Koszyk: BRAK


Przetarg

Remont kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik

12-08-2021, 14:31

Dane kontaktowe

NADLEŚNICTWO GROMNIK
GENERAŁA ANDERSA 1,33-180 Gromnik
tel. 146514205
fax. 146515081
e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl
http:// gromnik.krakow.lasy.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GROMNIK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 350545576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: GENERAŁA ANDERSA 1

1.5.2.) Miejscowość: Gromnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-180

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146514205

1.5.8.) Numer faksu: 146515081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gromnik.krakow.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym w m. Gromnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e57e851-fb63-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147507

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_gromnik

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy platformazakupowa.pl oraz poczty
elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty następuje wyłącznie przy użyciu
platformazakupowa.pl. Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej złożenia na platformie
platformazakupowa.pl. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub złożenia na platformie
platformazakupowa.pl. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza Wyślij wiadomość dostępnego na
platformie platformazakupowa.pl oraz poczty elektronicznej e- mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie (Dz.U.2020.2452) określa niezbędne wymagania techniczne umożliwiające
pracę na platformie platformazakupowa.pl tj.
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g)
oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych
jest Nadleśnictwo Gromnik z siedzibą: 33-180 Gromnik, ul. Generała Andersa 1, tel. (14) 65-15-081,
adres e-mail: gromnik@krakow.lasy.gov.pl
Z Inspektorem ochrony danych w Nadleśnictwie Gromnik można skontaktować się poprzez e-mail:
iod@comp-net.pl
Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia
korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX PZP, do upływu terminu do ich
wniesienia.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania
zostanie udostępniona w oparciu o art. 18-19 oraz 74-76 PZP.
Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 PZP, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Niezależnie od postanowień powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń
wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane
osobowe, ma prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych – zgodnie z art. 15 RODO, przy czym w sytuacji, gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 -3 RODO wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku Zamawiający może żądać wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty bieżącego bądź zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) do sprostowana swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO,
nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników;
3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego; prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż
przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
RODO.
Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez
Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nie przysługuje:
1) prawo do usunięcia danych osobowych, o czym przesądza art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
3) określone w art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a to z uwagi
na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.12.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 13680,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie czterech kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym. Zamówienie obejmuje remont czterech kominów na budynku mieszkalnym dwurodzinnym. Planowane są następujące prace do wykonania:
Roboty rozbiórkowe:
- rozbiórka czterech kominów w części nad połacią dachową oraz w przestrzeni poddasza do 30
cm poniżej dachu,
- demontaż obróbek blacharskich kominów,
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
- demontaż nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych,
- demontażu anteny.
Podczas demontażu należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać warunki BHP w tym
zakresie.
Kominy:
- wymurowanie nowych kominów z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do RAL 3005
zgodnie z częścią rysunkową projektu
- wykonanie czap zabezpieczających kominy z cegły klinkierowej w kolorze wiśni zbliżonym do
RAL 3005 zgodnie z częścią rysunkową projektu,
- odtworzenie obróbek blacharskich na kominach, obróbki blacharskie systemowe z blachy
powlekanej gr. 0,8 mm z kolorem dostosowanym do koloru istniejącego pokrycia dachu,
- wyposażenie kominów w zabezpieczające nasady dostosowane do rodzaju przewodu,
- wymiana nasad oraz ustników istniejących rur spalinowych,
- odtworzenie instalacji odgromowej,
- ponowny montaż anteny.
Wszystkie roboty objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami na budowę, przepisami BHP, przepisami p.poż oraz przepisami o ochronie środowiska a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w przedmiarze i zaleceniami Zamawiającego. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robot wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.Odpady i nadmiar materiałów pochodzący z prac budowlanych przechodzą na własność Wykonawcy i jest on zobowiązany usunąć je z terenu budowy oraz postąpić z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązuje się do usuwania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach ( tj. Dz. U. 2021r. poz. 779 ze zm. ) oraz ustawą
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tj. Dz. U. 2020r. poz. 1219 ze zm.). Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dowód utylizacji odpadów.
Do obowiązków Wykonawcy należy:
- na własny koszt wykona oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia prac na czas realizacji robót.,
- opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w czasie
trwania budowy.
- przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robot, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
- zorganizowanie terenu budowy
- zabezpieczenie dostawy mediów
- ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:
a) zanieczyszczeniem gleby przed szkodliwymi substancjami, a w szczególności: paliwem, olejem, chemikaliami.
b) zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami,
c) możliwością powstania pożaru,
- niszczeniem drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym
- ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych. Przed rozpoczęciem robot budowlanych wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie instalacje przed uszkodzeniem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262522-6 - Roboty murarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-10-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny:
1) Cena - 60 %,
2) Okres gwarancji - 40%,
Sposób obliczania punktów dla poszczególnych kryteriów:
1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------ x100 pkt x 60 %
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto za wykonanie całego
Przedmiotu zamówienia podana w formularzu oferty.
W tym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
2) Kryterium okresu gwarancji (G) – waga 40% ( 1% - 1 pkt)
Sposób obliczania punktów dla ww. kryterium:
Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania w kryterium okresu gwarancji wynosi 40 pkt
Gwarancja w miesiącach Liczba punktów
60 0
66 20
72 40
Sposób obliczenia punktów dla kryterium okres gwarancji jakości:
a) Kryterium gwarancji jakości na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie
zadeklarowanego w formularzu ofertowym okresu gwarancji jakości;
b) Najkrótszy możliwy okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego to 60 miesięcy liczonych od
daty ostatecznego odbioru robót przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego
odbioru protokołu końcowego;
c) Najdłuższy możliwy okres gwarancji jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 72
miesiące;
d) Wykonawca może zaproponować okres gwarancji jakości w pełnych miesiącach tj. 60, 66, 72,
miesiące. Jeżeli Wykonawca wpisze okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę
niezgodnie z SWZ, co skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku nie wypełnienia w
formularzu ofertowym stosownej rubryki Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje najkrótszy, tj. 60
miesięczny okres gwarancji jakości.
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów
obliczoną wg następującego wzoru:
S= C+G
gdzie:
S - łączna liczba punktów jaką uzyskała oceniana oferta
C - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w ramach kryterium cena
G - liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okresu gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. 2.3 zdolności technicznej lub zawodowej:
I) w zakresie doświadczenia: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku przez złożenie oświadczenia (załącznik 1).
II) w zakresie potencjału technicznego: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku przez złożenie oświadczenia (załącznik 1).
III) W zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą uprawnioną zgodnie z wymogami Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz.1623 z póź. zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj.:
I) kierownika robót/budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważnej,
posiadające minimum 2-lata doświadczenia zawodowego (liczonego od dnia uzyskania uprawnień) przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności ,które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia;
Zamawiający na podstawie art. 116 ust. 2 Pzp może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 275.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę
częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego
Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi
załącznik nr 6 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) Wykaz osób – (załącznik nr 8 do SWZ), skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami z którego będzie wynikać, że Wykonawca tymi osobami dysponuje lub będzie dysponował.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym w załączniku 1 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na
ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych
podmiotach w oświadczeniu o którym mowa w pkt 1.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o
którym mowa w pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
5. Do oferty Wykonawca załącza zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, służący
wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci. Wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty jeżeli upoważnienie do jej podpisania nie wynika z
dokumentów rejestrowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie
załącznik nr 1 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania a warunki udziału powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Każdy z
Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie składa oświadczenie w zakresie art. 108
ust. 1 pkt 5 PZP.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony mają prawo do zgodnego skrócenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w każdym
czasie, oraz do wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach:
1) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające należyte wykonanie robót
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi
przepisami wymagającymi odpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W
takim przypadku termin realizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania wyżej
wymienionej okoliczności.
2) wystąpienia Siły wyższej (w szczególności powódź, huragan, trzęsienie ziemi, śnieżyca,
uderzenia pioruna, gradobicie, tąpnięcia górnicze, epidemie, pożary, wojna, zamieszki krajowe,
strajki, szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta, odnalezienie niewypałów, niewybuchów lub
wykopalisk archeologicznych) uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami. W takim przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres niezbędny do
usunięcia skutków działania siły wyższej.
2. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego
i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.8 litera c) SWZ– składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. WW.
dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa
w pkt. 7.8 litera c) SWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane