Koszyk: BRAK


Przetarg

„Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy” na odcinku od Placu Wolności do granic miasta.

12-08-2021, 14:27

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy
ul. Wojska Polskiego 10,59-220 Legnica
e-mail: zdm@zdm.legnica.eu
http:// www.zdm.legnica.eu

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy” na odcinku od Placu Wolności do granic miasta.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390278090

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Legnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-220

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdm@zdm.legnica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdm.legnica.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy” na odcinku od Placu Wolności do granic miasta.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e03f379e-fb65-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147495

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003922/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Przebudowa ul. Złotoryjskiej w Legnicy - Wykonanie dokumentacji

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ws. minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: www.platformazakupowa.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DP/18/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

. Przedmiotem zamówienia jest:
wykonanie; w trybie ZRID, pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę ul. Złotoryjskiej składającej się z odcinków dróg publicznych:
- drogi powiatowej nr 2182 D (odc. długości ok. 2500 metrów: od ul. Muzealnej (wraz
z tarczą skrzyżowania) do ronda Unii Europejskiej),
- drogi wojewódzkiej DW 364 ( odc. o długości ok. 3400 metrów: od ronda UE do granic
Miasta),
- wraz z odcinkiem drogi gminnej nr 107863 D ( odc.o długości ok. 260 metrów przy Hucie
Miedzi (HM)),
oraz, uzyskanie decyzji ZRID i innych decyzji administracyjnych, niezbędnych do realizacji
zaprojektowanych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwów lub
wniesionych odwołań od wydanych decyzji i zgłoszeń. Uzyskane decyzje muszą być ostateczne.
Z uwagi na względy środowiskowe dokumentacja wymaga uzyskanie decyzji środowiskowej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie i zgodnie z przepisami; co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub przebudowę drogi klasy G lub klasy Z o długości co najmniej 1500 m, na budowę której Inwestor uzyskał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej - z podaniem rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane i prawidłowo ukończone np. referencje, itp.

5) do wykonania zleconych prac, Wykonawca musi wykazywać się możliwością
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantującego właściwą jakość robót:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

6) do wykonania zleconych prac Wykonawca musi wykazywać się możliwością
korzystania z personelu gwarantującego właściwą jakość robót:

Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub
osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające
realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.
Wykonawca musi dysponować co najmniej:
1) Projektant – koordynator:
osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
2) Projektant
osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
3) Projektant
osoba z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1333 z późn. zm.) oraz ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.
4) Projektant
osoba z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń specjalności telekomunikacyjnej, wpisana na listę członków izby samorządu zawodowego zgodnie z zapisami Rozdziału 2 ustawy Prawo budowlane z 07.07.1994 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) i ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem ww. funkcji.

W przypadku, gdy na terenie objętym przedmiotem zamówienia znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a zajdzie konieczność ich przeprojektowania Wykonawca zobligowany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców oprócz doświadczenia zawodowego .
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany w treści umowy mogą być dokonane w przypadku zaistnienia okoliczności
wskazanych w art. 455 ust.1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy PZP, przy zastrzeżeniu art. 455 ust. 3
pkt 1 ustawy PZP
2. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia zmian umowy w przypadkach,
o których mowa w art. 454 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP gdy dotyczą one:
a) zmiany danych identyfikacyjnych strony umowy;
b) likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
c) terminu realizacji przedmiotu umowy;
d) wysokości ostatecznego wynagrodzenia;
e) zmiany warunków realizacji i zakresu przedmiotowego umowy w tym rezygnacji z
części prac projektowych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia o wartość
niewykonanych prac projektowych;
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem jest
przynajmniej jedna z niżej wymienione okoliczności:
a) działanie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, epidemia)
mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, w szczególności na
podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z
późn. zm.);
b) zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów sądowo-
administracyjnych;
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których Zamawiający i Wykonawca nie
mogli przewidzieć w momencie zawarcia umowy;
d) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do
uzupełnienia przedmiotu Umowy lub jego poszczególnych etapów;
e) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur
administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie
postępowania administracyjnego;
f) szczególnie uzasadnione trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do
Umowy;
g) zmiana przepisów prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, mająca wpływ
na realizację zamówienia;
h) konieczność wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy wskutek
zaistnienia okoliczności wynikających z istotnych powodów podanych przez strony.
i) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu umowy, o ile jest to
konieczne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego społeczno-
gospodarczego przeznaczenia czy interesu społecznego na skutek okoliczności
niemożliwych do przewidzenia w trakcie zawierania umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-20 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-20 11:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-18

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi