Koszyk: BRAK


Przetarg

Remont budynku nr 67 – wzmocnienie fundamentów w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie - 61/2021

12-08-2021, 14:05

Dane kontaktowe

13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ul. Czwartaków 3,86-300 Grudziądz
tel. 261 48 32 90
fax. 261 48 32 22
e-mail: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
http:// www.13wog.wp.mil.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku nr 67 – wzmocnienie fundamentów w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie - 61/2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340907277

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Czwartaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Grudziądz

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 261 48 32 90

1.5.8.) Numer faksu: 261 48 32 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 13wog.przetargi@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku nr 67 – wzmocnienie fundamentów w kompleksie wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie - 61/2021

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8fd80aa1-fb5e-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00147410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016780/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.29 GRUPA CSLog bud. 67/1580 - szkoleniowy. Remont budynku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ►Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września
2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. ►Dokumenty, oświadczenia składa się pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym -
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu
Wykonawcy. ►Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).►Za datę przekazania dokumentów
oraz innych informacji w sprawie za pomocą platformy zakupowej, przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem platformy zakupowej i pojawieniu się komunikatu o wysłaniu wiadomości do
Zamawiającego. ►Wszelkie instrukcje dotyczące korzystania z platformy zakupowej w toku
postępowania oraz innych czynności podejmowanych w prowadzonym postępowaniu są dostępne pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. ►Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.►W przypadku pytań technicznych, zaleca się
bezpośredni kontakt z: Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl - tel: 22/ 1010202 oraz e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl ►Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452), niezbędne wymagania sprzętowo –
aplikacyjne umożliwiające prace na platformazakupowa.pl, stanowią w szczególności: ►stały dostęp
do sieci internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; ►komputer klasy PC lub
MAC o następującej konfiguracji : pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza
wersja, jeden z systemów operacyjnych – MS Windows 7, Mac Os×10 4, Linux ►zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalna wersja 10 0; ►włączona
obsługa JavaScript; ►zainstalowany program Adobe Acrobat Rader lub inny obsługujący format plików
.pdf; ►Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej – kodowanie
wg danych w elektronicznej instrukcji; ►oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową
stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. ►Zamawiający dopuszcza formaty
przesyłanych danych zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2017 r. w
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, w szczególności
zalecając następujący format przesyłanych danych: pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, odt.►Dopuszcza się
w przypadkach wystąpienia awarii systemu np. braku działania platformy zak. kontakt e-mail:
13wog.przetargi@ron.mil.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ►Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: ►Administratorem danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy; ► w sprawach związanych z danymi należy kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych - p. Moniką Kurzawa, poprzez e-mail: 13wog.iodo@ron.mil.pl lub kontakt
pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres 13 WOG – ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz;
►dane osobowe wynikające ze złożonych dokumentów, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
zawarciem umowy i jej realizacją, dochodzeniem ewentualnych roszczeń, podstawą prawną ich
przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień
publicznych po stronie Zamawiającego; ►odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
p.z.p., oraz podmiotom / osobom w zakresie procesu i zarządzania 13WOG w tym dostawcom usług
teleinformatycznych, księgowych, prawnych, doradczych, kurierskich i pocztowych, archiwizacyjnych,
związanych z utylizacją dokumentacji oraz innych nośników zawierających dane osobowe,
pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje
obowiązki służbowe; ►dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy p.z.p.
oraz przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w
związku z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt 13 WOG, przez okres 5 lat od dnia udzielenia
zamówienia, przez czas trwania umowy, okres gwarancji oraz czas na dochodzenie ewentualnych
roszczeń, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; ►obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy p.z.p. m.in. dotyczą uniemożliwienia przeprowadzenia postępowania z udziałem podmiotu, który nie dopełnił wymagań o których mowa lub niemożliwością zawarcia z nim umowy z
przyczyn leżących po jego stronie. ►Zamawiający wskazuje, że Wykonawca jest zobowiązany do
realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 lub / i art. 14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i
których dane Zamawiający pośrednio pozyskał / pozyska od Wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ►Udostępniający / wskazujący dane osobowe po stronie
Wykonawcy, ma prawo: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
odpowiednio osoby dotyczącej; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznane zostanie, że przetwarzanie danych
osobowych odpowiednio dotyczących narusza przepisy RODO. ►Udostępniającemu / wskazującemu
dane osobowe po stronie Wykonawcy, nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 61/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 67 – wzmocnienie fundamentów w kompleksie
wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie, zgodnie z wymaganiami określonymiw Rozdziale 3
SWZ oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym
w przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1a i 2) z
uwzględnieniem projektu budowlanego i ekspertyzy technicznej. (Załącznik nr 1b) oraz na
warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SWZ.
Załącznik nr 1 do SWZ stanowi specyfikacja technicznego wykonania i odbioru robót (STWiOR)
wraz z przedmiarem robót (Załącznik 1a i 1b)
STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – należy przez to rozumieć opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania
poszczególnych robót;
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, składa się z Przedmiaru robót zawierającego zestawienie przewidywanych do
wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem lub wskazaniem podstaw ustalających
szczegółowy opis, oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót
podstawowych;
Projekt budowlany załączony do dokumentacji obejmuje szerszy zakres robót niż w
rzeczywistości przewidziany jest do wykonania w ramach przedmiotowego postępowania.
Dokładny przedmiot i zakres robót określa STWiOR oraz przedmiar robót (Załącznik nr 1a i 1b
do SWZ) natomiast sposób ich wykonania określony jest w Załączniku nr 1c do SWZ.
Załącznik nr 3 do SWZ stanowią projektowane postanowienia umowy
Opis i liczba części zamówienia:
Liczba zadań: 1
Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 67 – wzmocnienie fundamentów w kompleksie
wojskowym przy ul. Dworcowej 6A w Grupie, zgodnie z wymaganiami określonymi w umowie
oraz szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i jego zakresem zawartym w przedmiarze
robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (Załącznik nr 1 a i 1b do SWZ), z
uwzględnieniem projektu budowlanego i ekspertyzy technicznej (Załącznik nr 1 c do SWZ).
Obiekt w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny.
Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić
bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i budynku i na terenie robót.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności: wykopy odcinkowe wewnątrz i na
zewnątrz budynku w celu wzmocnienia fundamentów; wzmocnienie fundamentów budynku;
roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, płytkarskie, posadzkarskie niezbędne do wykonania
wzmocnienia fundamentów; wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz złomu.
Do zakresu robót należy również wykonanie prac towarzyszących polegających na ogrodzeniu i
oświetleniu terenu robót, zabezpieczeniu terenu robót w znaki ostrzegawcze i inne niezbędne
zabezpieczenia, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, oznaczenie i zabezpieczenie
instalacji i urządzeń na terenie robót, wygrodzenie terenu robót. Powyższe Wykonawca realizuje
własnym staraniem i cenie umowy.
►Wykonawca jest zobowiązany do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracowników wykonujących roboty (w szczególności do
przeszkolenia pracowników i wyposażenie ich w niezbędny sprzęt),
2) zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniami i zniszczeniami,
3) zagwarantowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osobom korzystającym z budynku
i przebywającym w budynku oraz wokół budynku,
4) realizacji robót na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników
kompleksu wojskowego;
5) umożliwienia podczas realizacji robót korzystania w sposób bezpieczny i niezakłócony z
terenu kompleksu przez pracowników, żołnierzy i interesantów danej jednostki wojskowej;
6) realizacji prac na terenie wykonywania robót w sposób nieuciążliwy dla użytkowników
budynków/ terenów kompleksu;
7) zapewnienia we własnym zakresie i na swój koszt osobom wykonującym przedmiot
zamówienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, odzieży i akcesoriów
ochronnych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz sprzętu, środków (w tym środki ochrony
indywidualnej oraz środki do dezynfekcji) i urządzeń niezbędnych do wykonywania czynności
objętych umową.
Wykonawca w przypadku niezapewnienia warunków jak powyżej ponosi odpowiedzialność za zkody i sytuacje powstałe w wyniku jego działań lub ich zaniechania.
►Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia określa się w sposób
ryczałtowy, według ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy. Ze względu na zastosowanie w
ramach przedmiotowego postępowania wynagrodzenia ryczałtowego zastosowania nie mają
zapisy dotyczące sposobu obliczania ceny zawarte w treści Załącznika nr 1c do SWZ. W
zakresie obliczenia ceny ofertowej a tym samym wartości umowy wiążące są zapisy Rozdziału
12 SWZ oraz STWiOR (Załącznik nr 1a do SWZ).
►Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt oraz zobowiązany jest do stosowania wyrobów
budowlanych zgodnych ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz
dopuszczonymi do stosowania przez ustawę z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 j.t.), posiadającymi aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich
stosowanie.
►Użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały, nie mogą obniżać wartości użytkowej i
jakościowej wykonanych elementów zamówienia ani ujemnie wpływać na wytrzymałość,
funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania i korzystania z terenu robót i jego
granicach.
►Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną i
standardami budowlanymi, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi oraz
technologicznymi, przy zachowaniu obowiązujących przepisów BHP.
►Transport wszelkich materiałów oraz urządzeń na miejsce realizacji robót i ich eksploatacja
obciążają Wykonawcę.
►Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie wywozu i utylizacji
odpadów (śmieci, gruz itp.) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności
ustawy o odpadach (art. 3 ust.1 pkt 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r., Dz.U. z
2021 r.,
poz. 779 z późn.zm.). oraz udokumentowania tych czynności.
Wykonawca (lub jego podwykonawca) winien posiadać uprawnienia w zakresie zezwoleń
wynikających z ustawy o odpadach i spełnieniu wymogów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (Dz.U. 2021 r., poz. 779 z późn.zm.).
W przypadku gdy Wykonawca korzysta w powyższym zakresie z podwykonawcy winien
wykazać podwykonawcę wraz z ofertą.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powierzenia wywozu i utylizacji podwykonawcy,
Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona przedmiotowy zakres samodzielnie i posiada w tym
zakresie wszelkie uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
►Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wywozu pozyskanego podczas robót budowlanych
złomu. Pozyskiwany z demontażu na bieżąco złom winien zostać niezwłocznie przeważony w
obecności inspektora nadzoru po stronie Zamawiającego. Wywóz złomu z terenu budowy będzie
możliwy po pisemnym powiadomieniu i zaakceptowaniu dokumentu przez inspektora nadzoru.
Z każdorazowego wywozu i przeważenia zostanie sporządzone zestawienie ilościowe
pozyskanego z demontażu złomu ze wskazaniem kryterium rodzajowego (złom stalowy).
Każdorazowo na podstawie sporządzonego zestawienia pozyskanego z demontażu złomu
Zamawiający wystawi fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy i tym
samym upoważni Wykonawcę do sprzedaży, bądź zagospodarowania pozyskanego z
demontażu złomu.
Wartość złomu zostanie ustalona następująco: ilość kg złomu stalowego x 0,97 zł/kg (średnia
cena hurtowa w województwie kujawsko-pomorskim);
►Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wzmocnienie fundamentów - wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 j.t.). Wykonawca lub podwykonawca jest
zobowiązany zatrudniać na umowę o pracę osoby co najmniej na czas realizacji umowy zawartej
pomiędzy Wykonawcą z Zamawiającym - art. 95 ustawy p.z.p.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45262522-6 - Roboty murarskie

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45431000-7 - Kładzenie płytek

45432111-5 - Kładzenie wykładzin elastycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ►Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy nie podlegającemu
wykluczeniu, którego oferta uzyska największą liczbę punktów i jednocześnie spełni wszystkie
wymagania określone w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. ►Przy
dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria
oceny ofert: 1) najniższa cena - waga 60%, 2) oferowany termin gwarancji (minimalny termin gwarancji
60-miesięcy od dnia protokolarnego odbioru robót, maksymalnie do 84- miesięcy) - waga: 40%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: oferowany okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

►O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy mają zdolność do
występowania w obrocie gospodarczym i są zdolni do należytego wykonania zamówienia,
spełniają minimalne poziomy zdolności określone przez Zamawiającego dotyczące zdolności
zawodowej (art. 112 ust. 2 pkt. 4) ustawy p.z.p. w następującym zakresie:
►Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu do składania
ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty
oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty
ogólnobudowlane.
Każda wykazana zrealizowana robota winna stanowić co najmniej kwotę 100.000,00 zł brutto.
W przypadku gdy Wykonawca legitymuje się robotą budowlaną obejmującą większy zakres niż
wymagany przez Zamawiającego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest w wykazie robót
wskazać wartość odrębnie dla rodzaju robót wymaganych przez Zamawiającego (wartość ta nie
może być niższa niż minimalna wymagana przez Zamawiającego jak powyżej).
►Wykonawca wykaże, że będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia publicznego co
najmniej: jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, skierowaną przez
niego do realizacji przedmiotu zamówienia tj. kierownikiem robót budowlanych, uprawnionym w
minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami o charakterze ogólnobudowlanym w
specjalności konstrukcyjno–budowlanej - należącym w sposób czynny do Izby Inżynierów
Budownictwa;
►Uwaga: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wyrażenie „w sposób czynny” należy rozumieć
przynależność danej osoby do Izby Inżynierów Budownictwa, ubezpieczonej od
odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, korzystający w sposób nieograniczony z
praw mu przysługujących tj. osoba nie została zawieszona, wykreślona itp. (ustawa z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa Dz.U. z
2019 r., poz. 1117 j.t.).
►Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w Rozdziale 8
ust. 1 SWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego
części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – art. 118 ustawy p.z.p.
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty
te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą,
który polega na jego sytuacji, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi
winy.
Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów składa wraz z ofertą,
w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, z którego wynika:
 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. ►Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.
►Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał,
że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
►Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy (art. 108 ustawy p.z.p.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 58 ustawy p.z.p.,
brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z Wykonawców składając odrębnie wymagane
oświadczenia.
►Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
►oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę albo
oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o spełnieniu
warunków udziału - art. 125
►Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych:
►wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upłynięciem terminu do składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i
wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz z
załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
►oświadczenie o dysponowaniu kierownikami robót celem wykazania spełnienia warunku
w zakresie zdolności zawodowej skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat kwalifikacji zawodowych i uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych czynności wraz z informacją o podstawie do dysponowania danymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Każdy Wykonawca do upływu terminu składania ofert zobowiązany jest złożyć:
►Formularz ofertowy – według Załącznika nr 2 (cena ryczałtowa);
►Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy (art. 108 ustawy p.z.p.) z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Z (art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.) - aktualne
na dzień składania ofert
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach
określonych w art. 58 ustawy p.z.p., brak podstaw do wykluczenia musi wykazać każdy z
Wykonawców składając odrębnie wymagane oświadczenia.
►Informacje o Wykonawcy
►Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów jeżeli Wykonawca celem
spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej i w tym zakresie
polega na innym podmiocie – o ile dotyczy –
►Pełnomocnictwo do działania innych/ej osób/y w imieniu Wykonawcy w oryginale lub
notarialnie poświadczonej kopii pełnomocnictwa – o ile dotyczy.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym).
W przypadku gdy dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy został
wystawiony jako dokument w postaci papierowej należy przekazać cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym poświadczającym zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa z
dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz - art. 97 § 2 ustawy z dnia
14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

►Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem
terminu składania ofert w wysokości 4.000,00 zł. ►Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium na cały okres związania ofertą. ►Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, lub
wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu
terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium, zostanie odrzucona na podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 14) Ustawy. ►Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: pieniądzu; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 j.t.).
► W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, z jej treści powinno
wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez
Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.
►Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
54 1010 1078 0105 5913 9120 2000 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z
chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa,
przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert). ►Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa powyżej, należy przekazać wraz z ofertą za pośrednictwem platformy zakupowej:
https://platformazakupowa.pl/pn/13wog). Dokument winien być wniesiony w oryginale w postaci
elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta. ►Przy
wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy
oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium.
►Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni wszystkim
Wykonawcom w okolicznościach opisanych w art. 98 ust. 1 i 2 Ustawy. ►Zamawiający zażąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.
98 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
►Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). ►Zamawiający zwraca niezwłocznie
wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert. ►Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. lub art. 128 ust. 1 Ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oświadczenia , o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
►Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została
wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

►Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, np. łącząc się w konsorcja
lub spółki cywilne lub inną formę prawną.1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu 2) Przepisy
dotyczące „pojedynczego” Wykonawcy stosuje się odpowiednio i takim samym skutkiem
prawnym do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W
przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo
uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia
publicznego na zasadach określonych przez Zamawiającego. 4) Dokumenty składane przez
członków konsorcjum czy wspólników spółki cywilnej, w tym oświadczenia muszą być podpisane
przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego
podmiotu. 5) W toku postępowania wszelka korespondencja ze strony Zamawiającego będzie
kierowana do pełnomocnika danego podmiotu ubiegającego się wspólnie o zamówienie.
►Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach zawodowych, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nim stosunków prawnych – art. 118 ustawy p.z.p. ►W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie jeżeli co
najmniej jeden z Wykonawców spełnia warunki w zakresie zdolności zawodowej i ten
Wykonawca będzie faktycznie realizował tę część zamówienia, w której wykazał spełnienie
warunku udziału, o którym mowa. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z
ofertą: 1) stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w
postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; 2) oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – art. 117 ust. 4 ustawy p.z.p.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający wobec treści art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p. przewiduje możliwość
wprowadzenia zmiany do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
1) udziału podwykonawcy (lub jego zmiana) na etapie realizacji umowy jeżeli Wykonawca na
żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia wobec tego podwykonawcy;
Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je
w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.Wykonawca na żądanie Zamawiającego
przedstawia oświadczenie, o którym mowa i dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia wobec nowego podwykonawcy określone w SWZ. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że
wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany
będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcy.
2) zmiany zakresu podwykonawstwa;
3) zmiany osoby kierującej robotami po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, że osoba ta jest
uprawniona w minimum ograniczonym zakresie do kierowania robotami w zakresie
ogólnobudowlanym w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, należąca w sposób czynny do
Izby Inżynierów Budownictwa;
4) w przypadku wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót
budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia, których nie uwzględniono w zamówieniu
podstawowym, a stały się one niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone art. 455
ust. 1 pkt. 3 ustawy p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość realizacji robót dodatkowych
poprzez zmianę umowy. Przedstawiciel 13 WOG w przypadku wystąpienia takich okoliczności
jest zobowiązany do udokumentowania zasadności przeprowadzenia robót dodatkowych i
wystąpienia przesłanek, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p.W przypadku
wystąpienia uzasadnionej konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych w rozumieniu
art. 455 ust. 1 pkt. 3) ustawy p.z.p., wniosek o dokonanie zmiany umowy wraz z kosztorysem
dodatkowym składa Wykonawca określając w nim proponowany zakres niezbędnych zmian z
opisem okoliczności je uzasadniających.
Zamawiający może wezwać Wykonawcę w terminie 3 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku do:
- uzupełnienia wniosku wraz z kosztorysem;
- przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz z uzasadnieniem;
lub
- odrzucić wniosek.
Jeżeli ceny wnioskowanych robót dodatkowych nie będą wynikały z kosztorysu ofertowego
Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia wraz z wnioskiem kosztorysu dodatkowego, w
którym zaproponowane ceny jednostkowe odzwierciedlać będą realną wartość robót z
uwzględnieniem zysku nie większego niż przyjętego w kosztorysie ofertowym. Proponowane tak
ceny nie mogą być jednak wyższe niż ceny jednostkowe określone w ogólnodostępnych
cennikach np. SEKOCENBUD. W sytuacji gdy aktualne ceny jednostkowe ogólnodostępnych
cenników nie uwzględniają rzeczywistego wzrostu cen materiałów budowlanych Wykonawca
wraz z kosztorysem złoży odpowiednie wyjaśnienie dotyczące przedstawionej kalkulacji. W razie
zaistnienia sporu w zakresie ceny i stawek kosztorysu dodatkowego, strony mogą powołać
niezależnego kosztorysanta, którego koszty poniosą strony w równych częściach.
Zmiany jak powyżej wymagają zachowania formy pisemnej (aneks) oraz pisemnego wniosku
jednej ze Stron o zmianę wraz z uzasadnieniem i dokumentami w odniesieniu do pkt. 1). W
przypadku wystąpienia zmiany, o której mowa w pkt. 3 wystarczającym będzie zgłoszenie
pisemne Wykonawcy, zaakceptowane zwrotnie przez Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-31 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/13wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-31 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 j.t.), które
Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone w osobnym
pliku z jednoczesnym oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zaleca
się na platformie zakupowej wykorzystanie w formularzu składania oferty miejsca wyznaczonego
do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia w celu
przygotowania oferty (wizja lokalna nie jest bezwzględnym obowiązkiem Wykonawcy
warunkującym złożenie oferty) - o zamiarze uczestnictwa w wizji lokalnej należy poinformować
Zamawiającego (poprzez platformę zakupową), w odpowiedzi na zgłoszenie Zamawiający
wyznaczy termin dokonania wizji lokalnej.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00114534/01 z dnia 2021-07-14
2021-
2021-08-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane