Przetarg

Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół na terenie leśnictwa Gaboń

21-09-2022, 19:07

Dane kontaktowe

Nadleśnictwo Stary Sącz
Magazynowa 5,33-340 Stary Sącz
tel. + 48 18 446 09 91
e-mail: starysacz@krakow.lasy.gov.pl
http:// https://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół na terenie leśnictwa
Gaboń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Nadleśnictwo Stary Sącz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545642

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Magazynowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Stary Sącz

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-340

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 18 446 09 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starysacz@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://starysacz.krakow.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół na terenie leśnictwa
Gaboń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-03724f6c-39aa-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042580/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Remont drogi leśnej Przechyba dół

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji (innych niż oferta Wykonawcy), odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj.
a) platformy zakupowej OpenNexus tj.https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_starysacz/proceedings
b) skrzynki email Nadleśnictwa Stary Sącz tj.starysacz@krakow.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z rozdz.XIV SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nadleśnictwo Stary Sącz, ul. Magazynowa 5, 33-340 Stary Sącz, tel. +48 18 446 09 91; e-mail:
starysacz@krakow.lasy.gov.pl
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@comp-net.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.19.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia podstawowego gwarantowanego jest remont drogi leśnej 03-24-0001 Przehyba- Dół na terenie leśnictwa Gaboń w km 0+330 – 1+530 zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiąc załącznik nr 8 do SWZ obejmujący swym zakresem: Odcinek drogi w km 0+330 – 1+530 w którym to przewiduje się:
- wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy,
- wymianę elementów betonowych na istniejących przepustach,
- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym,
- udrożnienie i oczyszczenie rowów odwadniających.
2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla odcinka tej samej drogi w km 1+530 + 2+164 zgodnie z dokumentacją techniczną oraz SpecyfikacjąTechniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ w zakresie którego przewiduje się:
- wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy,
- wymianę elementów betonowych na istniejących przepustach,
- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym,
- udrożnienie i oczyszczenie rowów odwadniających.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w zakresie realizacji prac dla odcinka tej drogi w km 1+530 + 2+164 zgodnie z dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ w zakresie którego przewiduje się:
- wymianę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej,
- uzupełnienie i utwardzenie poboczy,
- wymianę elementów betonowych na istniejących przepustach,
- odtworzenie zabezpieczenia korpusu drogi narzutem kamiennym,
- udrożnienie i oczyszczenie rowów odwadniających.
1) Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy.
2) Zlecenie realizacji dodatkowych prac w ramach prawa opcji może nastąpić w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego i uzyskania środków finansowych na ten cel. Realizacja prac w ramach prawa opcji może być zlecona w całości albo wcale.
3) W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,Wykonawcy
przysługuje wynagrodzenie z tytułu realizacji prawa opcji .
4) Wykonawcy nie przysługuje prawo domagania się realizacji zamówienia w zakresie prawa opcji, jeżeli Zamawiający nie skorzysta z przedmiotowego prawa.Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy do dochodzenia względem niego
odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy.
5) Zlecenie prawa opcji może, ale nie musi nastąpić i zależy wyłącznie od
zapotrzebowania Zamawiającego i uzyskania wymaganych środków finansowych na ten cel.
6) Ewentualne skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji będzie polegało na przekazaniu przez Zamawiającego względem Wykonawcy pisemnego oświadczenia w przedmiocie skorzystania z tego prawa ze zleceniem realizacji prac w ramach prawa opcji, na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
7) Szczegółowe zasady skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ.
8) Wartość opcji może zostać zlecona w ilości która nie będzie przekraczała 60% wartości zamówienia podstawowego.
9) Wartość opcji zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie kosztorysu który stanowić będzie załącznik nr 10b do SWZ.
10) Przedmiot zamówienia w ramach opcji należy zrealizować w terminie 55 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dokona zlecenia realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: Zamówienie podstawowe ma być zrealizowane w terminie do 55 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy. - W przypadku zamówienia realizowanego w ramach prawo opcji – do 55 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż Zamawiający dokona zlecenia realizacji zamówienia opcjonalnego w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy. dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający informuje, że przewiduje udzielanie zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o wartości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zostaną one udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba i możliwość rozszerzenia zamówienia podstawowego oraz zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel.
Wysokość wynagrodzenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług zostanie ustalona na podstawie cen zawartych w ofercie.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag
1) Cena - 60 %
2) Wydłużenie terminu gwarancji - 40 %
2. W zakresie kryterium: cena (waga 60 %) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
C = Cn/Co x 60 gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,
Co - cena oferty ocenianej.
3. W kryterium: wydłużenie terminu gwarancji (waga 40%):
1) za wydłużenie gwarancji o 1 rok (oprócz wymaganych 2 lat, czyli w sumie 3 lata) wykonawca uzyska 10 punktów;
2) za wydłużenie gwarancji o kolejne 2 lata (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji 2 lata czyli w sumie 4 lata), wykonawca uzyska 20 punktów;
3) za wydłużenie gwarancji o kolejne 3 lata (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji 2 lata czyli w sumie 5 lat) wykonawca uzyska 30 punktów;
4) za wydłużenie gwarancji o kolejne 4 lata lub więcej (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji 2 lata czyli w sumie 6 lat i więcej po realizacji zadania), każda oferta uzyska maksymalną ilość tj. 40 punktów.
Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Formularzu oferty (Załącznik nr 1 ). W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi w pkt 2 Wzoru oferty niewypełnioną rubrykę dotyczącą wydłużenia okresu gwarancji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca udziela obowiązkowo wymaganej gwarancji wynoszącej 2 lata.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie terminu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Zamawiający wymaga wykazania przez wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp dotyczących:
1) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż: 600 000,00 zł
4) Zdolności technicznej i zawodowej.
Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a. w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał: co najmniej jedną robotę budowlaną na kwotę: min 500 tys. zł brutto, polegająca na robotach budowlanych, w zakres których wchodziła budowa, przebudowa lub remont drogi. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia pomniejszych robót budowlanych, celem wykazania przez wykonawcę wymaganego doświadczenia, o którym mowa w niniejszym punkcie.
b. dysponuje lub będzie dysponował osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w dniu podpisania umowy będzie członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz ustawą o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, (w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy) może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ;
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – załącznik nr 6 do SWZ;
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ.
3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa powyżej,
Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł,słownie: dziesięć tysięcy złotych.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. 06.10.2022 godz. 09:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 96 1540 1115 2111 9127 9426 0004 z adnotacją: „Remont drogi leśnej nr 03-24-0001 Przehyba-Dół w km 0+330 – 1+530 ".
5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejnoferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) za pośrednictwem platformy zakupowej, tj. OpenNexus.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni