Koszyk: BRAK


Przetarg

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska

12-08-2021, 14:56

Dane kontaktowe

Miasto Radomsko
ul. Tysiąclecia 5,97-500 Radomsko
tel. 44 685 45 10, 685 45 71
e-mail: zamowienia@radomsko.pl
http:// https://bip.radomsko.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radomsko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648238

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tysiąclecia 5

1.5.2.) Miejscowość: Radomsko

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 44 685 45 10, 685 45 71

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.radomsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-049803b4-fb3d-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001079/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Radomska, CPV 45231400-9, 45316110-9 postępowanie podzielone na co najmniej 4 części

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

1) NFOŚiGW program priorytetowy nr 3.2 Ochrona atmosfery SOWA – oświetlenie zewnętrzne. Nazwa :Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska, 2) RPOWojewództwa Łódzkiego na lata2014-2020,oś priorytetowaIVGospodarka niskoemisyjna,działanie IV Ochrona powietrza,Poddziałanie IV3.2Ochrona powietrza. Projekt pn: Modernizacja oświetlenia miejskiego na terenie Miasta Radomska.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.radomsko.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Oferty należy złożyć za pomocą
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl . W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 1) miniPortalu, który dostępny jest pod
adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl 2) ePUAP (Elektroniczna Skrzynka Podawcza nazwa Miasto
Radomsko – adres:
umradomsko/skrytkaesp 3) adres poczty elektronicznej: zamowienia@radomsko.pl 4) https://
bip.radomsko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: Złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do Formularza komunikacji.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych
( w tym m.in. elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich
użyciu) zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania .
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosków oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych( w tym m.in.
oświadczeń,elektronicznych kopii dokumentów lub innych informacji ) przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest w Liście wszystkich postępowań
na miniPortalu oraz stanowi dodatek nr 9 do SWZ. Dane postępowania można wyszukać na Liście
wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej na opcję " Dla Wykonawców" lub ze stronygłównej z zakładki "POSTĘPOWANIA".
6) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym
a wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków ( innych niż wskazane w 11.2 SWZ
), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa sie elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na platformie e-PUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) -
Elektroniczna Skrzynka Podawcza- nazwa- Miasto Radomsko, adres skrzynki
EPUAP:/umradomsko/skrytkaesp oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji).
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania na miniPortalu) lub numerem
postępowania nadanym przez Zamawiającego PZP.271.1.14.2021 .
7) Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami może również odbywać się za pomocą
poczty elektronicznej e-mail: zamowienia@radomsko.pl.( maksymalny rozmiar przesyłanych plików
20MB).
8) Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje dotycząca RODO - szczegółowo określona w
Rozdziale 24 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 9096773,01 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1 zamówienia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV
oświetlenia drogowego na drogach gminnych i powiatowych - ulice: Reymonta, Warszyca, Jana
Pawła II, Kościuszki, Piłsudskiego, Plac 3‑go Maja, Żeromskiego, Przedborska, Fabianiego,
Prymasa Wyszyńskiego, Piastowska, Leszka Czarnego, Jagiellońska”:
1. Przedmiotem Części nr 1 zamówienia jest budowa oświetlenia ulic: Reymonta, Warszyca,
Jana Pawła II, Kościuszki, Piłsudskiego, Plac 3-go Maja, Żeromskiego, Przedborska,
Fabianiego, Prymasa Wyszyńskiego, Piastowska, Leszka Czarnego, Jagiellońska w ciągach
dróg gminnych i powiatowych w Radomsku, obejmująca w szczególności:
a) Wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza).
b) Wykonanie rozbiórek elementów oświetlenia: latarnie, wysięgniki z oprawami i inne.
c) Wbudowanie nowych elementów oświetlenia ulicznego: słupy z wysięgnikami, oprawy
oświetleniowe wraz ze źródłem światła, linie zasilające, szafki zasilające i inne.
d) Podłączenie, pomiary wykonawcze (pomiary okablowania, instalacji uziemiającej,
skuteczności zerowania, pomiary luminacji i inne), uruchomienie i regulacja wybudowanego
oświetlenia ulicznego.
e) Wykonanie robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, robót
ziemnych; koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia.
f) Wykonanie robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze i inne)
po wykonanych robotach rozbiórkowych, ziemnych oraz po wbudowaniu projektowanych
obiektów wraz z uzupełnieniem warstw podsypkowych, podbudów i nawierzchni ,
g) Wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z projektami budowlanym i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, umową,
h) Wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach,
porozumieniach; w tym również tych które zostaną wystosowane przez gestorów sieci
i zarządców dróg w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot Części nr 1 zamówienia obejmuje następujące obszary Miasta Radomska:
a) odcinek nr 1 ul. Reymonta na odcinku od rzeki Radomki do ul. Kościuszki ,
b) odcinek nr 2 ul. Warszyca na odcinku od ul. Reymonta do przejazdu kolejowego,
c) odcinek nr 3 Alejach Jana Pawła II,
d) odcinek nr 4 ul. Reymonta na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kolejowej ,
e) odcinek nr 5 ul. Kościuszki ,
f) odcinek nr 7 ul. Piłsudskiego + Plac 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania z ul. Żeromskiego
do ul. Reymonta ,
g) odcinek nr 8 ul. Żeromskiego na odcinku od ronda do ul. Krakowskiej ,
h) odcinek nr 9b Plac 3-go Maja (chodnik dla pieszych na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego
do ul. Przedborskiej) ,
i) odcinek nr 12 ul. Przedborska na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Fabianiego (wraz z
parkingiem przy Kościele) ,
j) odcinek nr 13 ul. Fabianiego na odcinku od ul. Przedborskiej do ul. Prymasa Wyszyńskiego,
k) odcinek nr 14 ul. Prymasa Wyszyńskiego na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Fabianiego ,
l) odcinek nr 15 ul. Piastowska na odcinku od ul. Fabianiego strona parzysta do banku, strona
nieparzysta do ul. Leszka Czarnego ,
m) odcinek nr 16 ul. Piastowska na odcinku od ul. Jagiellońskiej strona parzysta do banku,
strona nieparzysta do ul. Leszka Czarnego,
n) odcinek nr 17 ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego do garaży,
o) odcinek nr 18 ul. Leszka Czarnego na odcinku od cmentarza (garaży) do ul. Piastowskiej,
p) odcinek nr 19 ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Armii Krajowej,
q) odcinek nr 20 ul. Jagiellońska na odcinku strona parzysta od wyjazdu ze szpitala do ronda,
strona nieparzysta od ronda do Krakowskiej ,
r) odcinek nr 21 ul. Jagiellońska na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego strona nieparzysta do
ronda, strona parzysta do wyjazdu ze szpitala.
3. Przedmiot Części nr 1 zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi branży
elektrycznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami wchodzącymi w skład dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, umową oraz zasadami
wiedzy technicznej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 1 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10a,
2) Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia
drogowego – Tom II – drogi gminne i powiatowe – ulice: Reymonta, Warszyca, Jana Pawła II,
Kościuszki, Piłsudskiego, Plac 3-go Maja, Żeromskiego, Przedborska, Fabianiego, Prymasa
Wyszyńskiego, Piastowska, Leszka Czarnego, Jagiellońska – stanowiący dodatek nr 11,
3) Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia
drogowego – Tom III – roboty nie wymagające zgłoszenia robót ani pozwolenia na budowę –
ulice: Reymonta, Jagiellońska, Piastowska, Leszka Czarnego – stanowiący dodatek nr 12,
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące dodatek nr 13.
5. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią:
a) Przedmiar robót - odcinek nr 1 ul. Reymonta na odcinku od rzeki Radomki do ul. Kościuszki -
stanowiący dodatek nr 14a,
b) Przedmiar robót - odcinek nr 2 ul. Warszyca na odcinku od ul. Reymonta do przejazdu
kolejowego - stanowiący dodatek nr 14b,
c) Przedmiar robót - odcinek nr 3 Alejach Jana Pawła II - stanowiący dodatek nr 14c,
d) Przedmiar robót - odcinek nr 4 ul. Reymonta na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Kolejowej -
stanowiący dodatek nr 14d,
e) Przedmiar robót - odcinek nr 5 ul. Kościuszki - stanowiący dodatek nr 14e,
f) Przedmiar robót - odcinek nr 7 ul. Piłsudskiego + Plac 3-go Maja na odcinku od skrzyżowania
z ul. Żeromskiego do ul. Reymonta - stanowiący dodatek nr 14f,
g) Przedmiar robót - odcinek nr 8 ul. Żeromskiego na odcinku od ronda do ul. Krakowskiej -
stanowiący dodatek nr 14g,
h) Przedmiar robót - odcinek nr 9b Plac 3-go Maja (chodnik dla pieszych na odcinku od ul.
Prymasa Wyszyńskiego do ul. Przedborskiej) - stanowiący dodatek nr 14h,
i) Przedmiar robót - odcinek nr 12 ul. Przedborska na odcinku od Placu 3-go Maja do
ul. Fabianiego (wraz z parkingiem przy Kościele) - stanowiący dodatek nr 14i,
j) Przedmiar robót - odcinek nr 13 ul. Fabianiego na odcinku od ul. Przedborskiej do ul. Prymasa
Wyszyńskiego - stanowiący dodatek nr 14j,
k) Przedmiar robót - odcinek nr 14 ul. Prymasa Wyszyńskiego na odcinku od Placu 3-go Maja do
ul. Fabianiego - stanowiący dodatek nr 14k,
l) Przedmiar robót - odcinek nr 15 ul. Piastowska na odcinku od ul. Fabianiego strona parzysta
do banku, strona nieparzysta do ul. Leszka Czarnego - stanowiący dodatek nr 14l,
m) Przedmiar robót - odcinek nr 16 ul. Piastowska na odcinku od ul. Jagiellońskiej strona
parzysta do banku, strona nieparzysta do ul. Leszka Czarnego - stanowiący dodatek nr 14m,
n) Przedmiar robót - odcinek nr 17 ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Prymasa
Wyszyńskiego do garaży - stanowiący dodatek nr 14n,
o) Przedmiar robót - odcinek nr 18 ul. Leszka Czarnego na odcinku od cmentarza (garaży) do
ul. Piastowskiej - stanowiący dodatek nr 14o,
p) Przedmiar robót - odcinek nr 19 ul. Leszka Czarnego na odcinku od ul. Piastowskiej do ul.
Armii Krajowej - stanowiący dodatek nr 14p,
q) Przedmiar robót - odcinek nr 20 ul. Jagiellońska na odcinku strona parzysta od wyjazdu ze
szpitala do ronda, strona nieparzysta od ronda do Krakowskiej - stanowiący dodatek nr 14q,
r) Przedmiar robót - odcinek nr 21 ul. Jagiellońska na odcinku od ul. Prymasa Wyszyńskiego
strona nieparzysta do ronda, strona parzysta do wyjazdu ze szpitala - stanowiący dodatek nr 14r.
6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Projektach
budowlanych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.5.) Wartość części: 6464363,76 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: w szczególności polegających na wykonaniu
robót dot. oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi, pod warunkiem, że wartość tych
zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego – część nr 1
zamówienia, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po
negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości
przedmiotu części nr 1 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 90 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot części nr 1
zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, licząc od podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji
Wykonawcy (G) 10 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2 zamówienia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV
oświetlenia drogowego na drogach krajowych - ulice: Krakowska wraz z Placem 3-go Maja,
Narutowicza, Mickiewicza w Radomsku”:
1. Przedmiotem Części nr 2 zamówienia jest budowa oświetlenia ulic: Plac 3-go Maja,
Krakowska, Narutowicza, Mickiewicza w ciągu drogi krajowej DK 42/91 w Radomsku,
obejmująca w szczególności:
1) Wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza).
2) Wykonanie rozbiórek elementów oświetlenia: latarnie, wysięgniki z oprawami i inne.
3) Wbudowanie nowych elementów oświetlenia ulicznego: słupy z wysięgnikami, oprawy
oświetleniowe wraz ze źródłem światła, linie zasilające, szafki zasilające i inne.
4) Podłączenie, pomiary wykonawcze (pomiary okablowania, instalacji uziemiającej,
skuteczności zerowania, pomiary luminacji i inne), uruchomienie i regulacja wybudowanego
oświetlenia ulicznego.
5) Wykonanie robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, robót
ziemnych; koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia.
6) Wykonanie robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze i inne)
po wykonanych robotach rozbiórkowych, ziemnych oraz po wbudowaniu projektowanych
obiektów wraz z uzupełnieniem warstw podsypkowych, podbudów i nawierzchni.
7) Wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót,umową,
8) Wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach; w tym
również tych które zostaną wystosowane przez gestorów sieci i zarządców dróg w trakcie
realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot Części nr 2 zamówienia obejmuje następujące obszary Miasta Radomska:
a) odcinek nr 9a – droga krajowa nr DK91 (ul. Krakowska + Pl. 3-go Maja) od przejścia dla
pieszych przy Kościele,
b) odcinek nr 10 – ul. Narutowicza na odcinku od Placu 3-go Maja do ul. Mickiewicza ,
c) odcinek nr 11 – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. B. Joselewicza.
3. Przedmiot Części nr 2 zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branży
elektrycznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, wchodzącymi w skład dokumentacji
projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową oraz zasadami wiedzy
technicznej.
4. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 2 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10b,
2) Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV oświetlenia
drogowego – Tom I – drogi krajowe – ulice: Krakowska (+Plac 3-go Maja), Narutowicza,
Mickiewicza. – stanowiący dodatek nr 15,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące dodatek nr 16.
5. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót - odcinek nr 9a – droga krajowa nr DK91 (ul. Krakowska + Pl. 3-go Maja) od
przejścia dla pieszych przy Kościele - stanowiący dodatek nr 17a,
2) Przedmiar robót - odcinek nr 10 – ul. Narutowicza na odcinku od Placu 3-go Maja do
ul. Mickiewicza - stanowiący dodatek nr 17b,
3) Przedmiar robót - odcinek nr 11 – ul. Mickiewicza na odcinku od ul. Narutowicza do ul. B.
Joselewicza- stanowiący dodatek nr 17c.
6. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Projektach
budowlanych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.5.) Wartość części: 814312,51 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: w szczególności polegających na wykonaniu
robót dot. oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi, pod warunkiem, że wartość tych
zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego – część nr 2
zamówienia, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po
negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości
przedmiotu części nr 2 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 90 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot części nr 2
zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, licząc od podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji
Wykonawcy (G) 10 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sucharskiego w Radomsku”:
1. Przedmiotem Części nr 3 zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sucharskiego
(na odcinkach zgodnych z projektami budowlanymi): od ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej, od ul. Poprzecznej do ul. Pasiecznej oraz od ul. Pasiecznej do Obwodnicy, obejmująca w
szczególności:
1) Wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza).
2) Wykonanie rozbiórek elementów oświetlenia: latarnie, wysięgniki z oprawami na słupach
istniejącej linii napowietrznej i inne.
3) Wbudowanie nowych elementów oświetlenia ulicznego: słupy z wysięgnikami, oprawy
oświetleniowe wraz ze źródłem światła, linie zasilające, szafki zasilające i inne.
4) Podłączenie, pomiary wykonawcze (pomiary okablowania, instalacji uziemiającej,
skuteczności zerowania, pomiary luminacji i inne) uruchomienie i regulacja wybudowanego
oświetlenia ulicznego.
5) Wykonanie robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, robót
ziemnych; koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia.
6) Wykonanie robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze i inne)
po wykonanych robotach rozbiórkowych, ziemnych oraz po wbudowaniu projektowanych
obiektów wraz z uzupełnieniem warstw podsypkowych, podbudów i nawierzchni.
7) Wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z projektami budowlanymi i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robót, umową,
8) Wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach; w tym
również tych które zostaną wystosowane przez gestorów sieci w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Przedmiot Części nr 3 zamówienia należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi branży
elektrycznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, wchodzącymi w skład dokumentacji
projektowej, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, umową oraz zasadami
wiedzy technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 3 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10c,
2) Projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego ulicy Sucharskiego od ul. Krasickiego do ul.
Poprzecznej wraz z zabudową latarni oświetleniowych - stanowiący dodatek nr 18,
3) Projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego ulicy Sucharskiego od ul. Poprzecznej do ul.
Pasiecznej wraz z zabudową latarni oświetleniowych - stanowiący dodatek nr 19,
4) Projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego ulicy Sucharskiego od ul. Pasiecznej do
Obwodnicy wraz z zabudową latarni oświetleniowych - stanowiący dodatek nr 20,
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące dodatek nr 21.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót - ulica Sucharskiego od ul. Krasickiego do ul. Poprzecznej - stanowiący
dodatek nr 22a,
2) Przedmiar robót - ulica Sucharskiego od ul. Poprzecznej do ul. Pasiecznej- stanowiący
dodatek nr 22b,
3) Przedmiar robót - ulica Sucharskiego od ul. Pasiecznej do Obwodnicy- stanowiący dodatek nr
22c.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Projektach
budowlanych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.5.) Wartość części: 1186626,02 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: w szczególności polegających na wykonaniu
robót dot. oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi, pod warunkiem, że wartość tych
zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego – część nr 3
zamówienia, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po
negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości
przedmiotu części nr 3 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 90 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot części nr 3
zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, licząc od podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji
Wykonawcy (G) 10 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kościowa w Radomsku”:
1. Przedmiotem Części nr 4 zamówienia jest budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kościowa od ul.
Brzeźnickiej do ul. Krasickiego, obejmująca w szczególności:
1) Wykonanie robót geodezyjnych (wytyczenie, obsługa geodezyjna i inwentaryzacja geodezyjna
powykonawcza).
2) Wykonanie rozbiórek elementów oświetlenia: latarnie, wysięgniki z oprawami na słupach
istniejącej linii napowietrznej i inne.
3) Wbudowanie nowych elementów oświetlenia ulicznego: słupy z wysięgnikami, oprawy
oświetleniowe wraz ze źródłem światła, linie zasilające, szafki zasilające i inne.
4) Podłączenie, pomiary wykonawcze (pomiary okablowania, instalacji uziemiającej,skuteczności zerowania, pomiary luminacji i inne), uruchomienie i regulacja wybudowanego
oświetlenia ulicznego.
5) Wykonanie robót przygotowawczych, robót rozbiórkowych istniejących nawierzchni, robót
ziemnych; koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia.
6) Wykonanie robót odtworzeniowych istniejących nawierzchni (jezdnia, chodnik, pobocze i inne)
po wykonanych robotach rozbiórkowych, ziemnych oraz po wbudowaniu projektowanych
obiektów wraz z uzupełnieniem warstw podsypkowych, podbudów i nawierzchni.
7) Wykonanie pozostałych robót i prac zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, umową,
8) Wykonanie obowiązków zawartych w decyzjach, warunkach, uzgodnieniach, opiniach; w tym
również tych które zostaną wystosowane przez gestorów sieci w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia.
2. Przedmiot Części nr 4 zamówienia należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branży
elektrycznej, warunkami technicznymi/uzgodnieniami, wchodzącymi w skład dokumentacji
projektowej, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową oraz zasadami wiedzy
technicznej.
3. Szczegółowy opis przedmiotu Części nr 4 zamówienia zawierają:
1) wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 10d,
2) Projekt budowlany budowy oświetlenia ulicznego ulicy Kościowa od ul. Brzeźnickiej do ul.
Krasickiego wraz z zabudową latarni oświetleniowych - stanowiący dodatek nr 23,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – stanowiące dodatek nr 24.
4. Ze względu na charakter wynagrodzenia (ryczałt) funkcję informacyjną pełnią:
1) Przedmiar robót - stanowiący dodatek nr 25.
5. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił wymagania jakościowe odnoszące się
do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia w Projektach
budowlanych oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

4.2.5.) Wartość części: 631470,72 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 305 pkt 1
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych,
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego tj.: w szczególności polegających na wykonaniu
robót dot. oświetlenia ulicznego wraz z robotami towarzyszącymi, pod warunkiem, że wartość tych
zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego – część nr 4
zamówienia, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po
negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie:
a) łączną cenę ryczałtową brutto obejmującą podatek od towarów i usług (z VAT) za wykonanie całości
przedmiotu części nr 4 zamówienia – wg przypisanej wagi kryterium Ceny (C) tj. 90 %
i
b) zadeklarowany okres gwarancji Wykonawcy (kryterium oceny ofert G) na cały przedmiot części nr 4
zamówienia w tym wykonane roboty oraz zastosowane materiały i urządzenia, licząc od podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia- wg przypisanej wagi kryterium Okres gwarancji
Wykonawcy (G) 10 %,

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji Wykonawcy (G)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunku:
dot. Części nr 1 zamówienia:
1.1) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj.warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty
budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł netto
(bez VAT) polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub remoncie kablowej sieci
oświetlenia ulicznego lub kablowej przesyłowej sieci elektro–energetycznej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
dot. Części nr 2 zamówienia:
1.2) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj.warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, ajeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty
budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł netto (bez
VAT) polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kablowej sieci oświetlenia
ulicznego lub kablowej przesyłowej sieci elektro–energetycznej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
dot. Części nr 3 zamówienia:
1.3) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj.warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty
budowlane (zamówienia – umowy) o łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł netto (bez
VAT) polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kablowej sieci oświetlenia
ulicznego lub kablowej przesyłowej sieci elektro–energetycznej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
dot. Części nr 4 zamówienia:
1.4) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj.warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną robotę
budowlaną (zamówienie – umowę) o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto (bez
VAT) polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie kablowej sieci oświetlenia
ulicznego lub kablowej przesyłowej sieci elektro–energetycznej,
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
2. dotyczy części nr 1, nr 2, nr 3, nr 4: dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
tj. co najmniej:
a) osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika budowy posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń określone przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z zm.) i rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831
) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie
wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tj. Dz. U. z 2019r. poz.
1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowychnabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm),
UWAGA: Jeżeli Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia nie jest
zobowiązany wykazać się różnymi osobami dla każdej z części zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub
dokumenty, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego
– z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5a do SWZ. W/w oświadczenie w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (dotyczy również wspólników spółki
cywilnej) - składa każdy z Wykonawców osobno.
2) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, Wykonawca
zobowiązany jest złożyć oświadczenie wymienione w w pkt 10.3.1. ppkt 1 SWZ podmiotu
udostępniającego te zasoby - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 5b do SWZ. W
przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenie, składa
każdy z tych podmiotów.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty - z
wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SWZ,
Uwaga :
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług,
wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, w/w wykaz, powinien dotyczyć robót budowlanych, w
których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Okresy wyrażone w latach, o których mowa w pkt 10.3.2 ppkt 1 lit. a SWZ liczy się wstecz od dnia w
którym upływa termin składania ofert.
2) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SWZ.
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów - w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby - Wykonawca składa wraz z ofertą ten dokument – z możliwością
wykorzystania wzoru stanowiącego dodatek nr 8 do SWZ.
4) oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy – zgodnie z pkt 8.2 ppkt 5) SWZ - dołączyć do oferty w przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - z wykorzystaniem wzoru stanowiącego dodatek nr 4 do
SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek
nr 1 do SWZ ,
2) pełnomocnictwo/-a - do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub tego podmiotu – Wykonawca składa wraz z ofertą ,
3) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby Wykonawca składa niniejsze oświadczenia wraz z
oświadczeniami, o którym mowa w pkt 10.1 ppkt 2 i 3 SWZ - z wykorzystaniem wzorów
stanowiących dodatki nr 2b i 3b do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w/w oświadczenia,
składa każdy z tych podmiotów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
1) część nr 1 zamówienia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV
oświetlenia drogowego na drogach gminnych i powiatowych - ulice: Reymonta, Warszyca, Jana
Pawła II, Kościuszki, Piłsudskiego, Plac 3‑go Maja, Żeromskiego, Przedborska, Fabianiego,
Prymasa Wyszyńskiego, Piastowska, Leszka Czarnego, Jagiellońska”: 40 000,00 zł
2) część nr 2 zamówienia pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej – kablowej nN 0,4 kV
oświetlenia drogowego na drogach krajowych - ulice: Krakowska wraz z Placem 3-go Maja,
Narutowicza, Mickiewicza w Radomsku”: 5 000,00 zł ,
3) część nr 3 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Sucharskiego w Radomsku” :
7 000,00 zł ,
4) część nr 4 zamówienia pn. „Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kościowa w Radomsku”: 4
000,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert wskazanym w pkt 16.2
SWZ.
3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w PKO Bank Polski S. A.
Nr rachunku: 59 1020 3352 0000 1302 0265 3475
z dopiskiem: Wadium - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska część
nr ………. zamówienia
Uwaga:
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku
Zamawiającego.2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy.
5. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie, o której mowa w pkt 12.3 ppkt 2-4 SWZ,
wówczas Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej wystawionego na rzecz Zamawiającego (przed upływem terminu określonego w
pkt 16.2 SWZ).
Dokument ten musi zachować ważność przez okres związania ofertą.
W/w dokument musi zawierać w swojej treści oświadczenie poręczyciela lub gwaranta, że
zobowiązuje się on do nieodwołalnej i bezwarunkowej wypłaty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty.
Tym samym, wadium musi zabezpieczać ofertę w sposób dający Zamawiającemu pewność
pełnego zaspokojenia jego roszczeń zarówno co do ich maksymalnego zakresu, jak również
bezwarunkowej i nieodwołalnej ich realizacji na pierwsze pisemne żądanie wzywające do
zapłaty, w przypadku wystąpienia okoliczności ustawowych uprawniających do zatrzymania
wadium.
6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, na poleceniu przelewu należy
wpisać: „Wadium – Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Radomska część nr
………. zamówienia”
7. Zamawiający będzie dokonywał zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (w ramach oferty wspólnej).
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z
Pełnomocnikiem, którego adres i adres e-mail należy wpisać w formularzu ofertowym.
2. Oferta Wykonawców, o których mowa w pkt 8.1 SWZ powinna spełniać następujące
wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
2) pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w pkt 10.1 ppkt 4 (art. 125 ust. 1) SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane,
usługi,dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie składający
ofertę, dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi,
dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.Wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi dodatek nr 4 do SWZ.
5) oświadczenia, o których mowa w pkt 10.3.1 ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców
osobno;
6) w odniesieniu do warunków określonych w pkt 5.2 SWZ wymagania te muszą być spełnione
wspólnie przez wykonawców składających ofertę wspólną (nie musi ich spełniać każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną osobno)
3. Szczegółowe informacje w SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. Postanowienia dotyczące dopuszczalnych
zmian umowy, zostały określone we wzorze/projekcie umowy stanowiącym odpowiednio
dodatek nr 10a do niniejszej SWZ (dot. części nr 1 zamówienia), dodatek nr 10b do niniejszej
SWZ (dot. części nr 2 zamówienia), dodatek nr 10c do niniejszej SWZ (dot. części nr 3
zamówienia), dodatek nr 10d do niniejszej SWZ (dot. części nr 4 zamówienia) oraz w art. 455
ust. 1 pkt 2,3,4 ustawy oraz art. 455 ust. 2 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki Podawczejnazwa- Miasto Radomsko, adres : /umradomsko/skrytkaesp ) i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-06 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Łączna wartość szacunkowa oraz wartości szacunkowe podane do poszczególnych części zamówienia uwzględniają wartość
netto zamówień , których możliwość udzielenia Zamawiający przewiduje, zgodnie z art. 305 pkt 1
w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy .
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane