Koszyk: BRAK


Przetarg

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno

12-08-2021, 15:26

Dane kontaktowe

Gmina Rogoźno
Nowa 2,64-610 Rogoźno
tel. 785009402
fax. (67)2618075
e-mail: um@rogozno.pl
http:// www.rogozno.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rogoźno

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Rogoźnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791425

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowa 2

1.5.2.) Miejscowość: Rogoźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-610

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 785009402

1.5.8.) Numer faksu: (67)2618075

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rogozno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-642ce4ea-fb6e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147662

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004543/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Ścieżka Edukacyjno-Rekreacyjna nad Jeziorem Rogoźno

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny "Rybactwo i Morze"

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.rogozno.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/instrukcje oraz regulaminie ePUAP.
4. Wykonawcy przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptują warunki korzystania z miniPortalu, określone w regulaminie miniPortalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu do przestrzegania postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania ofert, oświadczenia, o który mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub na adres email: pawel.andrzejczak@rogozno.pl.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: pawel.andrzejczak@rogozno.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem danych osobowych jest 4CS Sp. z o.o., ul. Kazimierza Wielkiego 7/5, 65-047 Zielona Góra. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: iod@rogozno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@rogozno.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
3) zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. c RODO Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu wyboru wykonawcy na podstawie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, a następnie realizacji postanowień umownych związanych z wykonywanym zamówieniem;
4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów powierzenia przetwarzania danych, jeżeli wymagane byłoby to w celu realizacji postanowień umownych,
5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych osobowych, na podstawie art. 15 RODO, przy czym administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z niniejszego uprawnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą – Prawo zamówień publicznych;
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO, przy czym wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) usunięcia lub przenoszenia danych osobowych,
b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji postanowień umownych. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w postępowaniu oraz zawarcia umowy.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): n/d

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: INTZ.271.28.2021.AP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 92236,43 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

W ramach realizacji operacji zakupione i zamontowane zostaną następujące elementy ławki parkowe z oparciem, parasole plażowe wykonane z trzciny wraz z ławkami, drewniana wiata, edukacyjne kosze na śmieci, betonowe leżaki, betonowy grill z regulowanym rusztem, stojaki na rowery, gry i zabawy edukacyjne.

Opis parasoli - kompletów 6:
• Średnica parasola to min. 300 cm.
• Duży kąt nachylenia daszku gwarantuje efektywny spływ wody opadowej oraz długą żywotność trzciny.
• Grubość trzciny parasola to min. 20 cm na obrzeżach, a min. 40 cm w czubie.
• Waga samej czapy parasola to około min. 450 kg, trzcina jest ułożona warstwami i solidnie zbita, dzięki czemu nie przecieka, a pod spodem na zawsze pozostanie żółta i świeża.
• Sam czepek parasola jest wykonany z trzciny, wrzosu, mchu, zabezpieczony pod spodem papą dachową, a na wierzchu siatką.
• W czubie parasola ukryty jest hak, dzięki czemu w razie potrzeby można go przenieść w inne miejsce.
• Konstrukcja parasola metalowa, trwale zabezpieczona przed korozją.
Meble należy wykonać z grubych bali przycinane.
Stół min. 120 x 120 cm oraz 4 ławki o długości min. 120 cm.
Dwukrotna impregnacja mebli.

Opis wiaty drewnianej szt. 1:
• wymiary min. 3mx4m,
• altanę należy wykonać z drewna sosnowego,
• wysokość ścian bocznych ok 2,05m,
• wysokość całkowita ok 3,20m,
• dwukrotnie impregnowana,
• pokrycie gontem bitumicznym,
• wiatę z trzech stron ścian należy zabudować do połowy.

Kosze na śmieci szt. 5:
• zestaw 3 koszy na śmieci, na worki min. 160 litrów, z ramką do mocowania worków, dodatkowo tabliczki z przeznaczeniem na poszczególne kosze z napisami: szkło, plastik, zmieszane.

Tablica skocznia szt.1:
- GRA TERENOWA np. "LEŚNE REKORDY"
Strona techniczna:
Wydzielony pas o parametrach ok. 5 m x 1,5 m do wysypania piaskiem i obłożony wałkami toczonymi do pokonania w skoku w dal.
Konstrukcja powinna posiadać po lewej lub prawej stronie giga linijkę dł. min. 5 m, na której pokazane mają być przykłady "skoczków" wersji graficznej np. żabę trawną, kunę leśną, wiewiórkę, lisa, rysia czy też sarnę. Przy skoczni powinna znajdować się tablica edukacyjna o wymiarach min. 100x75 cm na stelażu, na której zamieszczone zostaną opisy do poszczególnych skoczków.Ekologiczne tablice edukacyjne szt. 3:
Konstrukcja o wymiarach około min. 50 cm szerokości i min. 180 cm wysokości min. (200 cm w przypadku wariantu z 4 kostkami). Podstawa wykonana z drewnianego bala. Nad balem należy zamontować min. trzy lub cztery obracane prostopadłościany o wymiarach około min. 25 x 25 x 22,5 cm z nadrukowanymi grafikami lub fotografiami. Wydruk na prostopadłościanach pełnokolorowy jest zabezpieczony lakierem UV.
Konstrukcja zwieńczona czterostronnym dachem wykonanym z desek.
Słup zamontowany w gruncie przy pomocy kotwy stalowej.
Tematyka np.: segregacja śmieci, odnawialne źródła energii lub mieszkańcy jeziora.
Gra polegać ma na dopasowaniu do siebie ilustracji, które znajdują się na obracanych prostopadłościanach w taki sposób, aby utworzyły pewien ciąg myślowy.

Gry edukacyjne szt. 1:
Konstrukcja:
Konstrukcja o wymiarach około 205 x 35 x 220 cm z dachem dwuspadowym należy wykonać z desek. Na dwóch słupach średnicy około 12-14 cm zamontować min. 3 poprzeczki. W słupach i poprzeczkach zamocować dwustronnie zadrukowane tablice edukacyjne o wymiarach około 155 x 90 cm. Tył - fotografia wielkoformatowa wysokiej rozdzielczości nawiązująca do tematyki gry. Pod tablicami należy zamontować min. 5 obracanych kostek o wymiarach około 19 x 19 x 17 cm.
Druk grafiki metodą UV zabezpieczony lakierem.
Przed grą powinna znajdować się ławka średnicy około 20 - 30 cm, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry (wariant alternatywny).
Dydaktyka np:
W górnej części umieszczony panel edukacyjny omawiający min. 4 podstawowe źródła energii odnawialnej np: energia wiatru, wody, słońca oraz biomasy. Na obrotowych kostkach widnieją polecenia oraz rozwiązania graficzne według, których należy uporządkować wiedzę, adekwatną do OZE.
Fotościanka szt. 1:
- tablica kolorowa np. typu ,,Leśna wędrówka”, lub ,, Z leśnikiem na grzyby” lub ,,Nad wodą”: kolorowa tablica z otworami (do włożenia głowy) umieszczona w drewnianej, masywnej konstrukcji z daszkiem dwuspadowym. Cała konstrukcja ok. 3,0m szer. x 2,3m wys.

Ławki z oparciem szt. 10:
- ławka betonowa z oparciem i siedziskiem drewnianym,
- wymiary: wysokość całkowita min. 75cm, wysokość siedziska min. 42 cm, dł. całkowita min. 200cm, szer. całkowita min. 63cm.

Grill szt. 1:
- grill betonowy,

PARAMETRY TECHNICZNE:
- min. wysokość grilla około - 180 cm
- min. długość grilla - 160 cm
- min. płyta o grubości - 8 cm, min. średnica 120 cm
- ruszt - regulowany w kilku poziomach i uchylny na bok.

MATERIAŁY:
- podstawa grilla wykonana z zbrojonego płukanego betonu klasy minimum C 35/45 odpornego na wysokie temperatury rodzaj pokrycia do wyboru
- żuraw, ruszt oraz regulator wysokości wykonany ze stali nierdzewnej.
- płyta wykonana z szlifowanego betonu okalanego z zewnątrz i wewnątrz polerowanym aluminium, płyta lakierowana specjalnym zabezpieczającym lakierem
- popielnik wykonany z blachy czarnej malowany żaroodporna farbą.

Leżak betonowy szt. 3:
- leżak betonowo – drewniany. Listwy wykonane z drewna świerkowego min. 4 cm, malowany dwukrotnie lakierobejcą. wys. min. 83 cm, dł. min. 164cm, szer. min. 70cm.

Stojak na rowery szt. 4:
- stojak na rowery na 5 rowerów, dł. całkowita min. 236cm, wys. całkowita min. 54cm, szer. całkowita min. 36cm.
Stojak betonowo stalowy. Stal czarna.

Tablica informacyjna szt. 2:
Konstrukcja:
Zewnętrzne wymiary konstrukcji: min. szerokość ok. 135 cm, min. wysokość ok. 220 cm. Gra w drewnianym stelażu z dachem dwuspadowym prostym wykonanym z desek. Całość oparta na słupach średnicy ok. 12-14 cm. W stelażu umieszczono 9 obracanych tablic o wymiarach ok. 22 cm x 17,5 cm x 2 cm, z pełnokolorowym nadrukiem dwustronnym (awers/ rewers).
Przed grą może znajdować się ławka, ułatwiająca dostęp mniejszym dzieciom do ruchomych części gry (wariant alternatywny).
Konstrukcja umocowana do podłoża przy pomocy kotew stalowych. Standardowo słupy w części montowanej w gruncie pokryte są jednorodną powłoką hydroizolacyjną.
Gra rybna szt. 1: typu LEŚNE PUZZLE - SANDACZ, SUM/KARP, PŁOĆ
Konstrukcja:
Łatwa w przenoszeniu i wygodna dzięki stabilnej „rączce”, będącej integralną częścią gry. W drewnianym stelażu znajdować się powinno min. 9 obracanych paneli, wykonanych na bardzo trwałym nośniku.
Wielkość konstrukcji:
min. wymiary: wysokość 78 cm, szerokość 73 cm.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

37500000-3 - Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

39295200-8 - Parasole

42214110-3 - Grille

43325000-7 - Wyposażenie parków i placów zabaw

44112100-9 - Wiaty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-04

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oceny ofert.
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie (waga) kryterium
1 Suma brutto przedmiotu zamówienia 60%
2 Gwarancja 40%
3 SUMA 100%

2. Sposób punktowania rozpatrywania ofert wg. wag podanych w specyfikacji

a. Wartość punktowa zostanie obliczona wg. poniższego wzoru:

suma brutto najtańszej oferty
------------------------------------------------------------------------- X waga kryterium
suma brutto zadań badanej oferty

b. Gwarancja – 40%
- Zamawiający w ramach kryterium gwarancji będzie przyznawał punkty za przedstawione w ofercie terminy gwarancji w następujący sposób:
Termin gwarancji 36 miesięcy – oferta otrzyma 10 pkt.
Termin gwarancji 48 miesięcy – oferta otrzyma 20 pkt.
Termin gwarancji 60 miesięcy – oferta otrzyma 30 pkt.
Termin gwarancji 72 miesiące – oferta otrzyma 40 pkt.

Najkrótszy termin gwarancji to 36 miesięcy. Najdłuższy termin gwarancji to 72 miesięcy.

Maksymalna ilość punktów w kryterium termin odroczonej płatności – 40 pkt.

c. Łączna punktacja
Łączna punktacja jest sumą punktów uzyskanych w kryteriach: Suma ceny brutto przedmiotu zamówienia i Termin gwarancji. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł.

b) Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 prace w zakresie budowy i montażu ścieżek edukacyjnych lub małej architektury o łącznej wartość wykonywanych robót min. 100 000,00 zł wraz z podatkiem VAT.
- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym sprzętem:
- min. 1 szt. koparkę,
- min. 1 zagęszczarkę,
- min. 1 samochód samowyładowczy,

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadający uprawnienia budowlane tj:
- kierownik budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. konstrukcyjno – budowlanych lub architektonicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych.

2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
a. Warunki udziału w postępowaniu oraz podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełnienia warunków udziału, podmioty udostępniające zasoby, podwykonawcy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 Pzp.
b. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:

- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

c. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do dostarczenia następujących dokumentów:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
- wykazu sprzętu, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego (określonych w Rozdziale VIII pkt 1 b) tiret 3, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 100 000,00 zł.

b) Zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 2 prace w zakresie budowy i montażu ścieżek edukacyjnych lub małej architektury o łącznej wartość wykonywanych robót min. 100 000,00 zł wraz z podatkiem VAT.
- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować niżej wymienionym sprzętem:
- min. 1 szt. koparkę,
- min. 1 zagęszczarkę,
- min. 1 samochód samowyładowczy,

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą do realizacji zamówienia posiadający uprawnienia budowlane tj:
- kierownik budowy posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia tj. konstrukcyjno – budowlanych lub architektonicznych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

n/d

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

pełnomocnictwo – jeśli wymagane do reprezentowania Wykonawcy/ów w przypadku, gdy:
- Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
- ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o treści wymaganej w art. 58 ust. 2 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej)
- umocowanie nie wynika z ppkt 7 a) i b)
musi być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach.
2. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej.
3. Zmiany wynagrodzenia umownego Wykonawcy może ulec zmianie w następujących warunkach:
a. W przypadku zmiany stawki VAT – jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania robót po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą różnicę kwoty podatku VAT zapłaconego przez Wykonawcę,
4. Zmiana treści umowy, jeżeli zajdzie potrzeba w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego.
5. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, zmiana parametrów realizowanego zamówienia:
a. Zmiany technologiczne, w szczególności konieczność realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w opisie zamówienia, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem, bądź ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
b. Wystąpienie prac zamiennych, wynagrodzenie jednostkowe Wykonawcy ulega zmianie odpowiednio o kwotę wynikającą z zaakceptowanego przez umocowanego przedstawiciela Zamawiającego kosztorysu różnicowego, bez możliwości przekroczenia wysokości wynagrodzenia umownego określonego w umowie,
c. zmiana sposobu realizacji przedmiotu umowy może nastąpić na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.).
4. Zmiana Wykonawcy lub Podwykonawcy:
a. Zmiana umowy może nastąpić również w wyniku zmiany Wykonawcy, Podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Wykonawca wykaże, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na warunkach określonych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego Wykonawcę.
5. Zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą:
a. Wprowadzane warunki, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona,
b. Modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia,
c. Istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
6. Warunki dokonania zmian:
a. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,
b. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do złożenia pisemnego wniosku o zmianę postanowień umowy,
c. Wniosek, o którym mowa w ppkt. b musi zawierać:
- Opis propozycji zmiany,
- Uzasadnienie zmiany,
- Opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-30

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane