Przetarg

Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowościach Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną

13-03-2023, 00:57

Dane kontaktowe

GMINA PIASKI
ul. 6 Stycznia 1,63-820 Piaski
tel. 655719030
fax. 655719049
e-mail: sekretariat@piaski-wlkp.pl
http:// www.bip.piaski-wlkp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowościach Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA PIASKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050563

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 6 Stycznia 1

1.5.2.) Miejscowość: Piaski

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-820

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 655719030

1.5.8.) Numer faksu: 655719049

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@piaski-wlkp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piaski-wlkp.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowościach Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-545319fa-c12b-11ed-8261-62cbbe4d0ca4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131293

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00040848/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowości Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków
dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.
2. Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku” W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500
MB.
5. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”
6. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania
preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą platformazakupowa.pl Zamawiający dopuszcza kontakt przy użyciu poczty elektronicznej w.furmaniak@piaski-wlkp.pl jako kanału pomocniczego w sytuacjach awaryjnych.
7. Szczegółowe informacje techniczne i organizacyjne dot. korespondencji
elektronicznej zawarto w rozdziale XI oraz w XII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami z rozdziału III SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami z rozdziału III SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.02.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy wiejskiej szkole podstawowej w miejscowości Szelejewo Pierwsze wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
Zadanie w swoim zakresie obejmuje m. in.:
- Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi : boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, boisko do koszykówki.
- budowę skoku w dal;
- budowę bieżni prostej
- budowę piłkochwytów o wysokości 6,0 m;
- budowę oświetlenia boiska.
Zestawienie powierzchni wymiarów gabarytowych boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
- Szerokość boiska 24,00 m
- Długość boiska 44,00 m
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje projekt architektoniczno - budowlany, projekty techniczne branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) C – Cena – (waga kryterium) 60%;
2) G – Okres gwarancji – (waga kryterium) 40%.
Oferta po uwzględnieniu wag może uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.
a) Za najniższą cenę – 60 pkt
b) Za najdłuższy okres gwarancji – 40 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana wg następujących zasad:

Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt.

3. W kryterium „okres gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Termin gwarancji w badanej ofercie
G = ---------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium - 40 pkt.

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
Zamawiający wymaga minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji (3 lata). W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji lub niepodanie (wpisanie) terminu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat), taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium „okres gwarancji”
4. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + G
5. Oferta, która dla danej części zamówienia przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II: Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy wiejskiej szkole podstawowej w miejscowości Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną.
Zadanie w swoim zakresie obejmuje m. in.:
- Budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, w skład boiska wielofunkcyjnego wchodzi : boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do tenisa, boisko do koszykówki.
- budowę skoku w dal;
- budowę bieżni prostej 60 m czterostanowiskowej
- budowę piłko chwytów o wysokości 6,0 m;
- budowę oświetlenia boiska.
Zestawienie powierzchni wymiarów gabarytowych boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej
- Szerokość boiska 24,00 m
- Długość boiska 44,00 m
Szczegółowo przedmiot zamówienia opisuje projekt architektoniczno - budowlany, projekty techniczne branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45212220-4 - Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) C – Cena – (waga kryterium) 60%;
2) G – Okres gwarancji – (waga kryterium) 40%.
Oferta po uwzględnieniu wag może uzyskać maksymalną ilość punktów tj. 100 pkt.
a) Za najniższą cenę – 60 pkt
b) Za najdłuższy okres gwarancji – 40 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie kryterium „Cena” zostanie dokonana wg następujących zasad:

Cena najniższa spośród złożonych ofert
C = ------------------------------------------------------------- x 60 pkt.
Cena badanej oferty
Maksymalna ilość punktów w tym kryterium – 60 pkt.

3. W kryterium „okres gwarancji” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Termin gwarancji w badanej ofercie
G = ---------------------------------------------- x 40 pkt.
Najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród złożonych ofert

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium - 40 pkt.

Okres gwarancji należy podać w miesiącach w formularzu ofertowym (załącznik nr 1)
Zamawiający wymaga minimum 36 – miesięcznego okresu gwarancji (3 lata). W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okres gwarancji lub niepodanie (wpisanie) terminu gwarancji, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaoferuje co najmniej 60 miesięczny okres gwarancji. Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy (5 lat), taki zostanie uwzględniony także w umowie. Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszy okres (60 miesięcy) otrzymuje maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium „okres gwarancji”
4. Uzyskana punktacja w przedmiotowych kryteriach stanowić będzie łącznie sumę punktacji, liczonej wg. wzoru: O (ocena) = C + G
5. Oferta, która dla danej części zamówienia przedstawi najkorzystniejszy bilans według przyjętych kryteriów, a tym samym otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o określone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
6. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie formułuje warunku w powyższym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli wykonawca wykaże łącznie, że posiada zdolność kredytową lub potwierdzi wysokość posiadanych środków finansowych nie mniejszą niż:
- 500 000,00 zł dla części pierwszej
- 700 000,00 zł dla części drugiej
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane polegającą na budowie boiska wielofunkcyjnego z oświetleniem o całkowitej wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto,
b)skieruje do realizacji zamówienia:
i.jedną osobę (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wraz z podstawą do dysponowania tą osobą.
ii.jedną osobę (kierownik robót) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, wraz z podstawą do dysponowania tą osobą

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit. a SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określają czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy te roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – oświadczenie wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył,
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdz. VI ust. 2 pkt. 4 lit. b SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
5) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część I – 15 000,00 zł (słownie piętnaście tysięcy złotych 00/100)
Część II – 20 000,00 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem PBS Gostyń Oddział Piaski nr 97 8678 0005 0050 0500 4994 0002, z dopiskiem: „Budowa boisk sportowych wielofunkcyjnych przy wiejskich szkołach podstawowych w miejscowościach Szelejewo Pierwsze i Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną”
- dla części I – „wadium – część I - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy wiejskiej szkole podstawowej w miejscowości Szelejewo Pierwsze wraz z infrastrukturą rekreacyjną
- dla części II – „wadium – część I - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego przy wiejskiej szkole podstawowej w miejscowości Bodzewo wraz z infrastrukturą rekreacyjną
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w ustawie Pzp,
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Piaski, ul. 6 Stycznia 1, 63-820 Piaski
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);
6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy, o którym mowa w ust. 1.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-04-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_piaski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-04-04 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-05-03

 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.