Przetarg

Budowa ulic na osiedlu w Różnowie

27-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Dywity
ul. Olsztyńska 32,11-001 Dywity
tel. 89/524-76-40,
fax. 895 120 124
e-mail: ug@ugdywity.pl ,
http:// http://www.bip.ugdywity.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615417-N-2020 z dnia 2020-11-27 r.

Gmina Dywity: Budowa ulic na osiedlu w Różnowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dywity, krajowy numer identyfikacyjny 510742971, ul. ul. Olsztyńska  32 , 11-001  Dywity, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89/524-76-40, , e-mail ug@ugdywity.pl , , faks 895 120 124.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.ugdywity.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.ugdywity.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.ugdywity.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
wyłącznie pisemnie, tj. osobiście w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego, kurierem
Adres:
Urząd Gminy Dywity, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic na osiedlu w Różnowie
Numer referencyjny: ZP.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulic na osiedlu w miejscowości Różnowo – Gmina Dywity. W ramach realizacji zamówienia zaplanowano:1.1. Budowę nawierzchnie jezdni z kostki betonowej;1.2. Budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej;1.3. Budowa odcinka sieci oświetlenia ulicznego;1.4. Oznakowanie pionowe i poziome wraz z wyniesionymi progami2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zgodnie z art. 29-31 ustawy Pzp, wskazano dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 3. Pozostałe wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia:3.1. Zakłada się montaż opraw typu OU-05 LED.3.2. Zamawiający informuje, że nie zapewnia miejsca zaplecza oraz miejsca składowania materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia powyższych we własnym zakresie. Niezależnie od miejsca w którym będzie zapewnione zaplecze budowy oraz miejsce składowania materiałów, Wykonawca zobligowany jest do uzyskania pisemnej zgody od właściciela nieruchomości z której będzie korzystał. Zamawiający na każdym etapie będzie mógł żądać potwierdzenia uzyskania pisemnej zgody. Zamawiający nie odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim. Pełną odpowiedzialność za zajętą nieruchomość ponosi Wykonawca. 3.3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający dojazd mieszkańców do nieruchomości oraz dojazd pojazdów dot. obsługi posesji (wywóz nieczystości), informowania firmy odbierającej odpady komunalne o przewidywanym okresie utrudnień w dostępie do poszczególnych posesji, przekazania firmie odbierającej odpady komunalne danych kontaktowych do osób władnych uzgodnić możliwość dojazdu pojazdów odbierających odpady na teren objęty utrudnieniami dojazdu, oraz ponownego poinformowania firmy odbierającej odpady, najpóźniej na tydzień przed zamknięciem danej ulicy, o planowanym rozpoczęciu robót powodujących ograniczenie dojazdu.3.4. Wykonawca w ramach zadania powinien uzgodnić wszelkie zajęcie pasów drogowych z zarządcami odpowiednio dla dróg gminnych i powiatowych lub z właścicielami indywidualnymi, w przypadku gdy droga jest prywatna. Od momentu protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca odpowiada za stan techniczny dróg. W przypadku konieczności rozebrania części nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest do naprawy drogi i protokolarnego odbioru naprawy przez zarządcę drogi. 3.5. Po stronie Wykonawcy pozostaje zabezpieczenie obszaru prowadzonych prac montażowych przed dostępem osób nieupoważnionych, a także zabezpieczenie dostarczonych elementów przed uszkodzeniem, kradzieżą lub innym takim jak np. obniżenie walorów użytkowych. W przypadku jeśli na potrzeby dostarczenia na miejsce instalacji elementy transportowane będą w elementach ponadgabarytowych, po stronie Wykonawcy pozostaje załatwienie zgody na ich transport po drogach publicznych oraz ewentualnie koniecznych maszyn i urządzeń do ich załadunku i rozładunku jak dźwig, podnośnik, HDS etc. w terenie o utrudnionym dostępie dla pojazdów budowy.3.6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojścia i dojazdu służb technicznych do posesji i obiektów w okresie prowadzenia robót.3.7. Wykonawca w swoim zakresie i na swój koszt przewidzi pobór wody oraz pobór energii elektrycznej na cele budowlane oraz inne konieczne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić miejsca poboru mediów z zarządcami oraz uzyskać niezbędne decyzje, uzgodnienia oraz pozostałe dokumenty. W/w dokumenty należy przedłożyć Zamawiającemu w trakcie prowadzonych robót. Dokumenty powinny również zostać dołączone do operatu powykonawczego jako potwierdzenie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego. 3.8. Wykonawca każdorazowo zabezpieczy i oznaczy teren Robót zgodnie ze „Szczegółowymi Warunkami Technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych” zawartymi w załącznikach nr 1¬4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2015 poz. 1314 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2018.1990 t.j. z późn. zm.) zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu sporządzonym przez Wykonawcę. 3.9. Za bezpieczeństwo ruchu w obrębie odcinka, na którym wykonywane są roboty, od chwili rozpoczęcia robót aż do ich zakończenia odpowiedzialny jest Wykonawca.3.10. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ruchu drogowego określonych znakami pionowymi i poziomymi. Pojazdy Wykonawcy winny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego m.in. parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenie, wymiary ładunków. Wszelkie koszty wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg w związku z realizacją zadania obciążają Wykonawcę robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na- i w obrębie budowy, jak również do usuwania z jezdni zanieczyszczeń powodowanych ruchem samochodów budowy. 3.11. Podczas prac należy ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej, a drzewa i krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczyć w części podziemnej i nadziemnej zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Jednocześnie prace należy wykonywać w sposób nie narażający drzew i krzewów na uszkodzenia. Niedozwolone jest przechowywanie oraz bieżąca konserwacja maszyn i urządzeń budowlanych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew. 3.12. Wszystkie wbudowane materiały stanowiące przedmiot zamówienia winny posiadać parametry techniczne i funkcjonalne wymagane przez Zamawiającego. 3.13. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń i materiałów innych niż określone w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, jednak o parametrach nie gorszych niż materiały i urzędzie wyspecyfikowane w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej. 3.14. W przypadku, gdy w SIWZ, w tym w dokumentacji projektowej, w tym w STWIOR opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, to określają one minimalny standard jakości wymagany przez Zamawiającego. W odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza zaoferowanie a następnie zastosowanie, innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują. 3.15. Wykonawca zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Pzp w przypadku powołania się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.3.16. Materiały równoważne, to materiały o parametrach porównywalnych lub lepszych, aniżeli uwzględnione w dokumentacji, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarze. Udowodnienie równoważności leży po stronie wykonawcy. Minimalnymi parametrami produktów, które są istotne i będą miały znaczenie dla oceny czy równoważność jest spełniona to dla materiałów taki sam wymiar, schemat budowy, materiały użyte do wykonania/produkcji, wytrzymałość, spełnienie przewidywanej funkcji. Przepisy art. 30 ustawy Pzp w powyższym zakresie stosuje się odpowiednio. Proponowane w ofercie równoważne materiały muszą spełniać wymagania określone w przedmiocie zamówienia, który został opisany z uwzględnieniem odrębnych przepisów technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. W przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie Wykonawca.3.17. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów i urządzeń innych niż podane w dokumentacji Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną, zaś w odniesieniu do oferowanych urządzeń - świadectw jakości i wymaganych atestów. W przypadku urządzeń i materiałów wbudowanych przez Wykonawcę, dla których producent udzielił dłuższego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentów z okresem gwarancji udzielonym przez producenta.3.18. Zamawiający informuje, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i nadziemnych. Naprawa uszkodzonych urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz uzbrojenia terenu należy prowadzić w uzgodnieniu z użytkownikami oraz administratorami poszczególnych sieci. Jednocześnie Zamawiający informuję, że na Wykonawcy ciąży obowiązek sprawdzenia przed rozpoczęciem robót, czy nie zostało wykonane nowe uzbrojenie na terenie, na którym będą prowadzone te roboty. 3.19. W przypadku, gdy w trakcie prowadzonych robót, zajdzie potrzeba usunięcia istniejącej roślinności tj. drzew, krzewów ozdobnych oraz pozostałych roślin ozdobnych na nieruchomościach, Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć istniejące zagospodarowanie w porozumieniu z właścicielami poszczególnych nieruchomości.3.20. Zamawiający nie dopuszcza całkowitego zamknięcia drogi na której prowadzone będą roboty związane z budową ulicy Z. Kossak - Szczuckiej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prowadził roboty budowlane w sposób umożliwiający ciągły dojazd mieszkańców do ich posesji zgodnie z opracowanym i uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. 3.21. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z zakresem robót budowlanych i dokumentacją projektową oraz wymaganiami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także, aby dokonał wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia celem uzyskania informacji co do trudności i innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji umowy budowy przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar pełni jedynie rolę pomocniczą i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. Udział w wizji lokalnej jest zalecany ale nie jest obowiązkowy.4. Szczegółowe warunki wykonania i realizacji przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 7 do SIWZ.5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz określonym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.6. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych, dokument na podstawie którego wprowadzono wyrób do obrotu.7. Do dokumentacji odbiorowych muszą być dołączone certyfikaty i/lub deklaracje zgodności dotyczące wszystkich zastosowanych przy robotach wyrobów budowlanych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz.1570 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).8. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wskazanych w dokumentacji, zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wskazane przez Zamawiającego nazwy, rozwiązania materiałowe i technologie oraz typy urządzeń są rozwiązaniami przykładowymi. Mają one na celu określenie minimalnych standardów i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca może zaoferować materiały i urządzenia wskazane przez Zamawiającego lub równoważne o tym samym lub wyższym standardzie.9. Zamawiający za asortyment równoważny będzie uznawał asortyment o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, a w przypadku zaoferowania przez Wykonawcę odpowiedników wskazanego asortymentu to na Wykonawcy będzie spoczywał obowiązek udowodnienia, że zaproponowany materiał lub urządzenie jest równoważny do określonego w dokumentacji.10. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom.11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy Podwykonawcy i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców (jeżeli dotyczy).12. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wskazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.13. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo określone zostały w §13 projektu umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ), których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233140-2
45232130-2
45316100-6
45231400-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność ekonomiczną lub finansową, jeżeli wykaże iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże się wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: dwoma robotami budowlanymi tożsamymi z robotami będącymi przedmiotem zamówienia, tj. budowa, remont lub przebudowa dróg o wartości 500.000,00 zł brutto każda (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100)w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia do realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem rodzaju wykonanych robót, ich wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone.Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ użyto sformułowania- remont/budowa/przebudowa - pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.);2. Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolność techniczną lub zawodową, jeżeli wykaże, że dysponuje:- co najmniej jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami prawnymi (min. 5 lat praktyki przy kierowaniu robotami budowlanymi, liczone od dnia uzyskania uprawnień budowlanych) do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z wymogami prawnymi w branży: drogowej, - co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy,- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń c.o., wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy,- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie przy pełnieniu funkcji kierownika robót/budowy- które przynależą do Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) Zamawiający wymaga aby ww. osoby posiadały aktualne zaświadczenia o przynależności do organizacji Samorządu Zawodowego. Zamawiający dopuszcza łączenie ww. uprawnień przez jedną osobę.Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z § 104 ustawy Prawo budowlane Dz.U.2020.poz.1333) oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane, a także ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatkach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 5) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 6) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 7) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych określonych w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. 2, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ;2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale V pkt 2. ppkt. 3 wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 11.4) dokument (polisa) że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zgodnie z Rozdziałem V pkt. 2 ppkt. 1;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy (na lub w oparciu o załącznik nr 1 do SIWZ);2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 2 do SIWZ);3) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP (na lub w oparciu o załącznik nr 3 do SIWZ);4) wykaz prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawców (na lub w oparciu o załącznik nr 6 do SIWZ) – jeżeli dotyczy;5) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone pełnomocnictwo w formie odpisu, lub wypis aktu notarialnego, jeżeli pełnomocnictwo ustanowione zostało w formie aktu notarialnego – jeżeli dotyczy;6) dowód wniesienia wadium;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości : 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w art. 45 ustawy Prawo zamówień publicznych.3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „Budowa ulic na osiedlu w Różnowie” na następujące konto: Warmiński Bank Spółdzielczy w Jonkowie o numerze: 27 8857 0002 3001 0006 3890 0003, a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty, jako ostatnią stronę oferty.4. W przypadku wnoszenia wadium w innych środkach niż pieniądz, należy je dołączyć do oferty jako ostatnią stronę oferty w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, a oryginał złożyć w osobnej kopercie w Urzędzie Gminy w kasie czynnej w godzinach: od poniedziałku do piątku, od 8ºº - 13ºº, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być bezwarunkowo i nieodwołalnie płatna na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, bez konieczności jego uzasadnienia, o ile Zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem , co najmniej jednego z warunków zatrzymania wadium, określonego w ustawie Prawo zamówień publicznych. Wierzytelność z tytułu gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 5. Wadium, złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie mu zwrócone po zawarciu Umowy, oraz złożeniu wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.6. Pozostałym Wykonawcom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, na zasadach określonych w art.46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji na roboty30,00
doświadczenie kierownika budowy10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmiany umowy określa szczegółowo § 11 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH