Koszyk: BRAK


Przetarg

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Srebrna, gm. Szumowo

12-08-2021, 15:28

Dane kontaktowe

Gmina Szumowo
1 Maja ,18-305 Szumowo
tel. 864768011
fax. 864768012
e-mail: sekretariat@szumowo.pl
http:// ug-szumowo.pbip.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Srebrna, gm. Szumowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Szumowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670290

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja

1.5.2.) Miejscowość: Szumowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-305

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 864768011

1.5.8.) Numer faksu: 864768012

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szumowo.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ug-szumowo.pbip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Srebrna, gm. Szumowo

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5092d13-fb6c-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147664

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000748/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na budynek usługowy - zespół wychowania przedszkolnego z częścią mieszkalną.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bc327ee-fa77-4027-b8c2-35ff934a3e32

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bc327ee-fa77-4027-b8c2-35ff934a3e32

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej sekretariat@szumowo.pl (ta forma nie jest odpowiednia do składania, zmiany, wycofania oferty).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.
7. Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania;
9. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez wykonawcę, zamawiający domniema, że oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wysłane przez zamawiającego na adres epuap lub adres e-mail podany przez wykonawcę, zostały doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich treścią.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przekazanie SWZ. We wniosku należy podać:
1) nazwę i adres Wykonawcy,
2) nr telefonu i faksu, e-mail,
3) znak postępowania – RRG.271.5.2021
11. SWZ została opublikowana na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bc327ee-fa77-4027-b8c2-35ff934a3e32 oraz można ją także odebrać w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Sumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, w godzinach pracy urzędu tj. 7:30-15:30.
12. Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia (art.284 ust.1)
13. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień/odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść SWZ, którą udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
15. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art.284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Szumowo, ul. 1 Maja 50, 18-305 Szumowo, tel. 86 4768011, mail: szumowo@szumowo.pl;
2) Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych
4) Pani / Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania oraz przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (protokół wraz z załącznikami), a także okres 6 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych.
5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania a także ograniczenia przetwarzania. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw Urzędu. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
6) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne na podstawie art. 18 ust. 1 – Prawo zamówień publicznych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie
i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Szumowo – jako podmioty współpracujące.
7) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
8) W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa wart.18 ust.1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
10) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RRG.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestycja obejmuje przebudowę budynku mieszkalnego, utwardzenie terenu kostką, zagospodarowanie i ukształtowanie terenu wokół budynku.
2. Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia przedstawiają załączniki Nr 6-7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z edukacją i badaniami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Ocena zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia zostanie dokonana na podstawie:
- Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
- Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- Sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
- Zdolności technicznej lub zawodowej tj.:
• przewidziana przez Wykonawcę osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako kierownik budowy, posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej bądź konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i może pełnić funkcję kierownika budowy w myśl obowiązujących przepisów prawa. Przy prowadzeniu robót budowlanych, do kierowania którymi jest wymagane przygotowanie zawodowe w specjalności techniczno-budowlanej innej niż posiada kierownik budowy, Wykonawca jest obowiązany zapewnić ustanowienie kierownika robót w danej specjalności. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa,
• Posiada doświadczenie w realizacji podobnych robót, tj. nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: Wykonawca musi być w stanie wykazać i udowodnić prawidłowe zrealizowanie co najmniej 1 zamówienia na roboty budowlane w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia (budowa/ przebudowa budynku).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w zakresie art.109 ust.1 pkt.4 ustawy jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - oświadczenie stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia: kierownika budowy, kierownika robót;
- wykaz zrealizowanych zamówień na roboty budowlane w zakresie robót będących przedmiotem zamówienia wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

kosztorysy ofertowe uproszczone

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Działając na podstawie art. 281 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 zł, (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy. Wadium w formie pieniądza należy przelać na rachunek Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Szumowie 64 8770 0004 0000 0677 2000 0030 z dopiskiem na przelewie "WADIUM" i oznaczyć „Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Srebrna, gmina
1. Wadium należy wpłacić na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Potwierdzenie przelewu nie jest wystarczające do uznania wniesienia wadium. Za skuteczne wniesienie wadium uznaje się sytuację, w której pieniądze zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym przed terminem składania ofert. Wszystkie inne sytuacje będą oznaczały, że wadium wpłynęło po upływie terminu składania ofert. Brak wpłaty będzie podstawą do odrzucenia oferty (art. 226 ust. 1 pkt. 14 PZP). Wadium w pozostałych formach należy dołączyć do oferty.
2. Wadium wniesione przez Wykonawcę w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym.
3. Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oferte podpisuje osoba umocowana do tej czynności prawnej, co powinno wynikać z dokumentów (Pełnomocnictwa ) załaczonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:1) wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania Umowy (w szczególności konieczność wykonania dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia na etapie składania oferty, których wykonanie warunkuje prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy), w tym wstrzymanie wykonywania robót przez właściwy organ administracji publicznej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,2)jeżeli niedotrzymanie terminu/terminów umownych przez Wykonawcę będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w szczególności w związku z koniecznością dokonania zmian Dokumentacji projektowej, będącej wynikiem zmiany przepisów prawa, obowiązujących norm w zakresie, w jakim w okoliczności mają wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,
3)gdy wystąpią wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne (niemożliwe do przewidzenia w momencie zawierania Umowy) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 4)wystąpią opóźnienia lub zaniechania w dokonaniu czynności (w tym wydaniu orzeczeń) przez właściwe organy administracji publicznej, których dokonanie jest niezbędne dla prawidłowości wykonania niniejszej Umowy, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,5)opóźnienia w przekazaniu placu budowy, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy, a także w zakresie wartości wynagrodzenia(jeżeli wskutek poniższych zdarzeń następuje zmiana jego wartości, z wyłączeniem pkt 4 poniżej), w następujących sytuacjach:1)konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji projektowej, będącej następstwem zmiany stanu prawnego w oparciu, o który ją przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotną Dokumentacją projektową rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,2)konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia przez Zamawiającego (z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego) w Dokumentacji projektowej zmian uznanych za istotne i nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,3)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.4)możliwości wykonania Umowy lub jej części przy zastosowaniu innej technologii, innych materiałów lub/i urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych niż parametry wskazane w Umowie, o ile nie spowoduje to zwiększenia wartości wynagrodzenia, a zmiana ta nie wpłynie na funkcjonalność i przeznaczenie przedmiotu zamówienia lub jego części.Wykonawca może wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy, zmianę w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy, odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 1 i 2, nie później niż w terminie do 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny dokonania wnioskowanej zmiany. Jeżeli przyczyna stanowi przeszkodę w wykonywaniu robót, Wykonawca zgłosi niezwłocznie tę okoliczność na piśmie i jeszcze w trakcie jej trwania podejmie wszelkie dostępne środki, aby zminimalizować negatywne dla Zamawiającego skutki zaistnienia przeszkody. Zamawiający nie jest związany wnioskiem Wykonawcy, ani co do zasady, ani do wartości, czy proponowanego terminu przesunięcia terminów wykonania Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/0bc327ee-fa77-4027-b8c2-35ff934a3e32

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane