Przetarg

Przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele i nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie

13-01-2022, 15:57

Dane kontaktowe

GMINA KLUKOWO
ul. Mazowiecka 14,18-214 Klukowo
tel. 86 277 45 20
fax. 86 277 45 42
e-mail: ug@klukowo.pl
http:// www.klukowo.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele i nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KLUKOWO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670189

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 14

1.5.2.) Miejscowość: Klukowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-214

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 86 277 45 20

1.5.8.) Numer faksu: 86 277 45 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@klukowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.klukowo.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele i nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc879b27-7474-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00017977

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015769/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa dróg gminnych nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele i nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/klukowo

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/klukowo. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywa się za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do
zamawiającego”. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje
się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij
wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
arkadiusz.puchacz@klukowo.pl.Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za
pośrednictwem platformazakupowa.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące
specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu
przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MACo
następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021,ze względu
na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie
przeglądarki Internet Explorer nie jest dopuszczalne, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany
program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg)
ze szczególnym wskazaniem na .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Klukowo, 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14.2) administrator wyznaczył Inspektora
Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@klukowo.pl 3)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Przebudowa drogi gminnej nr 108087B Stare Kostry – Stare Warele w lok. rob. 0+000 – 3+065,00. tj. wykonanie zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Mirosława Łuniewskiego, upr. nr UAN.II.7342-108/94.
Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:
- przekrój trasowy,
- szerokość korony drogi – 6,50 m,
- szerokość jezdni – 5,00 m,
- szerokość poboczy gruntowych – 2x0,75 m,
- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych daszkowy 2%, łuku poziomym zgodnie z wykazem łuków poziomych,
- spadek poboczy 8% na odcinkach prostych i łukach poziomych,
- klasa drogi – D,
- obciążanie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa – 50 km/godz.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-1 wg PN-EN-13108-1
- warstwa wiążąca grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 KR-1 wg PN-EN-13108-1
- podbudowa żwirowa wzmocniona kruszywem łamanym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie, grubość zgodna z profilem podłużnym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Załącznik nr 5a do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych i zgodnych z podstawowym przedmiotem zamówienia zamówień na roboty budowlane. Zakres robót dotyczy robót budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową i remontami dróg gminnych o wartości do 300 000,00 zł (bez podatku VAT).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z zapisami SWZ i postanowieniami Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (na wykonany przedmiot zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi gminnej nr 108064B Kapłań – Łuniewo Wielkie w lok. rob. ,0+000 – 3+068,00; 3+080,00 – 3+417,00. tj. wykonanie zamówienia, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez Mirosława Łuniewskiego, upr. nr UAN.II.7342-108/94.
Na odcinku objętym opracowaniem zaprojektowano przekrój poprzeczny o następujących parametrach:
- przekrój trasowy,
- szerokość korony drogi – 7,00 m,
- szerokość jezdni – 5,00 m,
- szerokość poboczy gruntowych – 2x1,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych i łukach poziomych daszkowy 2%,
- spadek poboczy 6%,
- klasa drogi – D,
- obciążanie ruchem KR-1,
- szybkość projektowa w terenie zabudowanym – 30 km/godz., poza terenem zabudowanym 40 km/godz.
Konstrukcja nawierzchni:
- warstwa ścieralna grubości 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70 KR-2 wg PN-EN-13108-1
- warstwa wiążąca grubości 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W 50/70 KR-2 wg PN-EN-13108-1
- podbudowa żwirowa i bitumiczna wzmocniona kruszywem łamanym 0/31,5, stabilizowanym mechanicznie, grubość zgodna z profilem podłużnym
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (Załącznik nr 5b do SWZ).
UWAGA: Rozpoczęcie robót części 2 zamówienia nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego wymaganych zezwoleń, nie wcześniej niż 1 czerwca 2022 r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 370 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7. Zamawiający przewiduje udzielenie podobnych i zgodnych z podstawowym przedmiotem zamówienia zamówień na roboty budowlane. Zakres robót dotyczy robót budowlanych związanych z budową, rozbudową, przebudową i remontami dróg gminnych o wartości do 300 000,00 zł (bez podatku VAT).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z zapisami SWZ i postanowieniami Pzp

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji (na wykonany przedmiot zamówienia)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Wykonawca powinien być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej ewidencji;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca powinien być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 500 000,00 zł;
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty budowlane, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 1 500 000,00 zł (brutto) – wraz z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz określeniem podmiotu na rzecz których roboty zostały wykonane z załączeniem dowodów określających, czy te zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia” oznacza wykonanie robót polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej;
b) Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej i przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów wg formuły spełnia/nie spełnia.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 6 do SWZ;
4) wykazu osób, sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ: Wykonawca dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i przynależącą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego;
5) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na kwotę gwarancyjną co najmniej 1 500 000,00 zł wraz z dokumentem potwierdzającym opłacenie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo załącza się do oferty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Pełnomocnik Wykonawców pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania, zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje oświadczenia, informacje, korespondencję, itp.
6. Umowa pomiędzy Wykonawcami ustanawiająca konsorcjum powinna zawierać co najmniej:
a. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
b. wskazanie pełnomocnika do reprezentowania partnerów oraz zakresu jego pełnomocnictwa (czy obejmuje ono także podpisanie umowy),
c. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
7. Wykonawca, którego ofertę wybrano, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu – przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia – umowę, o której mowa w ust. 6.
8. Zamawiający uzna za spełnione przez Wykonawców składających ofertę wspólną warunki udziału w postępowaniu na następujących zasadach:
a) wykonane zamówienia równoważne – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
b) dysponowanie osobą z uprawnieniami – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie,
c) polisa OC – Wykonawcy winni spełnić warunek łącznie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości 5,49% wartości wynagrodzenia. Szczegóły udzielenia zaliczki zawarte są we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP i innych przepisach powszechnie obowiązujących oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-31 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/klukowo

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-31 12:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-01