Koszyk: BRAK


Przetarg

Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej i OSP Stara Woda z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko

12-08-2021, 15:17

Dane kontaktowe

Gmina Lubsko
Plac Wolnosci 1,68-300 Lubsko
e-mail: przetargi@lubsko.pl
http:// www.lubsko.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej i OSP Stara Woda z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770646

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolnosci 1

1.5.2.) Miejscowość: Lubsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-300

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lubsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie ogrzewania budynku świetlicy wiejskiej w Mierkowie oraz świetlicy wiejskiej i OSP Stara Woda z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła, Gmina Lubsko

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1e8cbb7d-fb5a-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147640

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001332/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Wykonanie instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Mierkowie w Gminie Lubsko

1.1.9 Wykonanie instalacji c.o. w budynku remizy OSP w Starej Wodzie w Gminie Lubsko

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy dostępnej na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko.
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w
ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki poprzez Platformę, dostępną pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko. Za datę przekazania oświadczeń, wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich doręczenia za pośrednictwem formularza zamieszczonego na
stronie https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko, w zakładce dedykowanej postępowaniu. Zgodnie z §
11 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz zgodnie z art. 67 ustawy
p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanieUTF8,
7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia: akceptuje warunki
korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, zapoznał i stosuje się do Instrukcji
składania ofert/wniosków dostępnej na stronie https://platformazakupowa.pl/. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf
tj.: do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się
formaty plików opisane w Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych
Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 2017 poz.
2247).
W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:
.zip, .7Z.
Wśród formatów powszechnych, a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Lubska ( Pl. Wolności 1, 68-300
Lubsko);
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państw trzecich.
2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanych
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z Pzp.
3. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym
wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną
Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska
od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.2710.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ogrzewania budynków stanowiących własność Gminy Lubsko, poprzez zainstalowanie 2 zestawów gruntowych pomp ciepła solanka/woda wraz z instalacją dolnego źródła z sondami pionowymi oraz wykonania instalacji C.O. grzejnikowej w budynku świetlicy wiejskiej w Mierkowie i w budynku Świetlicy wiejskiej i Remizy OSP Stara Woda, Gminy Lubsko.
Zalecana jest wizja lokalna budynków, po uprzednim umówieniu się z Zamawiającym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku 11 do SWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

71321200-6 - Usługi projektowania systemów grzewczych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca:
1) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych w obiektach budowlanych, w zakresie których były wykonane prace polegające na wykonaniu instalacji ogrzewania z odnawialnych źródeł energii – pompy ciepła o wartości robót minimum 100 000 zł brutto/każda.
2) wykaże, że dysponuje osobami posiadające stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020, poz. 1333 ze zm.) tj.:

• Kierownika Robót Budowlanych branży sanitarnej (Ekspert nr 1) -
Ekspert Nr 1 winien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem i być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (lub posiadać odpowiednie do określonych kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach).

• Projektanta – branży sanitarnej (Ekspert nr 2) –
posiadającego co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia obiektów i instalacji (po uzyskaniu uprawnień), polegające na wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, których przedmiotem było wykonanie ogrzewania budynków poprzez zainstalowanie pomp ciepła, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego.
Ekspert Nr 2 winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów uprawniające do projektowania dla zakresu robót objętych niniejszym postępowaniem i być członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (lub posiadać odpowiednie do określonych kwalifikacje zawodowe uznawane na zasadach określonych w odrębnych przepisach).
Role Eksperta nr 1 i nr 2 można połączyć, tj. może to być jedna osoba

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego [na podstawie art 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia
tj. [art 274 ust 1 ustawy
1. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż
3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust. 1 ustawy pzp]:
1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1. OŚWIADCZĘNIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].1.1. oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu - którego
wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich
pełnomocnik.1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 -6
ustawy pzp -którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.- w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy
w wykonawców.2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust
3 ustawy pzp] Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby,składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 8do SWZ.
3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE
ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)a) W
przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy
wykonają poszczególni wykonawcy [art 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 9 do SWZ.4. PEŁNOMOCNICTWA Mają być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy) wg.wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
5. INNE DOKUMENTY a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:1. Wymagane oświadczenia
wskazane w pkt. 16.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o zamówienie.2. W przypadku, o którym mowa w art 117 ust 2 i 3 stawy pzp,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
dołączają do oferty oświadczenie,z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 9 do SWZ.3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do
ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia - patrz:
pkt. 16.4 ppkt b) SWZ.Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór
pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i zakres jego
umocowania.
Dokument(lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez
osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub
ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego Pełnomocnika może zostać zawarte w
umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty) zawierający
ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii, Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie
Pełnomocnika należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca
pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili udzielania
pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego
Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru
Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o
Krajowym Rejestrze Sadowym
albo zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarcze j zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie
może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.4. Oferta wspólna składana przez dwóch
lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:a) Dokumenty, dotyczące
własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.b) Dokumenty wspólne takie jak
np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.5. Wykonawca,
który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt.Rozdziale 24 pkt 3 SWZ.
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
wj
akim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa oświadczenia
wskazane w Rozdziale 15 pkt. 16.1 SWZ zawierające informacje dotyczące tych podmiotów.6.
Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem.7.
Wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty, powołując się na wykonawcę,
w miejscu np. nazwa i adres wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie Pełnomocnika tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowe warunki zmian umowy są określone w SWZ w załączniku nr 4 - wzór umowy w §7 i §16.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lubsko

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane