Koszyk: BRAK


Przetarg

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY IZABELIN W ROKU 2021 cz. II

12-08-2021, 14:14

Dane kontaktowe

Gmina Izabelin
3 Maja 42,05-080 Izabelin C
e-mail: zamowienia.publiczne@izabelin.pl
http:// http://www.gmina.izabelin.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY IZABELIN W ROKU 2021 cz. II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Izabelin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013271861

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 3 Maja 42

1.5.2.) Miejscowość: Izabelin C

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-080

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@izabelin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gmina.izabelin.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY IZABELIN W ROKU 2021 cz. II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6267c090-fb64-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147451

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005378/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.izabelin.pl/p,64,zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,https://epuap.gov.pl/wps/portal/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcamiodbywa się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem miniPortalu, którydostępny jest pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępnego podadresemhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/,
oraz poczty elektronicznej.2. Zamawiający wyznaczanastępująceosoby do kontaktu z Wykonawcami:
Szymon Kuzyk email. s.kuzyk@izabelin.pl. 3.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musiposiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następującychformularzy:„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularz dokomunikacji” 4.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyużyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania zelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)5.
Maksymalny rozmiar plikówprzesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofaniaoferty lub wniosku” oraz do „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.6.
Za date przekazania oferty,wniosków,zawiadomień dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopidokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę przekazania
ich do ePUAP.7.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik
do niniejszej SWZ.Dane postępowania można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej Postępowania.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 􀀀 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Izabelin, z siedzibą przy ul. 3 Maja 42, 05 080 Izabelin, reprezentowana przez Wójta Gminy
Izabelin;􀀀 kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Izabelin można uzyskać pod
adresem e mail: iod@izabelin.pl 􀀀 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY IZABELIN W ROKU 2021
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 􀀀 Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;􀀀 obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 􀀀 w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;􀀀 posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;􀀀 nie
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.40.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remontach cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Izabelin.
4. Wykaz dróg objętych zamówieniem i rodzaj ich nawierzchni określa Wykaz dróg, stano-wiący załącznik do SWZ.
5. Wyszczególnienie robót stanowiących przedmiot zamówienia:
1) Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach asfaltowych, w tym:
a) wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych kształtów;
b) oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunięciem i wywiezieniem rumoszu poza miejsce prowadzenia robót remontowych;
c) w przypadku znacznego ubytku nawierzchni tj. powyżej 10 cm, należy uzupełnić podbu-dowę klińcem frakcji 5-31,5 mm z zagęszczeniem do poziomu istniejącej warstwy bitumicz-nej;
d) ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca, w tym powierzchni bocznych ubytku;
e) rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej lub w dwóch warstwach w zależ-ności od głębokości ubytku;
f) zagęszczenie poszczególnych warstw ułożonej mieszanki;
g) skropienie bitumem powierzchni górnej warstwy, w tym spoin i zasypanie grysem;
h) każdą ułożoną warstwę mieszanki mineralno – bitumicznej należy skropić emulsją asfal-tową przed ułożeniem następnej w celu odpowiedniego połączenia między warstwowe-go; dodatkowo należy skropić emulsją asfaltową połączenia pomiędzy nowo układanymi a istniejącymi warstwami nawierzchni asfaltowej.
2) Remont cząstkowy dróg o nawierzchniach z destruktu asfaltowego, w tym:
a) oczyszczenie uszkodzonych miejsc wraz z usunięciem i wywiezieniem rumoszu;
b) skropienie naprawianego miejsca emulsją kationową 70% modyfikowaną szybko-rozpadową;
c) rozścielenie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości do 10 cm wraz z jej zagęszczeniem;
d) jednokrotne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową kationową 70% modyfikowa-ną, szybkorozpadową i grysami bazaltowymi o uziarnieniu 2/5 mm.
6. Przewidywana ilość napraw nawierzchni bitumicznych w roku 2021:
1) remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej o głębokości ubytku od 4 cm do 10 cm: 800 m2;
2) remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej o głębokości ubytku powyżej 10 cm: 600 m2;
3) remont cząstkowy dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego o głębokości ubytku do 10 cm: 600 m2.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiące załączniki do niniejszej SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany
według następujących kryteriów oceny ofert:Kryterium Waga[C] Cena 60%[G] Okres gwarancji 20%[R]
Czas reakcji na zgłoszenie 20%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający mnie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:

1) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie - wykonali w sposób należyty co najmniej dwa zamówienia, polegające na remontach cząstkowych dróg, każde o wartości brutto co najmniej 50 000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych);

2) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali co najmniej jedną skrapiarką o pojemności min. 1600 litrów, jednym recyklerem, jedną zagęszczarką i jedną piłą do cięcia asfaltu, jedną frezarką o szerokości skrawania min. 35 cm oraz jednym walcem bębnowym o masie min. 2 tony;
3) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowali kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które upoważniają do pełnienia tych funkcji w zakresie budowy dróg, wraz z wpisaniem do właściwej izby samorządu zawodowego i posiadaniem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do
tejsamejgrupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów(Dz.U. z 2020 r. poz. 1076), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wnioseko dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupykapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, ofertyczęściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. -załącznik do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty -załącznik do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem do SWZ. Wraz z
ofertąWykonawca jest zobowiązany złożyć:1) oświadczenia, o których mowa w RozdzialeXII
ust.1SWZ;2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XIII ust. 3SWZ (jeżeli
dotyczy);3) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania
oferty;odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia. 1) W takim
przypadku,wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o zawarcie umowy w sprawiezamówienia publicznego. 2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z którego wynika, które zakresy prac wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres oraz rodzaj zmian umowy został szczegółowo opisany w paragrafie 16 załącznika nr 8 wzór Umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca, pod rygorem nieważności, składa ofertę, zapośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP iudostępnionego na miniPortalu (poprzez miniPortal Wykonawca wybiera ikonę Formularz dokomunikacji, gdzie zostaje przekierowany na ePuap).

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-27 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-25

2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane