Koszyk: BRAK


Przetarg

DZP.26.1.144.2021 Na wykonanie rozbiórek budynków w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w podziale na 2 części: - część 1: Zamenhofa 15 - część 2: Kraterowa 8a

12-08-2021, 15:06

Dane kontaktowe

Zarząd Lokali Miejskich
al. Kościuszki 47,90-514 Łódź
e-mail: zlm@zlm.lodz.pl
http:// www.zlm.lodz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
DZP.26.1.144.2021 Na wykonanie rozbiórek budynków w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w podziale na 2 części:
- część 1: Zamenhofa 15
- część 2: Kraterowa 8a

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Lokali Miejskich

1.3.) Oddział zamawiającego: ZLM

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 363752546

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Kościuszki 47

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-514

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlm@zlm.lodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlm.lodz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie nieruchomościami komunalnymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DZP.26.1.144.2021 Na wykonanie rozbiórek budynków w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w podziale na 2 części:
- część 1: Zamenhofa 15
- część 2: Kraterowa 8a

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-20cc7c63-fb66-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147611

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002457/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Rozbiórki budynków 10 etap

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zlm.lodz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: rozdział X SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): rozdział XX SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): rozdział XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.26.1.144.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Zamenhofa 15:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbiórki parterowego budynku użytkowego pierwszej prawej oficyny (nr inwentarzowy: 1677) o konstrukcji murowanej, położonego przy ul. Zamenhofa 15 w Łodzi (działka ewid. Nr 150, obręb P-20, KW nr LD1M/00068214/1) w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną” w ramach środków WPF, zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym oraz Zarządzeniem Prezydent Miasta Łodzi nr 5525/VI/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. stanowiącymi zał. nr 6 do SWZ, na warunkach określonych w projekcie umowy – zał. nr 5 do SWZ. Budynek przeznaczony do rozbiórki nie jest obiektem zabytkowym.

Prace należy wykonać ściśle według niżej podanej kolejności i w określonym zakresie:
a) wykonanie projektu rozbiórki z uzgodnieniami,
b) po przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający wystąpi o pozwolenie na rozbiórkę,
c) po przekazaniu pozwolenia – wykonanie prac rozbiórkowych,
d) wywóz gruzu i rumowia po rozebranych obiektach na wysypisko wraz z utylizacją odpadów,
e) wykonanie operatu geodezyjnego i wystąpienie do ŁOG o dokonanie na mapie stosownych zmian na podstawie operatu geodezyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Kraterowa 8a:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem rozbiórki nieużytkowanego budynku mieszkalnego jednokondygnacyjnego wykonanego w technologii tradycyjnej oraz dwóch budynków gospodarczych o konstrukcji drewnianej, położonych w Łodzi przy ul. Kraterowej 8a (działka ewid. Nr 117, obręb W-6, budynki o nr inwentarzowych nr 263 i 262 oraz budynek – drewniane komórki, nienaniesiony na mapę ewidencyjną) zgodnie z decyzjami PINB z dnia 16.07.2021 r. o nr 441/2021, 442/2021 i 443/2021 w systemie „zaprojektuj i wykonaj robotę budowlaną”, zgodnie z Programem funkcjonalno - użytkowym stanowiącym zał. nr 6 do SWZ, na warunkach określonych w projekcie umowy – zał. nr 5 do SWZ. Budynki przeznaczone do rozbiórki nie są obiektami zabytkowymi.

Prace należy wykonać ściśle według niżej podanej kolejności i w określonym zakresie:
- wykonanie projektu rozbiórki z uzgodnieniami,
- po przekazaniu dokumentacji projektowej Zamawiający przekaże do PINB, celem uzgodnienia i po
jej uzgodnieniu wystąpi o pozwolenie na rozbiórkę - etap 1,
- po przekazaniu pozwolenia – wykonanie prac zabezpieczających i rozbiórkowych oraz wywóz gruzu
i rumowia po rozebranych obiektach na wysypisko wraz z utylizacją odpadów – etap 2,
- wykonanie operatu geodezyjnego i wystąpienie do ŁOG o dokonanie na mapie stosownych zmian na
podstawie operatu geodezyjnego – etap 3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną na kwotę minimum:
 dla części nr 1: 100 000,00 zł (sto tysięcy zł),
 dla części nr 2: 60 000,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy zł),
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się sumą wartości ubezpieczenia odpowiadającą tym częściom.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy polisa straci ważność, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii nowej polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu.
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
a) warunki dotyczące doświadczenia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca przedstawi wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na rozbiórce budynku/ów o wartości brutto minimum:
 dla części nr 1: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100).
 dla części nr 2: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100);
Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, to winien wykazać się ilością i sumą wartości robót odpowiadającym tym częściom na które składa ofertę, przy czym roboty nie mogą się powtarzać. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
b) warunki dotyczące osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że dysponuje i skieruje do realizacji zamówienia, co najmniej:
- 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
o specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem
o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie pełnić bezpośrednio obowiązki kierownika robót;
oraz 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń wraz z ważnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, która będzie odpowiedzialna za część projektową zamówienia. Zamawiający dopuszcza pełnienie obu funkcji przez 1 osobę.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.
Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić ww. dokumenty lub kserokopie dokumentów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
UWAGA: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy wskazać tylko te
zamówienia, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu,
o którym mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit a) SWZ (warunki dotyczące doświadczenia).
b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. UWAGA! W wykazie zamówień należy
wskazać tylko te osoby, które potwierdzają spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym
mowa w rozdziale VII pkt 1.4 lit b) SWZ.
c) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdziale VII pkt 1.3.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

2. Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2.1. w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeśli przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienia spełni warunek określony w rozdziale VII pkt 1.3.;
2.2. w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane;
2.3. w przypadku, o którym mowa w pkt 2.2. wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
18. Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np.
konsorcjum) obowiązują następujące postanowienia:
18.1. Wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego;
18.2. Do oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika, o którym mowa w pkt
18.1. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo
do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów;
18.3. Elektroniczne kopie dokumentów dotyczące poszczególnych Wykonawców muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego
lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego, przez wyznaczonego przez nich pełnomocnika
lub odpowiednio przez tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZGODNIE Z ZAPISAMI PROJEKTU UMOWY

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zlm_lodz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-24

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane