Koszyk: BRAK


Przetarg

Budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów – III postępowanie

12-08-2021, 15:05

Dane kontaktowe

NADLEŚNICTWO NIEPOŁOMICE
ul. Myśliwska 41,32-005 Niepołomice
e-mail: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl
http:// https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niepolomice

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów – III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO NIEPOŁOMICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545671

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Myśliwska 41

1.5.2.) Miejscowość: Niepołomice

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-005

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: niepolomice@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_niepolomice

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 350545671

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Cynamonowa 2/8

1.11.4.) Miejscowość: Warszawa

1.11.5.) Kod pocztowy: 02-777

1.11.6.) Województwo: mazowieckie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: dyrektor@instytut.info.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.instytut.info.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów – III postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92b2b67b-fb6b-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147608

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest finansowane ze środków krajowych będących w dyspozycji Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 (POLiŚ 2014-2020).

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/e4855cf3-24a0-4be6-88e6-a15f0ca32cae

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl/documents/e-ProPublico%20 %20Podr%C4%99cznik%20Wykonawcy.pdf

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem
https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz
uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na
Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w
dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające
na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki
poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub
nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z
najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer
10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz
Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi
80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na
temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą
Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie
zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;
oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w
kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji
pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) –
dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z
RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Nadleśnictwo Niepolmomice. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust.
3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane
osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje
przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w
przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a
które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe mogą być przekazywane do organów
publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów
prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec
Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu
administratora danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.2.5.2021.NN

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 1261285,4 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: budowy ogrodzenia w Ośrodku Hodowli Żubrów o długości 3200 m, stanowi załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy, który spełni
wszystkie postawione w niniejszej SWZ warunki oraz uzyska łącznie największą liczbę punktów (P)
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie
z poniższym wzorem:
P = C + T gdzie: C - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” T - liczba punktów
przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jakości”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w
postępowaniu:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca musi wykazać że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze sumą gwarancyjnej tego
ubezpieczenia o wartości co najmniej 1.000.000 zł (jeden milion złotych).
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca musi się wykazać doświadczeniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, (definicja wykonania: protokół
odbioru lub dokument równoważny) co
najmniej 1 zadania polegających na budowie lub przebudowie ogrodzenia o wartości nie
mniejszej niż 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) PLN netto. Okresy wyrażone w latach lub
miesiącach, liczy się wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert lub wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co Świadectwa Przejęcia
(dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru
robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się
Świadectwa Przejęcia).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełniania warunku w walutach innych niż
wskazane przez Zamawiającego Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień
wystawienia Świadectwa Przejęcia (dla Kontraktów realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC)
lub na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku
zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Ocena spełniania
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
„Nie dotyczy”
Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: Odpis lub
informacja z KRS lub CEIDG Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww.
dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, z uwzględnieniem terminów
ważności tych dokumentów

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.
Wykaz robót budowanych
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1 Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć
podwykonawcom
2 Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym
3 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę
4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów.
Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej. Wykonawca zobowiązany jest do
złożenia oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 13 000.00 PLN (słownie:
trzynaście tysięcy 00/100 PLN).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i
powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
1) postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument
”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, o którym mowa
w pkt. 9.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający Na podstawie art. 455 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
na poniższych warunkach. W zakresie wynagrodzenia: w przypadku zmiany stawki podatku VAT
określonej w § 5 ust. 1, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego, w trakcie trwania umowy; w przypadku wydania polecenia zmiany, o
którym mowa w § 7 ust.1 umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia: w przypadku
wykonywania innych wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy,
Wykonawca jest upoważniony do występowania o wydłużenie okresu na realizację zadania o
okres wprowadzonych zakłóceń wraz ze skutkami z tego wynikłymi. Zapis dotyczy również
wypadków drogowych powstałych w strefie robót; w przypadku wystąpienia robót dodatkowych,
nie wyszczególnionych w Przedmiarze Robót, jak również wykonywania koniecznych rozwiązań
zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny czas na ich wykonanie lub
zmianę wynagrodzenia na warunkach określonych w Umowie; w przypadku wystąpienia siły
wyższej, tj.: działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane
przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ekonomiczne następstwa
globalnego kryzysu finansowego i inne, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia w terminie
umownym lub powodującej zmianę zakresu robót; w przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających
zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne, niska
lub wysoka temperatura powietrza, potwierdzone Komunikatem IMGW; w przypadku braku
dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy spowodowanego w szczególności protestami
mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich drogi; z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej
lub rachunkowej; z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na
piśmie Zamawiający; jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu
Stron Umowy; powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań
użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; w przypadku wystąpienia przeszkód w
gruncie, w tym: niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody
geologiczne, a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności chyba, że Umowa stanowi inaczej. Zmiana umowy podlega
unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy Pzp. W takim
przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 10:02

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ze względu na ograniczenia znakowe prosimy zapoznać się z treścią pełną Specyfikacja
warunków zamówienia. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą. Zabezpieczenie
należytego wykonania umowy wynosić będzie 2 % ceny łącznej.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane