Koszyk: BRAK


Przetarg

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań

12-08-2021, 14:39

Dane kontaktowe

Powiat Wrocławski
Tadeusza Kościuszki 131,50-440 Wrocław
e-mail: zp@powiatwroclawski.pl
http:// www.powiatwroclawski.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Wrocławski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934816

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 131

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-440

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@powiatwroclawski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ef594b93-fb64-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147534

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000770/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu wrocławskiego w podziale na 6 zadań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. przy użyciu Platformy Przetargowej Logintrade:
https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
2. Za pośrednictwem Platformy Przetargowej Logintrade odbywa się komunikacja wykonawcy z zamawiającym w postępowaniu, w szczególności: przekazywanie dokumentów, oświadczeń, informacji, pytań, odpowiedzi na pytania, modyfikacji, przekazywanie wezwań i zawiadomień w ramach prowadzonego postępowania.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Logintrade, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej Logintrade przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Użytkownikom zewnętrznym – Wykonawcom przysługuje prawo korzystania z wsparcia technicznego dla Wykonawców Platformy Przetargowej: + 48 71 787 37 57; + 48 71 787 35 34; + 48 71 787 37 27; Pn.–pt.: 8:00 – 16:00; helpdesk@logintrade.net
5. Sposób sporządzenia ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, pełnomocnictw, zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby oraz innych informacji oświadczeń lub dokumentów przekazywanych w postępowaniu winne być zgodne z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z instrukcją korzystania
z Platformy Przetargowej Logintrade, a w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postepowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 ustawy Pzp

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016.119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel.71/7221700, fax. 71/7221706, e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych Powiatu Wrocławskiego – Starostwa Powiatowego we Wrocławiu jest Pani Beata Pierzchała, kontakt: ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. 71/7221700, fax. 71/7221706, adres e-mail: beata.pierzchala@powiatwroclawski.pl; z którą można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, z przetwarzaniem danych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy w postępowaniu nr SP.ZP.272.44.2021.II.DT Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 6 zadań, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c RODO.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.ZP.272.44.2021.II.DT

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 1 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1985D w m. Księginice Małe na odcinku od przepompowni do końca terenu zabudowanego, gmina Sobótka

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat, od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych lub usług jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował:
1) wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, geodezyjnych i wysokościowych,
2) mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni,
3) mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
4) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie na zjazdach i pod poszerzenie drogi,
5) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie poboczy gruntowych na długości drogi obustronnie pod utwardzenie z kruszywa,
6) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na całej długości i szerokości, na gł. do 2 cm,
7) skropienie emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni,
8) wywóz frezu pozostałego po sfrezowaniu nawierzchni, który nie zostanie wbudowany w pobocza samochodami samowyładowczymi (materiał stanowi własność wykonawcy - do utylizacji).
9) ułożenie warstwy profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 4 cm (100 kg/m2),
10) oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową kationową na zimno warstwy wiążąco – profilującej,
11) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu – 4 cm,
12) utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem (mieszanka 0 31,5 mm) o szer. 0,75m (jak dla klasy L) dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
13) utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 mm zjazdó w indywidualnych znajdujących się w pasie drogi powiatowej warstwą o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
14) wykonanie warstwy podbudowy stabilizowanej cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki o wytrzymałości 1,5-2,5 MPa - gr. warstwy 15 cm (na poszerzeniach jezdni)
15) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości po zagęszczeniu 30 cm (na poszerzeniach jezdni),
16) ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości > 100 kN/m na całej szerokości jezdni,
17) mechaniczne pogłębienie rowów przydrożnych wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku,
18) wykonanie robót ziemnych przy odtworzeniu rowów przydrożnych wraz z wywozem urobku na odległość 15 km,
19) wykonanie przepustów pod zjazdami
20) wykonanie przepustu pod jezdnią z rur karbowanych ściętych na końcach o średnicy fi 600,
21) wykonanie ławy gr. 30cm pod przepust z kruszywa łamanego,
22) wykonanie zasypki przepustu kruszywem gr. 30cm,
23) wykonanie projektu czasowej i projektu stałej organizacji ruchu,
24) wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego za pomocą mas chemoutwardzalnych obejmującego linie krawędziowe,
25) wykonanie oznakowania pionowego,
26) regulacja studni
27) sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych.
Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowany na podstawie art. 304 tejże ustawy).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1943D w ciągu ul. Krasińskiego w miejscowości Ozorzyce, gmina Siechnice

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1945D na odcinku od m. Sulimów do skrzyżowania z drogą 1942D obręb Sulęcin – Szostakowice, gmina Siechnice

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1996D na odcinku od skrzyżowania z ul. Sobócką w m. Maniów do początku zjazdu obsługującego działkę nr 233 AM-1 obręb Maniów Wielki w m. Maniów Wielki, gm. Mietków

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt. 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
1) wykonanie robót przygotowawczych, pomiarowych, geodezyjnych i wysokościowych,
2) ręczne ścinanie i karczowanie rzadkich krzaków i podszycia wraz z wywiezieniem,
3) mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznej,
4) rozbiórka krawężników betonowych wtopionych 15x22 cm i ponowne ich ułożenie na podsypce cementowo – piaskowej i ławie betonowej z oporem, na zjazdach,
5) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie na zjazdach, pod poszerzenie drogi,
6) wykonanie robót ziemnych z wywozem i utylizacją urobku – korytowanie poboczy gruntowych na długości drogi obustronnie pod utwardzenie z kruszywa kamiennego,
7) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku ok.140mb i całej szerokości, na gł. 5 - 6 cm,
8) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku ok. 2300 mb i całej szerokości, na gł. ok. 1-2 cm (uszorstnienie),
9) profilacyjne sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni na odcinku ok. 360 mb i całej szerokości, na gł. ok. 3-4 cm,
10) skropienie emulsją asfaltową na zimno oczyszczonej podbudowy i nawierzchni jezdni,
11) ułożenie warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 2-4 cm,
12) ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości po zagęszczeniu – 4 cm,
13) utwardzenie poboczy gruntowych z kruszywa naturalnego 0-31,5 o szer. o szer. 1,00m, dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni (uzupełnienie i profilowanie różnicy wysokości poboczy),
14) utwardzenie kruszywem kamiennym 0-31,5 mm zjazdów znajdujących się w pasie drogi powiatowej warstwą o grubości po zagęszczeniu 20 cm,
15) wykonanie zjazdów indywidualnych z mieszanki mineralno – asfaltowej o grubości po zagęszczeniu 4 cm,
16) przełożenie zjazdów z kostki betonowej w celu dostosowania ich do nowej niwelety drogi,
17) wykonanie warstwy stabilizacji cementem z mechanicznym przygotowaniem mieszanki (piasek stabilizowany cementem - 50kg cementu na 1 m3 mieszanki) - gr. 15 cm (na poszerzeniach jezdni)
18) wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości po zagęszczeniu 25 cm (na poszerzeniach jezdni),
19) ułożenie geosiatki wzmacniającej o wytrzymałości > 100 kN/m na poszerzanych odcinkach drogi oraz na odcinku 10m nad przebudowywanym przepustem,
20) mechaniczne oczyszczenie rowów z namułu o gr. 30 cm wraz z wyprofilowaniem skarp rowu i wywozem urobku,
21) wykonanie robót ziemnych przy odtworzeniu rowów przydrożnych wraz z wywozem urobku,
22) oczyszczenie z namułu przepustów rurowych o średnicy do 0,4 m przy stosunku głębokości zamulenia do średnicy 0,5 z wywozem i utylizacją
23) wymiana zniszczonych przepustów na zjazdach na nowe z rur PP z wykonaniem umocnienia z płyt typu MEBA na PCP gr. 3 cm,
24) umocnienie skarp rowu (wylotów przy przepustach pod drogą) płytami ażurowymi typu MEBA na PCP gr. 3 cm
25) montaż barier drogowych N2W2,
26) regulacja wysokościowa włazów kanałów kanalizacji sanitarnej/deszczowej,
27) wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego linie P-17, P-7c,P-7d,
28) montaż oznakowania pionowego,
29) przeniesienie obiektów małej architektury (Krzyże Pokutne, Tablica informacyjna),
30) sprzątanie pasa drogowego po wykonaniu robót budowlanych.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 5 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1921D na odcinku dł. ok. 0,716km od działki przejazdu kolejowego PKP w miejscowości Borowa do zjazdu do lasu (dz,520Ls i 330/1), przed mostem na rzece Oleśniczka - na ciągu drogi w kierunku miejscowości Raków , gmina Długołęka.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy, zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt. 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego. Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
1) wykonaniu robót pomiarowych geodezyjnych i wysokościowych,
2) wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie na długości drogi obustronnie pod utwardzenie poboczy z kruszywa kamiennego / frezowiną,
3) wykonaniu robót ziemnych z wywozem i utylizacją gruntu – korytowanie zjazdów gruntowych pod utwardzenie ich kruszywem/ frezowiną,
4) profilacyjnym sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni i technologicznym frezowaniu na włączeniu/ zjazdu drogi bitumicznej,
5) mechaniczne cięcie piłą nawierzchni bitumicznych,
6) ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,
7) regulację pionową pokryw włazów kanałowych dla studzienek,
8) rozebranie krawężników 15x30 cm,
9) rozebranie obrzeży 8 x 30 cm,
10) rozebranie ław betonowych dla: krawężników z betonu i obrzeży z betonu.
11) ręczne wykonanie rowków dla ław krawężnikowych o wymiarach 20x20 cm (pod krawężniki i obrzeża),
12) wykonanie ław betonowych z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki betonowe zatopione, obrzeża, ścieki przyjezdniowe,
13) ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na wykonanych ławach betonowych,
14) ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanych ławach betonowych,
15) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego - kruszywa kamiennego 0/31,5,
16) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
17) skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej podbudowy jezdni (0,7kg/m2),
18) ułożeniu warstwy wiążąco-profilującej z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości średniej po zagęszczeniu 3cm ( 75 kg/m2) - dla jezdni,
19) skropieniu emulsją asfaltową kationową oczyszczonej ułożonej warstwy wiążąco-profilującej (0,5kg/m2),
20) ułożeniu warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S o grubości po zagęszczeniu 4cm - dla jezdni,
21) utwardzeniu poboczy gruntowych frezowiną, a także kruszywem kamiennym 0-31,5 o grubości do 15cm dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,
22) ułożenie nawierzchni włączeń dróg i zjazdów z masy mineralno – asfaltowej AC 11S,
23) utwardzeniu zjazdów gruntowych frezowiną / kruszywem kamiennym o grubości 20cm , dopasowując ich powierzchnię wysokościowo do krawędzi jezdni,
24) wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu oznakowania poziomego i pionowego,
25) wykonaniu oznakowania poziomego grubowarstwowego,
26) wykonaniu oznakowania pionowego – tymczasowa organizacja ruchu,
27) sprzątanie terenu budowy.
Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stosowany na podstawie art. 304 tejże ustawy).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie 6 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1956D na odcinku pomiędzy Wilczkowem a Jaksonowem, gm. Żórawina

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232452-5 - Roboty odwadniające

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stosowanym na podstawie art. 305 pkt. 1 tejże ustawy, do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zakres powyższych zamówień będzie polegał na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zadaniu podstawowym i będzie obejmował w szczególności:
1) roboty przygotowawcze i pomiarowe,
2) wykonanie wzmocnienia konstrukcji nawierzchni w tym roboty ziemne oraz wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych,
3) roboty nawierzchniowe: w tym frezowanie jezdni, remont cząstkowy nawierzchni, oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz ułożenie warstwy ścieralnej,
4) lokalne przełożenie krawężników i nawierzchni z kostki brukowej na istniejących zjazdach indywidualnych,
5) wykonanie krawężników oraz nawierzchni z frezowiny na pozostałych zjazdach indywidualnych,
6) wykonanie remontu zjazdów na pola,
7) wykonanie ścinki oraz profilowania poboczy ziemnych,
8) odmulenie rowów drogowych i karczowanie pni,
9) wykonanie oznakowania poziomego i pionowego wg nowej ORD.
Zamówienia, o których mowa powyżej, zostaną udzielone na warunkach podobnych do udzielenia zamówienia podstawowego, po uprzednich negocjacjach z Wykonawcą (art. 213 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, stosowany na podstawie art. 304 tejże ustawy).
Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego, również dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów przyznanych przez komisję przetargową, w oparciu o kryteria oceny ofert i ustaloną punktację. Maksymalną ilość punktów jaką może otrzymać oferta wynosi 100 pkt. (100% = 100 pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: przedłużenie okresu gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zadania polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie odcinka drogi publicznej minimum klasy L o łącznej długości:
a) dla Zadania 1 – minimum 500 m
b) dla Zadania 2 – minimum 300 m
c) dla Zadania 3 – minimum 300 m
d) dla Zadania 4 – minimum 2000 m
e) dla Zadania 5 – minimum 700 m
f) dla Zadania 6 – minimum 1600 m
Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
 przez Wykonawcę samodzielnie, lub
 przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub
 w przypadku podmiotów występujących wspólnie - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
Zamawiający zastrzega, że warunek udziału w postępowaniu opisany powyżej dla poszczególnych zadań nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jeden Wykonawców musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony jeżeli wszyscy Wykonawcy w sumie wykazali się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich samodzielnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem).
Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do Wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie i konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres realizowanych obowiązków, czy wystawionych przez Wykonawcę faktur. W przypadku, gdy Wykonawca wykonywał w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) większy zakres prac, dla potrzeb niniejszego postępowania winien wyodrębnić i podać zakres robót, zgodny z zakresem wymaganym przez Zamawiającego.
2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:
a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, mogącą się wykazać co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi od momentu uzyskania uprawnień budowlanych
b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
UWAGA!
Osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób nie może jednocześnie pełnić funkcji kierownika budowy i kierownika robót na jednym zadaniu.
Osoba wskazana przez Wykonawcę w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, może pełnić funkcję kierownika budowy lub kierownika robót na maksimum dwóch zadaniach, tj.: osoba taka może pełnić:
funkcję kierownika budowy na maksimum dwóch zadaniach,
lub
funkcję kierownika robót na maksimum dwóch zadaniach,
lub
funkcję kierownika budowy na jednym i kierownika robót na drugim zadaniu.
Wykonawcy w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, powinni uwzględnić powyższą uwagę Zamawiającego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji jeżeli Wykonawca nie wskazał w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wykaz robót dla zadania 1 i/lub zadania 2 i/lub zadania 3 i/lub zadania 4 i/lub zadania 5 i/lub zadania 6, w okresie ostatnich 5 lat, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ;
2) Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 2.1. do SWZ i/lub 2.2. do SWZ i/lub 2.3. do SWZ i/lub 2.4. do SWZ i/lub 2.5. do SWZ i/lub 2.6. do SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tj. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
4) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ;
5) Oświadczenie podmiotu udostępniającego – jeżeli dotyczy. Treść oświadczenia stanowi załącznik 5 do SWZ
6) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie nie wynika z oferty lub innych dokumentów załączonych do oferty) m.in. do złożenia oferty, reprezentowania wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli dotyczy.
7) Dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Zadanie 1 – 5.300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych 00/100)
2) Zadanie 2 – 2.200,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100)
3) Zadanie 3 – 6.300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych 00/100)
4) Zadanie 4 – 16.700,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset złotych 00/100)
5) Zadanie 5 – 4.100,00 zł (słownie: cztery tysiące sto złotych 00/100)
6) Zadanie 6 – 11.500,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset złotych 00/100)

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku o którym mowa powyżej, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (załącznik 3 do SWZ), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
4) Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiadania określonej formy prawnej w celu złożenia oferty.
5) Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6) Zamawiający może określić szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełnienia przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
7) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeśli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
8) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowalne, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Treść oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w projekcie umowy (załącznik od 9.1. do 9.6. do SWZ).
Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatwroclawski.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia:
1) dla Zadania 1 – do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30 listopada 2021 r.
2) dla Zadania 2 – do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30 listopada 2021 r.
3) dla Zadania 3 – do 40 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30 listopada 2021 r.
4) dla Zadania 4 – do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30 listopada 2021 r.
5) dla Zadania 5 – do 45 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30 listopada 2021 r.
6) dla Zadania 6 – do 50 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia
30 listopada 2021 r.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane