Koszyk: BRAK


Przetarg

Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Piława Górna w ramach projektu Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

12-08-2021, 14:56

Dane kontaktowe

Gmina Piława Górna
Piastowska 69,58-240 Piława Górna
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl
http:// http://www.pilawagorna.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Piława Górna
w ramach projektu
Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Piława Górna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717852

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piastowska 69

1.5.2.) Miejscowość: Piława Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-240

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pilawagorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pilawagorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Piława Górna
w ramach projektu
Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-025dce51-fb66-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147591

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007801/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Piława Górna w ramach projektu Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt partnerski pt. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” w ramach inwestycji: „Modernizacja systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Piława Górna”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pilawagorna.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pilawagorna.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu
Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod
adresem: https://pilawagorna.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie
Zakupowej tj.:
1.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
1.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
1.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
1.4. Włączona obsługa JavaScript;
1.5. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, png, svg, , zip, tar, gz,
gzip, 7z, html, xhtml, XAdES, CAdES.
3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.plik załączony przez
Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany –
format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez
Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czas

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych w postępowaniu przetargowym
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna reprezentowany przez Kierownika jednostki. Dane kontaktowe: 74 832 49 30
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej jest Pan Andrzej Włodarczyk, e-mail: naslo14@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie postępowania w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan następujące prawa:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZBP.272.1.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 2376702,93 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje:
1.1. Budowę nowo zaprojektowanego oświetlenia ulicznego w Piławie Górnej, w szczególności:
1) Wykonanie wszelkich robót budowlanych, prac i czynności związanych z budową nowych sieci oświetlenia ulicznego na następujących ulicach na terenie miasta Piława Górna:
a) ul. Gospodarcza,
b) ul. Groszowiecka,
c) ul. Kośmińska,
d) ul. Młynarska,
e) ul. Piastowska,
f) ul. Polna,
g) ul. H. Sienkiewicza,
h) ul. S. Staszica.
2) Uzyskanie zgód zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Zarządcą drogi nr 3004D przebiegającej przez ulice Groszowiecką, Piastowską, B. Chrobrego jest Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie.
Zarządcą drogi nr 382 przebiegającej przez ulicę A. Struga jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Zarządcą pozostałych dróg na terenie miasta Piława Górna jest Gmina Piława Górna.
3) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót.
4) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie przedmiotu Umowy jeżeli taka zgoda jest wymagana.
2. Wykonanie wszystkich robót związanych z remontami sieci elektroenergetycznej oświetleniowej nn w Piławie Górnej, polegających na wymianie opraw oświetleniowych i wysięgników, znajdujących się na następujących ulicach na terenie miasta Piława Górna:
Bohaterów Getta, B. Chrobrego, Budowlanych, Cicha, Dalsza, Fabryczna, Górna, Gospodarcza, Herbaciana, Kasztanowa, J. Kilińskiego, Kolejowa, T. Kościuszki, Kośmińska, Kosynierów, Krótka, Leśna, Liliowa, Ligocka, B. Limanowskiego, Lipowa, Ludowa, Makowa, Mała, A. Mickiewicza, Młynarska, Niecała, Nowa, S. Okrzei, Osiedle Małe, Osiedle Młyńskie, Osiedle Nowe, Osiedlowa, Partyzantów, Piastowska, Plac Piastów Śląskich, Polna, Poziomkowa, Rumiankowa, Sąsiedzka, H. Sienkiewicza, Stawowa, Słoneczna, A. Struga, Szkolna, Tulipanowa, Wąska, Wrocławska, Ząbkowicka, Zielona.
3. Wykonanie wszystkich robót związanych z budową przyłączy do sieci do 1 kV w zakresie wyniesienia układów pomiarowo-sterowniczych oświetlenia ulicznego.
1) Wykonanie wszelkich robót budowlanych, prac i czynności związanych z budową przyłączy znajdujących się na następujących ulicach w Piławie Górnej:
ul. H. Sienkiewicza, dz. nr 4 obr. 0001j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Młynarska, dz. nr 67, 83 obr. 0001j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Młynarska, dz. nr 123, 132 obr. 0001 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Herbaciana, dz. nr 538 obr. 0001j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Piastowska, dz. nr 326/1 obr. 0001 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Piastowska, dz. nr 93 obr. 0004 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. H. Sienkiewicza, Fabryczna dz. nr 302 obr. 0002 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. S. Staszica dz. nr 159/1, 159/3, 888 obr. 0004 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Piastowska, dz. nr 444 obr. 0004 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. S. Okrzei dz. nr 528, 534, 570 obr. 0004j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. B. Chrobrego dz. nr 455, 457/2 obr. 0003j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. S. Okrzei dz. nr 608, 641/2 obr. 0004j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. S. Okrzei dz. nr 727, 728, 734 obr. 0004 j.ewid. 020204_1 Piława Górna,
ul. Kośmińska dz. nr 258, 261, 269obr. 0003 j.ewid. 020204_1 Piława Górna.
2) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót.
3) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody na użytkowanie przedmiotu Umowy jeżeli taka zgoda jest wymagana.
4. Wykonanie wszystkich robót, prac i czynności, które są niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z celem jakiemu ma służyć, a także zgodnie z Dokumentacją Projektową, SWZ oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także z należytą starannością z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość wykonanych robót oraz właściwą organizację pracy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-10-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
1) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę, remont sieci oświetlenia ulicznego o łącznej wartości min. 800 000 zł brutto.
2) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobą pełniąca funkcje kierownika budowy. Osoba ta musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, a także posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Załącznik nr 3 do SWZ.
2) Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3.1. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 Umowy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności
3.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności
3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności
3.4. Zmiana sposobu wykonania innych postanowień Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-31 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pilawagorna.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 13:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane