Przetarg

"Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe"

25-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej
Park Chopina 2,78-500 Drawsko Pomorskie
tel. 94 36 33 055,
fax. 94 36 33 050
e-mail: zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl,
http:// https://pojezierzedrawskie.com.pl/

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 615002-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej: "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Park Chopina 2, 78 - 500 Drawsko Pomorskie
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, krajowy numer identyfikacyjny 32068787400000, ul. Park Chopina  2 , 78-500  Drawsko Pomorskie, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 94 36 33 055, , e-mail zwiazek_miast@pojezierzedrawskie.com.pl, , faks 94 36 33 050.
Adres strony internetowej (URL): https://pojezierzedrawskie.com.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://pojezierzedrawskie.com.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://pojezierzedrawskie.com.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
na piśmie na adres Pełnomocnika Zamawiającego. Obowiązuje język polski.
Adres:
Związek Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej, Park Chopina 2, 78 - 500 Drawsko Pomorskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe"
Numer referencyjny: ZP.271.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl wraz z kanalizacją sanitarną w m. Dargomyśl oraz Rogowo w gminie Radowo Małe”.Część IPrzedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.Część IIPrzedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami Ps1-sucha, Ps2, Ps3, Pl-mokre w miejscowościach Dargomyśl i Rogowo i przyłączenie do oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

II.5) Główny kod CPV: 45252127-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71000000-8
71320000-7
71240000-2
45000000-7
45100000-8
71248000-8
45110000-1
45111291-4
45200000-9
45231000-5
45232000-2
45232000-2
45232000-2
45232430-5
45220000-5
45230000-8
45252100-9
45252121-2
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Pełnomocnik Zamawiającego przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień podobnych, o których mowa w art. 67. ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp do wysokości 20% wartości zamówienia podstawowego na warunkach zawartych w umowie podstawowej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy wykonania zamówienia: Część I do 31.12.2021 r.Część II do 31.12.2022 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia o którym mowa w pkt 8.1 SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że:1. osiągnął roczny obrót rozumiany jako przychód netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres działalności był krótszy, to w tym okresie, nie mniejszy niż 1 500 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części I, , nie mniejszy niż 1 000 000,00 zł w każdym roku obrotowym – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części II,orazw każdym z ostatnich dwóch lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie osiągnęli następujące wartości wymienionych wskaźników: 1) Dodatnia rentowność sprzedaży netto (wynik netto) / (przychody netto ze sprzedaży)2) Płynność finansowa będąca stosunkiem bieżących aktywów do bieżących zobowiązań - (aktywa obrotowe) / (zobowiązania krótkoterminowe +rozliczenia bierne krótkoterminowe) - nie mniejszy niż 1,103) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego będący stosunkiem (zobowiązań długoterminowych) / (kapitał własny) nie większy niż 0,60; 2. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową do wykonania zamówienia w wysokości: co najmniej 200 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części I, co najmniej 100 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji finansowej dla części II, 3. posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości: co najmniej 1 000 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części I,co najmniej 1 000 000,00 zł – na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej dla części II,W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja B oświadczenia własnego patrz punkt 8.1 SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:c1) wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną robotę w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającą na: - modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na poziomie min Qśrd = 30 m³/d której zakres obejmował oczyszczalnię mechaniczno-biologiczną o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków), w ramach inwestycji realizowanej w oparciu o warunki umowne wynikające z ustawy kodeks cywilny dla częśći I, - budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 2500 m z przyłączami i min jedną przepompownią ścieków o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł netto, w ramach inwestycji realizowanej w oparciu umowne wynikające z ustawy kodeks cywilny dla częśći II.Przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC. LUB-- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego budowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na poziomie min Qśrd = 30 m³/d której zakres obejmował oczyszczanie mechaniczne, biologiczne przy czym przez wykonanie usługi rozumie się co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) dla części I oraz w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na modernizacji/rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości na poziomie min Qśrd = 30 m³/d której zakres obejmował oczyszczanie mechaniczne, biologiczne o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) przy czym przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC lub równoważnymi. -- wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego - budowa/przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 2500 m z przyłączami i min. jedną przepompownią ścieków przy czym przez wykonanie usługi rozumie się co najmniej otrzymanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla części II oraz w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości min 2500 m z przyłączami i min. jedną przepompownią ścieków o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł netto przy czym przez wykonanie roboty rozumie się wydanie protokołu odbioru robót lub co najmniej Świadectwa Przejęcia jeżeli roboty były realizowane zgodnie z warunkami FIDIC lub równoważnymi dla części IIW celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja C pkt. 1a) oświadczenia własnego - patrz punkt 8.1 SIWZ. c2) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, które należy wpisać do oświadczenia własnego:- warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty wymagany wykaz osób – tzn. Zespołu Kluczowego Personelu i wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował nimi:c2.1) jedną osobą na stanowisko Kierownik Kontraktu (Ekspert nr 1), która posiada:· Wykształcenie: wyższe prawnicze lub ekonomiczne lub techniczne· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika Kontraktu, Przedstawiciela Wykonawcy lub Kierownika Budowy przy realizacji co najmniej jednej inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o wartości robót co najmniej 1,5 mln netto PLN zrealizowanej w systemie zaprojektuj i wybuduj dla części I i II c2.2) jedną osobę na stanowisko Kierownik Zespołu Projektowego – (Ekspert nr 2) który posiada:· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako projektant,· pełnił funkcję jako kierownik zespołu projektantów, który opracował co najmniej jeden pełnobranżowy projekt budowlany budowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśrd = 30 m³/d (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków) dla części I· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówc2.3) jedną osobą na stanowisko Projektanta branży sanitarnej (Ekspert nr 3) który posiada:· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako projektant,· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane oczyszczalni ścieków dla części I,· wykonał jako projektant branży sanitarnej co najmniej 2 projekty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej z min. jedną przepompownią ścieków dla części II,· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówc2.4) jedną osobę na stanowisko Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej (Ekspert nr 4) który posiada:· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako projektant· wykonał jako projektant branży konstrukcyjno-budowlanej co najmniej 2 projekty budowlanebudowy, przebudowy lub rozbudowy oczyszczalni ścieków dla części I· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówc2.5) jedną osobę na stanowisko Projektanta branży elektrycznej i AKPiA (Ekspert nr 5) który posiada:· co najmniej 5-letnie, licząc od daty uzyskania uprawnień, doświadczenie zawodowe jako projektant· wykonał jako projektant branży elektrycznej co najmniej 2 projekty budowlane instalacjielektrycznych oraz co najmniej jeden projekt automatyki sterowania dla obiektów technologicznychoczyszczalni ścieków lub przepompowni ścieków dla części I i II· uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresiesieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z art.12, art.12a i art. 14Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn.zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniejobowiązujących przepisówc2.6) jedną osobą na stanowisko Kierownika Budowy (Ekspert nr 6), która posiada:co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lubkierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub specjalności sanitarnej,· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednejinwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości nie mniejszej niż Qdśr.= 30 m3/d (zakres nie dotyczy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisówlubuprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające imważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów dla części Ico najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lubkierownika robót lub inspektora nadzoru w robotach budowlanych w specjalności sanitarnej,· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednejinwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i min. jednej przepompowni długości min 2500 m,- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościinstalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. –Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające imważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązującychprzepisów dla części IIc2.7) jedną osobę na stanowisko Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA ( Ekspert nr 7) który