Przetarg

Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków.

12-03-2023, 10:47

Dane kontaktowe

GMINA WILKÓW
WROCŁAWSKA 11,46-113 Wilków
e-mail: zamowienia@wilkow.pl
http:// https://bip.wilkow.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WILKÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412770

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: WROCŁAWSKA 11

1.5.2.) Miejscowość: Wilków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-113

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@wilkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wilkow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-eb181980-c0b2-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00131266

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015351/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-eb181980-c0b2-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 8.1 W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim, przy użyciu Platformy e-Zamówienia (https://ezamowienia.gov.pl) oraz poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@wilkow.pl.
8.4 Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
8.11 Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może odbywać się również za pośrednictwem poczty elektronicznej: zamowienia@wilkow.pl (nie dotyczy ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.2 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
8.3 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
8.5 Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
8.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza). Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
8.7 Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości
widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”
8.8 W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
8.9 Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail: zamowienia@wilkow.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
8.10 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
8.12 W przypadku zmian w Regulaminie Platformy e-Zamówienia Wykonawca musi uwzględnić te zmiany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE EL 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej RODO, informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Wilkowie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 11, 46-113 Wilków, ug@wilkow.pl, tel.77 419 55 11 wew.111;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Wilkowie jest Pani Katarzyna Winiecka ,odo@wilkow.pl, tel.77 419 55 11 wew.111;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie: „Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków”,GK.271.3.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.);
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pan dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

i) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach danych osobowych:
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu,
 w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (dotyczy przechowania protokołu wraz z załącznikami).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ”Budowa infrastruktury oświetleniowej w Gminie Wilków”.
Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i podlega wymogom wynikającym z regulaminu oraz zasad programu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ.
2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod CPV:
45000000-7 Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SWZ wraz z załącznikami i ofercie.
4. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
Wartość zamówienia jest niższa od tzw. progów unijnych które zobowiązują do implementacji dyrektyw UE. Dyrektywa 2014/24/UE w treści motywu 78 wskazuje, że aby zwiększyć konkurencję, instytucje zamawiające należy w szczególności zachęcać do dzielenia dużych zamówień na części. Przedmiotowe zamówienie nie jest dużym zamówieniem w rozumieniu motywu 78 powołanej dyrektywy UE (dyrektywy stosuje się od tzw. progów UE, a dyrektywa posługuje się pojęciem dużego zamówienia na gruncie zamówień podlegających dyrektywie, a więc zamówienia o wartości znacznie przewyższającej tzw. progi UE).
W związku z finansowaniem przedmiotowego zamówienia ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Zamawiający jest zobligowany do sfinalizowania wszystkich zadań objętych promesą dofinansowania w ciągu 9 miesięcy od dnia jej uzyskania. Podział zamówienia na części, przy założeniu unieważnienia choćby jednej z nich i konieczności wszczęcia na nią kolejnego postępowania, które z tych przyczyn, (np. zdarzenia losowe, odwołanie do KIO, itp.) uniemożliwiłoby zawarcie umowy z Wykonawcą przed upływem wymaganego okresu 9 miesięcy, oznaczałoby utratę dofinansowania dla całego projektu. Ponadto wystąpiłaby konieczność realizacji umów już zawartych w ramach wcześniejszych części pomimo braku środków oraz braku możliwości zrealizowania części, dla której nie udało się podpisać umowy w wyznaczonym terminie.
Zamawiający mając na względzie bezpieczeństwo finansowe Gminy, aby zapobiec potencjalnym trudnościom, które mogą się pojawić w przypadku podziału zamówienia na części powodując ostatecznie brak możliwości skorzystania z dofinansowania promesy, postanowił nie dokonywać podziału zamówienia na części.
Zamawiający wychodząc naprzeciw małym i średnim przedsiębiorstwom postawił minimalne warunki udziału w postępowaniu.
Podział zamówienia powodowałby ryzyko, w którym unieważnienie jednej części postępowania zagroziłoby realizacji całego zamówienia, nawet w zakresie zawartych już umów, których źródłem finansowania jest promesa.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Roz-dzielenie robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi. Podzielenie zamówienia stwarzało by ryzyko, że żaden Wykonawca nie przystąpił by do realizacji małej części przedmiotu zamówienia. Podział przedmiotu zamówienia na zada-nia/ części groziłby znaczącym zwiększeniem kosztów oraz trudnościami technologiczny-mi wynikającymi z wykonywania przedmiotu zamówienia przez większą liczbę Wyko-nawców (poszczególni Wykonawcy mogliby wykonywać prace w różnych technologiach dopuszczonych w dokumentacji). Przy tym zadaniu inwestycyjnym wykonywanym przez różnych Wykonawców opóźnienie jednego z Wykonawców wpłynęłoby negatyw-nie na terminowość wykonania zadania , które jest dofinansowane i musi być rozliczone w terminie. Zamawiający mógłby utracić dofinansowanie . Każdy z Wykonawców w ce-nę wliczyłby odrębne koszty polisy OC, co zwiększyłoby poziom wydatków Zamawiają-cego. W przypadku podziału na części Wykonawcy powielaliby koszty m.in. dostawy ma-teriałów niezbędnych do realizacji inwestycji, koszty kadry zarządzającej procesem bu-dowlanym, koszty obsługi geodezyjnej, co wpływałoby niekorzystnie dla Zamawiającego na koszty inwestycji. W każdej z ofert częściowych Wykonawca musiałby założyć odręb-ną wycenę użycia dostawy tego samego rodzaju materiału, w sytuacji, w której, składając jedną ofertę, dostawę materiału wyceniłby jednokrotnie. Wyższe ceny ofert dla drobnych elementów i wyższa cena za materiały jak również wyższy koszt przewozu materiałów i sprzętu.
Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na części ze względu na to, że podział taki zagroziłby finansowaniu przedsięwzięcia, oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Zamawiający nie określił wygórowanych wymagań progowych dotyczących doświadczenia dla potencjalnych Wykonawców zainteresowanych zamówieniem. Warunki udziału w postępowaniu zostały dostosowane w taki sposób, aby nawet mali i średni Wykonawcy mogli złożyć oferty. Potencjalni zainteresowani Wykonawcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw jeżeli nie są zainteresowani realizacją całości zamówienia mogą złożyć ofertę wspólną tworząc, np. konsorcja. W takiej sytuacji należy złożyć oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, określając w nim jaki zakres świadczenia objętego zamówieniem i wynikającego z umowy każdy z nich wykona.
Zgodnie z treścią motywu 78 dyrektywy, Instytucja Zamawiająca powinna mieć obowiązek rozważenia celowości podziału zamówień na części, jednocześnie zachowując swobodę autonomicznego podejmowania decyzji na każdej podstawie, jaką uzna za stosowną, nie podlegając nadzorowi administracyjnemu ani sądowemu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.1.1 Wszyscy wykonawcy mają obowiązek złożenia wraz z ofertami dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 19 załącznika nr 1 do SWZ, które podlegają analizie i ocenie.
17.1.2 W pierwszej kolejności badane będą oświadczenia wstępne (oświadczenia wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego). Do oświadczeń wstępnych wszystkich wykonawców ma zastosowanie art. 128 ustawy.
17.1.3 Zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy, jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia wstępnego, jest ono niekompletne lub zawiera błędy, obowiązkiem zamawiającego będzie wezwanie wykonawcy do jego złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. Zamawiający ma także prawo do żądania wyjaśnień treści oświadczeń wstępnych (art. 128 ust. 4 ustawy). Zamawiający zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) lit c) odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złoży oświadczenia wstępnego w przewidzianym terminie (wyznaczonym w trybie art. 128 ust. 1 ustawy).
17.1.4 W drugiej kolejności dokonywane będzie badane rażąco niskiej ceny oraz ocena ofert wszystkich Wykonawców.
17.1.5 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz podmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z uwzględnieniem art. 223 ust. 2 i art. 187 ustawy, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
17.1.6 Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
17.1.7 Po dokonaniu ww. czynności Komisja dokona oceny ofert według kryteriów opisanych w niniejszej SWZ.
17.1.8 Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - sumę punktów przyznanych na podstawie obliczeń na podstawie kryteriów oceny ofert.
17.1.9 Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów, Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższą cenę.
17.1.10 Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
Pozostałe informacje zawarte w pkt 17 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

20.2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835 ze zm.),
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Nie dotyczy.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
 że będzie dysponował
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (lub równoważne),
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykaże,
 że będzie dysponował
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane, które upoważniają do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub ograniczonym zakresie (lub równoważne),
w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju.
W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, Wykonawcy mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
Przez uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).
Osoby wskazane jako osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi do których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn.zm), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej- załącznik nr 3 do formularza oferty.
c) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – załącznik nr 6 do formularza oferty.
20.3.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
20.3.7. Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczeń, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.
20.3.8. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.
20.3.9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wymienionego w pkt 20.3.5.2a, składa dokument lub dokument wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia procedury (zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
20.3.10. Dokument wymieniony w pkt 20.3.9 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
20.3.11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 20.3.9 SWZ, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub ..
Pozostałe informacje zawarte są w pkt.20.3.11-12-13 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy.
b) dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: nie dotyczy.
c) dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy.
d) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej:
 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Formularz oferty - do oferty Wykonawca dołączy :oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ( załącznik nr 1 do SWZ).
2.Pełnomocnictwo w przypadku , gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i podpisane przez osoby reprezentujące Wykonawcę.
3.Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy .
4.Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby -jeżeli dotyczy.
5.Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w art.125ust.1 ustawy Pzp.
6. Dokumenty zawierające informację stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

20.2.3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
20.2.3.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, z zachowaniem przepisów art. 109 ust. 3, art. 110 oraz art. 111 ustawy Pzp, a także nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 r., poz. 835 ze zm.), natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 20.2.1.2 SWZ.
20.2.3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
20.2.3.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5 SWZ, przy czym:
1) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 20.2.1.2 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 20.3.5.2 SWZ składa każdy z nich.
20.2.3.5. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, składają oświadczenie, z którego wynika, które usługi-czynności będą wykonywać poszczególni Wykonawcy – załącznik nr 4 do formularza oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczkę w wysokości 10% ceny wskazanej w ofercie, przy czym zaliczka będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy nie później niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury zaliczkowej.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projekt umowy przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej SWZ.
Zamawiający udzieli zaliczki Wykonawcy zgodnie z §9 ust. 1 (załącznik nr 2 do niniejszej SWZ).
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając ustawy. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
I. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:
1. Zmiana terminu realizacji umowy:
1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru najkorzystniejszej oferty,
2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania,
3) jeżeli zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym terminie,
4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych z przedmiotem zamówienia, a także z wykonywaniem robót ziemnych.
5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nałożenia na Wykonawcę przez organy państwa obowiązku realizacji świadczeń,
6) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu zmian lub wprowadzenia przepisów prawa, wydania przez władze zarządzeń, decyzji lub innych aktów skutkujących obowiązkiem wstrzymania, zaniechania lub ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w całości lub w części na czas określony lub nieokreślony jak również wprowadzenia zakazu lub ograniczeń w korzystaniu z lokali należących do Wykonawcy,
7) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej. Pod pojęciem siły wyższej Strony rozumieją nadzwyczajne niezależne od woli Stron zdarzenia, których wystąpieniu nie można było zapobiec, w szczególności wojna, powódź, pożar, huragan, trzęsienie ziemi, epidemie, decyzje i zarządzenia władz wprowadzające ograniczenia lub restrykcje, w tym stany epidemii, kwarantanny, stany klęski żywiołowej, stany wyjątkowe, zamieszki, niezwykłe i nieprzewidziane okoliczności niezależne od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych, klęsk żywiołowych, katastrofy budowlanej, stany epidemii i kwarantanny uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
8) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego warunki geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
9) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego warunki terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy,
10) jeżeli wystąpi konieczność wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy,
11) jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub technicznej, opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez Zamawiającego
Pozostałe informacje zawarto w pkt 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-29 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem :https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-29 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-27

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych.
 
Klikając “Zgoda” akceptujesz zapisywanie wszystkich danych cookie na twoim urządzeniu. Kliknięcie “Odmowa” oznacza zapisywanie tylko danych niezbędnych do funkcjonowania strony. Więcej informacji o cookie w polityce prywatności.