiedzialność wykonawcy robót za wady ujawnione po upływie terminów

4. KONTROLE PROCESU BUDOWLANEGO
• Zasady kontroli po rejestracji zakończonych prac budowlanych
• Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości podczas kontroli
• Protokół kontroli

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO
• Odpowiedzialność kontraktowa, deliktowa i solidarna
• Odpowiedzialność inwestora
• Odpowiedzialność wykonawcy i podwykonawców
• Odpowiedzialność projektanta i kierownika budowy

6. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW
• Rozstrzygnięcia polubowne, mediacje
• Spory sądowe, arbitraż

7. CERTYFIKACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW I LOKALI
• Audyt energetyczny
• Świadectwo charakterystyki energetycznej obiektu, samodzielnego lokalu
• Wpływ nowych uregulowań na funkcjonujące akty prawne

8. GŁÓWNE RYZYKA I ZAGROŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI INWESTYCJI BUDOWLANYCH

Cel szkolenia

SZCZEGÓŁOWO OMÓWIMY:

• Wymagania formalno-prawne dotyczące poszczególnych etapów realizacji budowy
• Aktualne warunki udzielania pozwoleń na budowę
• Nowe regulacje związane z certyfikacją energetyczną budynków i lokali
• Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego
• Praktyczne aspekty związane z umowami o roboty budowlane, w tym zabezpieczenia wykonania zobowiązań przez strony umowy

Prowadzący

dr inż. Jerzy Dylewski - Znany i doświadczony wykładowca, rzeczoznawca budowlany z listy GINB w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do prac przy obiektach zabytkowych nadane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Rzeczoznawca PZiTB i TNOiK, główny specjalista d/s Zamówień Publicznych w Sądzie Najwyższym.

mgr inż. Tomasz Żuchowski - Główny specjalista w Wydziale Oceny Energetycznej Budynków Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Ministerstwa Infrastruktury. Rzeczoznawca kosztorysowy Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych i Polskiej Izby Inżynierów i Techników Budownictwa.

adw. Dariusz Okolski - Adwokat i Radca Prawny, wieloletni współpracownik międzynarodowych kancelarii prawniczych w Polsce oraz za granicą. Specjalista w zakresie prawa zobowiązań, prawa obrotu nieruchomościami, umów o roboty budowlane i umów o wspólnym przedsięwzięciu typu joint venture pomiędzy przedsiębiorstwami polskimi i zagranicznymi.
Termin:

13.10.2011 - 14.10.2011

Adres:

Warszawa

Pokaż na mapie
 
Skontaktuj się z firmą:
 - zdjęcie

Ogólnopolskie Centrum Edukacji Samorządu i Administracji

Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
mazowieckie, Polska

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!
  • Wydrukuj stronę

Inne szkolenia tego organizatora:

Realizacja robót budowlanych wg FIDIC - zarządzanie kontraktem od przetargu do audytu
17.11.2011 - 18.11.2011 Centrum Europy, ul. Pankiewicza 3, Warszawa