posiada:· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lubkierownika robót w robotach budowlanych w zakresie robót elektrycznych i elektroenergetycznych oraz AKPiA,· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków· uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane napodstawie wcześniej obowiązujących przepisów c2.8) jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót w zakresie robót sanitarnych (Ekspert nr 8), która posiada:co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lubkierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej,· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające imważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla części I co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lubkierownika robót w robotach budowlanych w zakresie inżynierii sanitarnej,· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i min jednej przepompowni o długości co najmniej 2500 m· uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnejw zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowychi kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.– Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające imważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla części IIc2.9) jedną osobę na stanowisko Kierownik Robót Budowlanych (Ekspert nr 9) który posiada:· co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pełnieniu funkcji kierownika budowy lubkierownika robót w robotach budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,· doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót przy realizacji co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę, rozbudowę lub przebudowę oczyszczalni ścieków · uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń zgodnie z art.12, art.12a i art.14 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów dla części I, c2.10) jedną osobą na stanowisko Kierownika Robót drogowych (Ekspert nr 10), która posiada:uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej uprawniające do kierowania robotami drogowymi lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót drogowych, w tym przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda dla części I i II;Wymieniony powyżej skład zespołu ekspertów należy traktować jako minimalne wymaganie Pełnomocnika Zamawiającego, które może nie stanowić całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy.Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza łączenie pełnienia funkcji przez jednego eksperta na następujących stanowiskach:a) Ekspert 2 Kierownik Zespołu Projektowego i Ekspert 3 Projektant branży sanitarnej;b) Ekspert 6 Kierownik budowy i Ekspert 8 Kierownik robót sanitarnych albo Ekspert 6 Kierownik budowy i Ekspert 9 Kierownik robót budowlanych (pod warunkiem posiadania właściwych uprawnień budowlanych)Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza pełnienie funkcji Eksperta 5 Projektanta branży elektrycznej i AKPiA przez dwie osoby, tj. projektanta branży elektrycznej i projektanta AKPiA osobno, przy czym każdy z nich musi spełnić warunki jak opisano wyżej dla danej branży za wyjątkiem posiadania uprawnień budowlanych przez projektanta AKPiA.7.2 Pełnomocnik Zamawiającego, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych wymaga uprawnień w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.).1) Pełnomocnik Zamawiającego zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające wymaganym uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r. poz. 220),2) na podstawie art. 104 ustawy Prawo budowlane osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.17 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy, Pełnomocnik Zamawiającego żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2004 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 poz. 269 z późn. zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać Pełnomocnikowi Zamawiającego w oryginale w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.8.18 Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych8.19 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt 8 ust.8.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Pełnomocnik Zamawiającego wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.8.20 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Pełnomocnik Zamawiającego żąda następujących dokumentów:8.20.1 informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;8.20.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;8.20.3 zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;8.20.4 odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy PZP;8.20.5 oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;8.20.6 oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;8.20.7 oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445ze zm.);8.20.8 oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.21 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Pełnomocnik Zamawiającego żąda następujących dokumentów: 8.21.1 sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania – za okres nie dłuższy niż ostatnie dwa lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie; 8.21.2 informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 8.21.3 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Pełnomocnik Zamawiającego. 8.22 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Pełnomocnik Zamawiającego żąda następujących dokumentów: 8.22.1 wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te były wykonywane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 8.22.2 wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi , wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także z zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.8.23. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych: 8.23.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.20.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21ustawy Pzp, 8.23.2 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt. 8.20.2, 8.20.3, 8.20.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości.8.23.3 Dokument, o którym mowa w ust. 8.23.1 i ppkt 8.23.2 b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty o których mowa w ppkt 8.23.2 a) powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.8.23.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ppkt 8.23.1, 8.23.2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio.8.23.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 8.20.1 składa dokument, o którym mowa w ppkt. 8.21.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 8.23.3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. 8.23.6 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 8.24 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 7 ust 7.1 ppkt 7.1.2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
8.1 Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne załącznik nr 3 wypełnione przez Pełnomocnika Zamawiającego w zakresie Części I, które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Pełnomocnika Zamawiającego wraz z SIWZ (załącznik nr 3 do SIWZ). Wykonawca wypełnia oświadczenie własne w następujących częściach: II, III sekcja A, B, C, D, IV sekcja α, A, B, C oraz część VI oświadczenie końcowe. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 8.1.1W postępowaniu oświadczenia składa się w formie pisemnej. Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających potencjał składane są także w formie pisanej podpisanej przez każdego z nich w zakresie jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.8.1.2 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.8.2 Wypełniony przez Wykonawcę FORMULARZ OFERTOWY - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 8.3 Informację o zrealizowanych kontraktach/zadaniach/budowach w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert pn. „doświadczenie Kierownika Kontraktu, doświadczenie kierownika zespołu projektowego , doświadczenie projektanta branży sanitarnej” której wzór stanowią załączniki nr 6, 4, 7 do SIWZ.8.4 Informację o udzielonej „gwarancji”, w załącznik nr 2 punkt 1 do SIWZ.8.5 Do oferty Wykonawca zobowiązany jest przesłać ( patrz punkt 8.1 SIWZ) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:a) nie podlega wykluczeniu z postępowania,b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.8.6 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Pełnomocnik Zamawiającego żąda od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą pisemnego zobowiązania tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ oraz przesłania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oświadczenia własnego tych podmiotów.8.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz przesłania ( patrz punkt 8.1 SIWZ) oświadczenia własnego każdego z nich.8.8 Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do (reprezentacji Wykonawcy) podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Pełnomocnik Zamawiającego może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.8.9 W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z oświadczenia własnego, do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo/a.8.10 Do oferty należy dołączyć oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądzu.8.11 Do oferty należy dołączyć wypełniony wykaz cen załącznik nr 12 oraz podpisany wykaz gwarancji załącznik nr 14 oraz oświadczenie RODO załącznik nr 139.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8 ust 8.1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia. 9.2. W przypadku spółki cywilnej Pełnomocnik Zamawiającego przyjmuje, że Wykonawcami w rozumieniu art. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, są wspólnicy spółki cywilnej, których udział w postępowaniu traktowany jest jako wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy PZP. 9.3. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.4. Pełnomocnictwo do dokonywania czynności, o których mowa w pkt 9.1, 9.2 SIWZ powinno mieć postać dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, podpisanego przez uprawnionych do ich reprezentacji przedstawicieli wszystkich pozostałych wykonawców. W zakresie formy, pełnomocnictwo musi odpowiadać przepisom Kodeksu Cywilnego (oryginał lub notarialnie potwierdzona kopia). 9.5. Wykonawcy, o których mowa w pkt 9.1 i 9.2 SIWZ, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.6. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 9.7. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z wykonawcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (liderem). 9.8. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Pełnomocnik Zamawiającego może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dostarczenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę). 9.9. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, o których mowa w pkt 8 ust 8.1, 8.17 oraz 8.20 SIWZ. 9.10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie Formularz Ofertowy.9.11. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi wypełnić oświadczenie własne część IV punkt B.9.12. W zakresie spełnienia warunków punkt 7.1.2. b) wskaźnik płynności finansowej podpunkt 1.2) wystarczy, że spełni jeden z członków konsorcjum ten z najwyższymi obrotami rocznymi.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium:Część I – 25 000 złCzęść II – 20 000 zł12.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.12.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2019 poz. 310 ze zm.)12.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie Pełnomocnika Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:12.4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.12.4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, Pełnomocnik Zamawiającego zatrzyma wadium wraz z odsetkami12.5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnik Zamawiającego 26 1020 2791 0000 7102 0195 4338. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.12.6. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Pełnomocnik Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert).12.7. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp) wykonawca składa wraz z ofertą.12.8 Jeżeli wadium zostanie wniesione w formach, o których mowa w ust 12.3. lit. b) - e) SIWZ (w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy PZP) i kwota wadium zostanie w tych formach określona w walucie obcej, kwota wadium zostanie przeliczona na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.12.9. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz w gwarancjach i poręczeniach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCHKONTRAKT:” Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe”oznaczenie sprawy: ZP.271.14.2020

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty (z podatkiem VAT) /C/60,00
Doświadczenie Kierownika Zaspołu Projektowego / Projektanta Branzy sanitarnej (ekspert nr 2/3)15,00
Doświadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1)15,00
Gwarancja jakości10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
21.1 Kontrakt zawierający istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do jego treści – stanowi Część II niniejszego SIWZ.21.2 Zgodnie z art. 144 ust. 1 u. Pzp., Zamawiający zastrzega sobie możliwości zmian w umowie w stosunku do złożonej oferty w następujących okolicznościach i na następujących warunkach poza zmianami uregulowanymi Warunkami Ogólnymi oraz Warunkami Szczegółowymi (Część II SIWZ).a) każda zmiana i uzupełnienie Umowy, wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy zmiany Umowy będą mogły być wprowadzone w związku z zaistniałymi okolicznościami, których wystąpienia Zamawiający ani Wykonawca nie mógł przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wskazane powyżej okoliczności nie mogą być wywołane ani przez Zamawiającego ani przez Wykonawcę , ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie może być wykona wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę Zamawiającego bądź Wykonawcy lub niemożności osiągniecia celu umowy. Okoliczności powyższe odnosić się mogą w szczególności do wystąpienia nagłych zmian stanu prawnego, gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej, powszechnej niedostępności surowców, konieczności uwzględnienia wpływów ewentualnych robót podobnych, dodatkowych i zamiennych na realizację przedmiotu Umowy.Niezależnie od powyższego Strony dopuszczają wprowadzenie zmian do umowy w następujących sytuacjach: wystąpienia i konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem podziemnym powstałych na skutek nie ujawnienia lub błędnego ujawnienia infrastruktury w zasobach geodezyjnych, konieczność zmiany technologii wykonania Robót, zmiany decyzji administracyjnych od których uzależnione jest prowadzenie Robót, wystąpienie możliwości podłączenia nowych obiektów, które powstały po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej oraz robót towarzyszących związanych z tą czynnością, wycinki drzew znajdujących się w pasie prowadzonych robót wraz z nasadzeniami rekompensacyjnymi, konieczność zmiany ryzyk ubezpieczeniowych i/lub sum gwarancyjnych w umowach ubezpieczeniowych ,b) w takiej sytuacji, zamawiający i wykonawca, mając na uwadze poszanowanie wzajemnych interesów, zasad równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodny zamiar wykonania przedmiotu Umowy, określają w niezbędnym zakresie wpływ powyższych okoliczności na dotychczasowe prawa i obowiązki,c) niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwości zmian redakcyjnych Umowy ora zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrze publicznym, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności przyśpieszając realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu Umowy. W tej sytuacji Zamawiający i Wykonawca wprowadza do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu Umowy, określą zmiany z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy.d) Wszelkie zmiany wprowadzone do niniejszej Umowy dokonane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 Prawa zamówień publicznych oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:
nie dotyczy
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
15.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Pełnomocnika Zamawiającego, tj.: Związku Zachodniopomorskiej Strefy Centralnej ul. Park Chopina 2, 78-500 Drawsko Pomorskie, sekretariat, w terminie do dnia 14.12.2020 r. do godziny 10:00.Otwarcie ofert nastąpi w dnia 14.12.2020 r., o godzinie 10:30 w siedzibie Związku.15.2 Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez Pełnomocnik Zamawiającego. Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia.15.3 Otwarcie ofert jest jawne.6.1 Pełnomocnik Zamawiającego nie przewiduje organizacji wizji lokalnej. Pełnomocnik Zamawiającego zorganizuje wizję lokalną w momencie zgłoszenia takiej potrzeby przez oferentów (wykonawców)6.2 Wizja lokalna obejmie Teren Budowy i jego otoczenie w celu oszacowania przez Wykonawców, na ich własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszelkich danych, jakie mogą okazać się niezbędne do przygotowania oferty i podpisania wynikającej z niej Umowy. 6.4 Jakiekolwiek koszty związane z wizją lokalną i inspekcją Terenu Robót ponosi Wykonawca. 6.5 Pełnomocnik Zamawiającego nie będzie organizował zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w m. Dargomyśl w gminie Radowo Małe” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzjii pozwoleń w tym pozwolenia wodnoprawnego, wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą urządzeń, kompletnej instalacji oczyszczalni ścieków wraz z obiektami towarzyszącymi z rurociągiem odprowadzającym oczyszczone ścieki do odbiornika, wyszczególnionymi w PFU /Część III SIWZ/,a niezbędnymi dla racjonalnej gospodarki ściekowej .Zakres zamówienia obejmuje budowę oczyszczalni mechaniczno-biologicznej wyposażonej w dwa równoległe ciągi technologiczne oczyszczania w technologii dwustopniowego złoża biologicznego zraszanego i niezbędnych sieci międzyobiektowych, a także instalację elektryczną i AKPiA oraz uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji procesów oczyszczania ścieków w sposób ciągły..Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych (w tym rozruch technologiczny wybudowanych obiektów) wraz z dostarczeniem kompletnego wyposażenia BHP, p.poż, wyposażenia konserwacyjnego, szkolenia Personelu Zamawiającego oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane.Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.plSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU i koncepcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 71000000-8, 71320000-7, 71247000-1, 71248000-8, 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45200000-9, 45210000-2, 45230000-8, 45232000-2, 45220000-5, 45230000-8, 45252100-9, 45252121-2, 45300000-0, 45310000-3, 45350000-5, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty ( z podatkiem VAT) /C/60,00
Doświadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1)15,00
Doświadczenie Kierownika Zaspołu Projektowego/Projektanta branzy sanitarnej (ekspert nr 2/3)15,00
Gwarancja Jakości 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami Ps1-sucha, Ps2, Ps3, Pl-mokre w miejscowościach Dargomyśl i Rogowo i przyłączenie do oczyszczalni ścieków w ramach inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dargomyśl i Rogowo w gminie Radowo Małe” współfinansowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. W zakres objęty niniejszym zamówieniem, wchodzi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń, wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą urządzeń, kompletnej instalacji sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z przyłączami o długości około 2 240 m oraz kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości około 1 160 m i budową czterech przepompowni w m. Radomyśl i Rogowo, wyszczególnionymi w PFU i koncepcji /Część III SIWZ/. Zakres zamówienia poza wyżej wskazanym obejmuje również usunięciem powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia odpadów, przeprowadzenie Prób Końcowych i Eksploatacyjnych oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na użytkowanie o ile będzie takie wymagane.Roboty w ramach tego zamówienia prowadzone będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne12, Szwajcaria, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999, dostępne pod adresem: SIDIR Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców z siedzibą w Polsce pod adresem 00-074 Warszawa ul. Trębacka 4 lok. 429, tel. nr (48 22) 826 16 72, e-mail: biuro@sidir.pl. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w PFU i koncepcji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45252127-4, 71320000-7, 71247000-1, 71248000-8, 45000000-7, 45100000-8, 45110000-1, 45111291-4, 45200000-9, 45210000-2, 45231000-5, 45232000-2, 45232430-5, 45220000-5, 45230000-8, 45252100-9, 45252121-2, 45310000-3, 45330000-9, 45350000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2022-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena oferty ( z podatkiem VAT) /C/60,00
Doświadczenie Kierownika Kontraktu (ekspert nr 1)15,00
doświadczenie Kierownika Zespołu Projektowego/Projektanta branzy sanitarnej (eksert nr 2/3)15,00
Gwarancja jakości10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: