Przetarg

Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

25-06-2021, 17:07

Dane kontaktowe

Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania
Plac Kolegiacki 17,61-841 Poznań
e-mail: zp@um.poznan.pl
http:// https://bip.poznan.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań - Urząd Miasta Poznania

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kolegiacki 17

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-841

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.poznan.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowę Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-04387af3-d5b1-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00095999

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001366/13/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.36 Rozbudowa monitoringu w rejonie ul. Warszawskiej

1.1.37 Wykonanie monitoringu wizyjnego na Osiedlu Krzyżowniki-Smochowice

1.1.38 Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w obszarze osiedla Rataje - w szczególności ul. Serafitek i Św. Rocha, teren zielony przy os. Jagiellońskie 129

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt VIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZOU-XII.271.31.2021.LJ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: osiedle Rataje
1) Przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia, zwanej dalej Projektem, jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do umowy),
b) budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej i posadowieniem masztów dla kamer w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym,
c) dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia,
d) zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2) Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1 do umowy dla części I
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia dla części I określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
4) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dla każdej części zamówienia.
5) Miejsce wykonania zamówienia: osiedle Rataje, w szczególności: ul. Serafitek i Św. Rocha oraz teren zielony przy os. Jagiellońskim.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie
1) Przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia, zwanej dalej Projektem, jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do umowy),
b) budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej i posadowieniem masztów dla kamer w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym,
c) dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia,
d) zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2) Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1 do umowy dla części II
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia dla części II określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
4) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dla każdej części zamówienia.
5) Miejsce wykonania zamówienia: osiedle Warszawskie-Pomet-Maltańskie, w szczególności ul. Termalna, Warszawska, teren rekreacyjny przy posesji Warszawska nr 91 oraz 85.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III: osiedle Krzyżowniki-Smochowice
1) Przedmiotem zamówienia obejmuje:
a) opracowanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) dla Przedmiotu zamówienia, zwanej dalej Projektem, jej uzgodnienie oraz uzyskanie stosownych zezwoleń na jej realizację, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego (załącznik nr 1 do umowy),
b) budowę na podstawie opracowanego i uzgodnionego Projektu przyłączy transmisyjnych i zasilających do kamer wraz z budową niezbędnych odcinków kanalizacji kablowej i posadowieniem masztów dla kamer w lokalizacjach wskazanych w Programie funkcjonalno-użytkowym,
c) dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer oraz pozostałych urządzeń systemu monitoringu wizyjnego niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia,
d) zintegrowanie programowe lub sprzętowe wszystkich dostarczonych urządzeń z istniejącym Systemem Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania,
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej.
2) Program funkcjonalno-użytkowy stanowi załącznik nr 1 do umowy dla części III
3) Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia dla części III określony zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ.
4) Zamawiający wymaga zapewnienia minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dla każdej części zamówienia.
5) Miejsce wykonania zamówienia: obszar os. Krzyżowniki-Smochowice, w szczególności ul. Dąbrowskiego, Santocka, Karlińska, Muszkowska, Sułowska.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis posprzedażowy

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że samodzielnie lub jeden z konsorcjantów lub inny podmiot, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca (doświadczenie ww. podmiotów nie sumuje się), nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie:
Część I
a.a) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie doziemnej infrastruktury teletechnicznej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto każda;
Część II
a.b) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie doziemnej infrastruktury teletechnicznej o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto każda;
Część III
a.c) co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie doziemnej infrastruktury teletechnicznej o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda.
Uwaga
W przypadku składania ofert na więcej niż jedną część, Wykonawca może powołać się na te same roboty budowlane, o ile wartość każdej wykazanej roboty budowlanej odpowiada najwyższej wartości wymaganej w części, na którą Wykonawca składa ofertę.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
Część I, II, III
b.a) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa;
b.b) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa;
b.c) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa;
b.d) minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, przynależącą do Izby Inżynierów Budownictwa;
b.e) minimum jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne wydane przez wybrane stowarzyszenie naukowo-techniczne, przy którym powołano komisję kwalifikacyjną, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku kategorii D i E do 1 kV.
Uwaga
Zamawiający dopuszcza posiadanie przez jedną osobę kilku uprawnień i wykazanie tych samych osób w więcej niż jedna część zamówienia.

c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującym sprzętem:
Część I, II, III
c.a) miernikiem elektrycznym umożliwiającym wykonywanie pomiarów:
- impedancji pętli zwarcia,
- rezystancji izolacji,
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi,
- rezystancji uziemienia,
Uwaga
Zamawiający dopuszcza posiadanie jednego lub kilku urządzeń umożliwiających przeprowadzenie pomiaru ww. parametrów.
c.b) reflektometrem optycznym, posiadającym aktualny certyfikat kalibracji urządzenia (zgodnie z datą zalecaną przez producenta urządzenia, odnawiany maksymalnie co 2 lata).
Uwaga
Zamawiający dopuszcza wykazanie tego samego sprzętu w więcej niż jedna część zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę/ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dowodami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty/oferty częściowej nastąpiło niezależnie od Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie - załącznik nr 7 do SWZ;
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 8 do SWZ;
3) Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 9 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Na potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane spełniają wymogi określone w załączniku nr 1 do umowy (dla danej części) i załączniku nr 2 do umowy, stanowiącymi opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) Wykazu podstawowego oferowanego sprzętu i urządzeń dla danej części – załącznik nr 3 do umowy,
b) Dokumentacji technicznej potwierdzającej parametry oferowanego przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do umowy sprzętu i urządzeń.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumentacja techniczna potwierdzająca parametry oferowanego przez Wykonawcę w załączniku nr 3 do umowy sprzętu i urządzeń, o której mowa w pkt III 2. 1) b) SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty/oświadczenia składające się na ofertę:
- Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ;
Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
- Dokumenty potwierdzające równoważność, o których mowa w pkt III 1. 6) b), jeśli dotyczy;
- Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby - załącznik nr 3 do SWZ, jeśli dotyczy;
- Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - załącznik nr 4 do SWZ, jeśli dotyczy;
- Zastrzeżenie nieudostępniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - załącznik nr 5 do SWZ, jeśli dotyczy;
- Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium znajdują się w pkt IX SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) ustalają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo,
2) składają oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 4 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, zgodnie z § 16 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/poznan

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-12 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

2021-06-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane