Koszyk: BRAK


Przetarg

Rozbudowa budynku garażowego z wiatą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3

12-08-2021, 14:39

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego
ul. Oleska 127,45-231 Opole
tel. 77 459 1800
fax. 77 4581352
e-mail: przetargi@zdw.opole.pl
http:// www.bip.zdw.opole.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa budynku garażowego z wiatą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu z up. Województwa Opolskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000126528

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Oleska 127

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-231

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 459 1800

1.5.8.) Numer faksu: 77 4581352

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdw.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

administracja samorządowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami wojewódzkimi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku garażowego z wiatą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a5381b3-fb41-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147538

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007442/18/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.23 Rozbudowa budynku garażowego z wiatą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzyst. z platformy przez wykon. jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu ośw., wniosków, zawiad. oraz inf. przyjmuje się datę ich wczytania do platformy. 3. Instr. korzyst. z platformy: a) w przypadku posiad. konta na platformie – zgłosz. do postęp. wymaga zalog. wykon. do platformy, b) w przypadku, gdy wykon. nie posiada konta na platformie – należy wyszukać niniejsze postęp. bezpośred. na platformie lub poprzez profil nabywcy zamaw. (link z logo zamaw. następnie zakładka „Postępowania”), wybrać postęp. 3.1. Zalecenia zamaw. odnośnie podpisu: a) dla dok. w form. pdf zaleca się podpis w form. PAdES, b) dok. w form. innym niż pdf zaleca się podpisywać form. XAdES. 3.2. Niezbędne wymag. sprzęt.-aplik. umożliw. pracę na platformie: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarant. przepust. nie mniej. niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następ. konfig.:– pamięć min. 2 GB RAM, – procesor Intel IV 2 GHz lub jego nowsza wersja, – jeden z system. operac.: * MS Windows 7, * Mac OS x 10.4, * Linux, * lub ich nowsze wersje, c) zainst. dowolna przegląd. inter., w przypadku Internet Explorer min. wer. 10.0, d) włączona obsługa JavaScript, e) zainst. program Adobe Acrobat Reader lub inny obsług. pliki w form. pdf. 3.3. Zamaw. rekomend. przesył. danych w form. dopuszcz. odpow. przepisami prawa tj. m.in.: .doc, .xls, .pdf, .jpg (.jpeg), przy czym zaleca się wykorzyst. plików w form. .pdf. W celu ewent. kompresji danych zamaw. rekomend. wykorzyst. jednego z form.: . zip; .7Z. 3.4. Zamaw. zaleca, aby nie wprowadz. jakichkolwiek zmian w plikach po ich podpis. Wykon. powinien pamiętać, aby plik z podpis. przekaz. łącznie z dokum. podpis. – dotyczy podpis. XAdES. 3.5. Infor. na temat kodowania i oznacz. czasu przekaz. danych. Pliki oferty załącz. przez wykon. na platformie, widoczne są jako zaszyfr. Możliwość otworz. plików dostępna jest dopiero po odszyfr. przez zamaw. po upływie terminu otwarcia ofert. Oznacz. czasu przekaz. danych przez platformę stanowi przypiętą do dokum. elektr. lub wiadomości datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss). 3.6. Dokum. niniejsz. postęp. www.bip.zdw.opole.pl w dziale „Załączniki do postępowania”. Pobranie dokum. następuje po klik. na wybrany zał. 3.7. Ofertę, ośw. wymag. postan. punktu 5.1 SWZ – na załączniku nr 3 do SWZ oraz na załączniku nr 3a do SWZ (w przypadku gdy wykon. polega na poten. podm. udostęp. zasoby), zobowiąz., o którym mowa w punkcie 4.5. podpunkt 2 SWZ, dokum. i ośw. należy wczytać jako zał. na platformie, według instr. dla wykon., które znajdują się na platformie. 3.8. Zamaw. w zakr. pytań techn. związ. z dział. systemu prosi o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer +48 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl, która udziela wszelkich infor. związ. z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy od poniedziałku do piątku od 08:00 do 17:00. 3.9. Wymag. techn. i organiz. opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl. Wykon. uczestn. w przedm. postęp. powinien zapoznać się z Regulaminem korzystania z platformy i wszelkimi instr., które znajdują się na platformie. 3.10. Występuje limit objęt. plików lub spakow. folderów w zakresie całej oferty. Szczegół. infor. w tym zakresie znajdują się w instrukcji zamieszcz. na platformie. 3.11. Przy dużych plikach kluczowe jest łącze inter. i dostępna przepust. łącza po stronie serwera platformazakupowa.pl oraz użytk. 3.12. Składając ofertę zaleca się zaplan. złożenia jej z wyprzedz. min. 24h, aby zdążyć w terminie przewidz. na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techn. związane z brakiem np. aktualnej przegląd., itp. 3.13. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dzieląc je na mniejsze paczki, zgodnie z instrukcją dla wykon. znajdującą się na platformie

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45-231 Opole, tel. 77 459 18 00, 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Opolu jest Pan Jacek Kaflowski, email: iod@zdw.opole.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę budynku garażowego z wiatą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji. 4) przetwarzane przez Administratora danych dane osobowe mogą zostać ujawnione m.in. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, podmiotom prowadzącym działalność kurierską lub pocztową, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, innym podmiotom, którym dane zostały lub zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmiotom, którym Administrator danych będzie zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5) dane osobowe wykonawcy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okres ten dotyczy również wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane, jako najkorzystniejsze (nie zawarto z tymi wykonawcami umowy), 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ciąg dalszy sekcji 3.15.) 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących. Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych , a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych – na etapie przechowywania – zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.10) Pozostałe informacje dotyczące RODO znajdują się w projekcie umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WP.3211.39.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku garażowego z wiatą Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddziału Terenowego w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3 zgodnie z warunkami SWZ. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień: 45.00.00.00-7 – roboty budowlane; 45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; 45.26.23.10-7 – zbrojenie; 45.26.23.00-4 – betonowanie; 45.26.25.00-6 – roboty murarskie i murowe; 45.26.24.00-5 – wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej; 45.26.00.00-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne; 45.26.13.00-7 – kładzenie zaprawy i rynien; 45.26.13.20-3 – kładzenie rynien; 45.41.00.00-4 – tynkowanie; 45.44.21.00-8 – roboty malarskie; 45.42.11.00-5 – instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów; 45.42.11.48-3 – instalowanie bram; 45.23.32.00-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni; 45.31.10.00-0 – roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych; 45.21.13.50-7 - roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z rozbudową budynku garażowego z wiatą na potrzeby działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu – Oddział Terenowy w Oleśnie w miejscowości Olesno przy ul. Wielkie Przedmieście 3.
Niniejsze przedsięwzięcie obejmuje:
1) roboty konstrukcyjno-budowlano-architektoniczne w zakresie:
a) wykonywanie robót ziemnych (usunięcie warstwy humusu, wykopy i przekopy, zasypywanie wykopów po wykonanych poszczególnych etapach robót itp.),
b) wykonanie zbrojonych stóp fundamentowych oraz fundamentów wraz z wykonaniem izolacji pionowych i poziomych,
c) wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych dwustronnie deskowanych,
d) wykonanie podkładów z piasku oraz podkładów betonowych z betonu B15 na podłożu gruntowym,
e) wykonanie izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych z folii fundamentowej,
f) wykonanie ścian budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ceramicznych (pióro i wpust). Ściany o wysokości do 4,5 m i grubości 25 cm,
g) wykonanie ścian budynków jednokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych o wysokości do 4,5 m i grubości 19 cm,
h) wymurowanie słupów i filarków międzyokiennych prostokątnych z cegieł budowlanych pełnych, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o wymiarach 1x1 cegły,
i) wykonanie słupów żelbetowych w ścianach murowanych dwustronnie deskowanych w ścianach o grubości do 0,3 m,
j) wykonanie słupów prostokątnych o wysokości do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 m/m2,
k) wykonanie wieńcy w ścianach,
l) wykonanie zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli prętami stalowymi okrągłymi, gładkimi średnicy od 8mm oraz prętami stalowymi okrągłymi, żebrowanymi średnicy 12–14 mm,
m) wykonanie otworów okiennych, drzwiowych i bramowych, ułożenie nadproży prefabrykowanych,
n) Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł i montaż belek stalowych HEB 200 mm,
o) wykonanie naświetleń z luksferów o wymiarach 20x20x5 cm,
p) wykonanie otworów wentylacyjnych o średnicy 150 mm w ścianach murowanych grubości 25 cm,
r) montaż konstrukcji stalowej dachu (rygli dachowych, wsporników WS-1 oraz marek stalowych),
s) montaż lekkiej obudowy dachu z blachy warstwowej 60 mm,
t) wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm wraz z montażem rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12,5 cm oraz zbiorniczków przy rynnach i rur spustowych z gotowych elementów z blachy tytanowo-cynkowej,
u) montaż bram segmentowych z napędem automatycznym oraz bram stalowych pełnych rozwieralnych z ościeżnicą,
v) wykonanie posadzek cementowych, posadzek z betonu C20/25 z cokolikami z zakończeniami listwowymi oraz izolacji przeciwwilgociowych poziomych z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach,
w) wykonanie tynków III kategorii, ścian i słupów wraz z gruntowaniem powierzchni preparatami gruntującymi oraz dwukrotne malowanie tynków (ścian) farbą emulsyjną,
x) wykonanie tynków nakrapianych cementowych na ścianach i powierzchniach poziomych, słupów i ościeży,
y) wykonanie rusztowania ramowego zewnętrznego, przyściennego i zabudowy elewacji wiaty – ruszt stalowy systemowy,
z) wykonanie i profilowanie koryta pod chodnik,
aa) wykonanie warstwy odsączającej z piasku pod chodnik o grubości 10 cm,
ab) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego pod chodnik o grubości 15 cm,
ac) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej o grubości 8 cm na podsypce z miału kamiennego,
2) roboty elektryczne w zakresie:
a) wykonanie tablicy rozdzielczej o masie do 10 kg,
b) wykonanie instalacji 230/400V,
c) wykonanie oświetlenia budynku garażowego i wiaty,
d) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych,
e) wykonanie instalacji alarmowej,
f) wykonanie trasy kablowej,
g) wykonanie badań i pomiarów.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załączniki do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

45261300-7 - Kładzenie zaprawy i rynien

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421148-3 - Instalowanie bram

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedno zadanie w zakresie budynku*, o kubaturze co najmniej 250 m3 i wartości co najmniej 150.000,00 PLN brutto.
* – zamawiający poprzez roboty w zakresie budynku będzie rozumiał budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację budynku.
Za budynek zamawiający uzna obiekt budowlany w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 ust. 2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 – tekst jednolity z późn. zm.) posiadający instalacje zapewniające możliwość użytkowania go zgodnie z jego przeznaczeniem.
Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).
Uwaga!
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż PLN należy przeliczyć według średniego kursu NBP na dzień wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub na dzień podpisania protokołu odbioru robót lub innego równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że powyższy warunek spełnia co najmniej jeden wykonawca.
2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje osobą, której zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowisku wymienionym poniżej:
a) kierownik robót budowlanych (branża konstrukcyjno-budowlana) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót w branży konstrukcyjno-budowlanej – 1 osoba,
b) kierownik robót budowlanych (branża elektryczna) posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi i doświadczenie zawodowe minimum 3 lata od uzyskania uprawnień na stanowisku kierownika budowy i/lub kierownika robót i/lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót w branży elektrycznej – 1 osoba,
Kierownik robót budowlanych (branży konstrukcyjno-budowlanej) musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Kierownik robót budowlanych (branża elektryczna) musi posiadać uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju robót i pełnionej funkcji.
Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
3) zamawiający zamiast podmiotowych środków dowodowych w postaci informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
a) art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
b) art. 108 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy.
2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w punkcie 1 podpunkt 1) powyżej – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
2.1. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis punktu 3 poniżej stosuje się.
3. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2 powyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane i zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4.) punkt 1 (tj. wartość zadania w zakresie budynku, kubatura obiektu), przy czym opisując robotę wykonawca powinien również zamieścić nazwę zadania, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – na załączniku nr 6 do SWZ,
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SWZ i powinien zawierać szczegółowe informacje i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji 5.4.) punkt 2 tj.:
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4.) punkt 2 podpunkt a) (kierownik robót budowlanych (branża konstrukcyjno-budowlana)) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres (czy bez ograniczeń) posiadanych uprawnień, okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko, czy doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą,
– dla osoby wskazanej w sekcji 5.4.) punkt 2 podpunkt b) (kierownik robót budowlanych (branża elektryczna)) wpisać imię i nazwisko, nazwę, specjalność i zakres posiadanych uprawnień, okres pełnienia funkcji w miesiącach i latach, stanowisko, czy doświadczenie zostało zdobyte po uzyskaniu uprawnień oraz podać informację o podstawie do dysponowania tą osobą

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu przesłanek, o których mowa w sekcji 5.2.) i art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją 5.4.).
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie wymienione w sekcji 5.5.) składa wraz z ofertą każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Na wezwanie zamawiającego zgodnie z art. 274 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada również dokumenty określone w sekcji 5.6.) i 5.7.). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy, o których mowa w punkcie 1 powyżej ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonanie umowy (jeżeli wniesienie takiego zabezpieczenia jest wymagane przez zamawiającego)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy zawartej z wykonawcą. Wszystkie dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie zakresu i warunków zmian zawarte są w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę należy składać za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-30 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

I. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, zmiany treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl lub na profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole.
II. Wraz z formularzem oferty sporządzonym w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (na załączniku nr 1 do SWZ), za pośrednictwem Platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl lub poprzez profil nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_opole zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.) powinny być złożone:
1) kosztorys ofertowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 2 do SWZ,
2) oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – na załączniku nr 3 do SWZ,
2a) wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w podpunkcie 2 powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – na załączniku nr 3a do SWZ.
Oświadczenia podmiotów udostępniających zasoby w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 57 ustawy Prawo zamówień publicznych muszą mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez każdy z tych podmiotów zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.),
2b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z nich zgodnie z zasadami określonymi w sekcji 3.6.).
3) pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia sporządzone w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4) zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, o których mowa w punkcie 4.5 podpunkt 2 SWZ sporządzone w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
5) oryginał gwarancji lub poręczenia, jeżeli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz przekazuje się w postaci elektronicznej,
6) oświadczenie o którym mowa w art. 117 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sekcji 6.6.) – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).
III. Dotyczy sekcji 4.2.10.) . Okres realizacji zamówienia wynosi 10 tygodni
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane