Przetarg

CZĘŚĆ IX – Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.

25-11-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Stawiguda
ul. Olsztyńska 10,11-034 Stawiguda
tel. 895 126 475
fax. 895 126 910
e-mail: e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl
http:// bip.stawiguda.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 614487-N-2020 z dnia 2020-11-25 r.

Gmina Stawiguda: CZĘŚĆ IX – Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko –Mazurskiego na lata 2014 –2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Stawiguda, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Olsztyńska  10 , 11-034  Stawiguda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 895 126 475, e-mail e-mail: stawiguda@stawiguda.com.pl, faks 895 126 910.
Adres strony internetowej (URL): bip.stawiguda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
bip.stawiguda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Gmina Stawiguda, ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda, Biuro Obsługi Klienta

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CZĘŚĆ IX – Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.
Numer referencyjny: BiZ.271.1.34.2020.NSA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
trzy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania: CZĘŚĆ IX – Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233161-5
45233253-7
45212120-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego (wykonanie robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni, ułożenie obrzeży i krawężników, wykonanie odwodnienia, wykonanie elementów małej architektury, wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wykonanie murków oporowych, montaż rur ochronnych i rurociągów kablowych, dostawa i montaż kosza do gry w piłkę koszykową) o wartości max. 50 % zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający informuje, że działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca DLA CZĘŚCI 9.1znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 50 000,00 złDLA CZĘŚCI 9.3znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 200 000,00 złDLA CZĘŚCI 9.4znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub mają zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż: 10 000,00 złWykonawca biorący udział w postępowaniu na kilka części musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj. posiada środki finansowe lub ma zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż suma tych części.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli:1 Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: DLA CZĘŚCI 9.1minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie traktu pieszego, drogi, chodnika, o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2DLA CZĘŚCI 9.3minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie traktu pieszego, drogi, chodnika, o powierzchni nie mniejszej niż 800 m2DLA CZĘŚCI 9.4minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie boiska.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponują osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowiskach:DLA CZĘŚCI 9.1Kierownik Budowy – minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej.Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Kierownik robót branży konstrukcyjnejDoświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę boiska.Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.DLA CZĘŚCI 9.3Kierownik Budowy – minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę lub przebudowę nawierzchni z kostki betonowej.Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.DLA CZĘŚCI 9.4Kierownik Budowy – minimalne wymaganiaDoświadczenie na funkcji kierownika budowy na minimum jednym zadaniu obejmujących budowę boiska.Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej wydane na podstawie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1974r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia otrzymane według wcześniej obowiązujących przepisów Prawa budowlanego.Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej osoby na funkcji kierownika budowy oraz kierownika robót w przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę na kilka części.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo –kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (załącznik nr 4 do SIWZ)3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osoba (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz oświadczeniem, że osoby przewidziane do realizacji posiadają wymagane uprawnienia (załącznik nr 5B do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 12) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 3) kserokopia dowodu wniesienia wadium,4) Wstępny harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawiający terminy wykonania i wartości poszczególnych etapów robót – załącznik nr 8 5) Kosztorys ofertowy uproszczony
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium:CZĘŚĆ IX – Budowa rekreacyjnej przestrzeni w Majdach z parkiem historycznym oraz ścieżką dydaktyczną wraz z miejscami postojowymi i oświetleniem na cele edukacji ekologicznej w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie gminy Stawiguda.CZĘŚĆ 9.1 – Budowa parku historycznego z alejkami i altaną plenerową. w wysokości 1 250,00 złz dopiskiem Wadium – CZĘŚĆ 9.1 – Budowa parku historycznego z alejkami i altaną plenerowąCZĘŚĆ 9.3 – Budowa ciągu pieszego w miejscowości Majdy.w wysokości 3 500,00 złz dopiskiem Wadium – CZĘŚĆ 9.3 – Budowa ciągu pieszego w miejscowości Majdy.CZĘŚĆ 9.4 – Budowa miniboiska do piłki koszykowej.w wysokości 150,00 złz dopiskiem Wadium – CZĘŚĆ 9.4 – Budowa miniboiska do piłki koszykowej.Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach:1) w pieniądzu, sposób przekazania przelew pieniężny na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: 98 8823 0007 2001 0100 1973 00082) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 299)sposób przekazania:Wraz z ofertą umieszczone w odrębnej kopercie.Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniądza uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie Zamawiającego.Termin wniesienia wadium w wybranej formie – przed terminem składania ofert.Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 9A – 9C do SIWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych):1) Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących przypadkach:a) w przypadku nowopowstałej infrastruktury na nieruchomościach objętych zamówieniem lub nie zinwentaryzowanej infrastruktury, o której Zamawiający nie posiadał wiedzy, która spowoduje kolizję nieprzewidzianą w opracowanej dokumentacji,b) wystąpienia wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót,c) w przypadku zmian na terenach nieruchomości objętego zamówieniem, które mogą spowodować kolizję z wykonywaniem robót,d) w przypadku nałożenia podczas realizacji robót przebudowy istniejącej infrastruktury przez dysponentów sieci (Zakład Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci) innych warunków niż te wynikające z zawartej między stronami umowy, e) okresowego zawieszenia robót, gdy: roboty zostaną rozpoczęte, a warunki atmosferyczne nie będą pozwalały na ich kontynuację zgodnie ze specyfikacjami,f) wystąpienia awarii technicznych, których Wykonawca nie mógł przewidzieć. Tym samym Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów kontrolnych,g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku działań osób trzecich, napotkanych nieprzewidzianych,h) w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie robót budowlanych, które zostały objęte przedmiotem zamówienia,i) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych i warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano – montażowych, zgodnie z normami techniczno –budowlanymi,j) wydłużającego się okresu przebudowania infrastruktury przez dysponenta Zakład Energetyczny, k) w przypadku zmiany przebiegu trasy nawierzchni dróg w stosunku do projektowanych,l) w przypadku zmian na terenach nieruchomości, przez które przechodzą nawierzchnie dróg,m) w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych, podniesienia poziomu lustra wody lub warunków gruntowych, które ze względów obiektywnych będą uniemożliwiały wykonanie robót budowlano – montażowych, zgodnie z normami techniczno–budowlanymi,n) czasowego wstrzymania robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie w sposób opisany w niniejszej umowie, a nadto złoży dokumenty wymienione w umowie.2) Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego. Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, jeżeli Wykonawca powoływał się na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, który miałby zostać zmieniony.Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia przedłożenia dokumentów.3. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami:a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części robót budowlanych. W takim wypadku Wykonawca jest uprawniony wyłącznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane prace, a ryzyka z możliwością rezygnacji przez Zamawiającego z części robót zostały przez niego uwzględnione w złożonej ofercie.b) podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania wykonanie przedsięwzięcia na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm).c) w przypadku niezrealizowania części robót przez Wykonawcę wynagrodzenia będzie obniżone 4. W przypadku zajścia okoliczności ust.3. a. Zamawiający pomniejszy lub zwiększy wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość robót, na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego (proporcjonalnie do zakresu robót) spisując stosowny protokół konieczności, który musi zostać zaakceptowany przez obie strony.lubb. Wykonawca wykona roboty zamienne zlecone przez Zamawiającego na podstawie stosownego protokołu i kosztorysu zamiennego5. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty budowlane w przypadku zmiany stawek podatku VAT zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. Waloryzacji będzie można dokonać w oparciu o pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiającego i sporządzony aneks do umowy.6. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1, 3 – 5 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej umowy w formie aneksu. 7. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w formie aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-12-10, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: CZĘŚĆ 9.1 – Budowa parku historycznego z alejkami i altaną plenerową.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres inwestycji obejmuje budowę parkowego ciągu spacerowego, dookólną alejkę spacerową wyprowadzoną z placyku z głazem pamiątkowym. Zaplanowano także wykonanie altany plenerowej wraz z 3 stołami i 4 ławami oraz 2 stojaków na rowery. Główny trakt pieszy o szerokości 2,00m i nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8cm. Natomiast alejki parkowe o szerokości 1,50m i nawierzchni z tłucznia. Wykonanie zadaszenia altany plenerowej, 2 stołów i jednej ławy stanowi koszt niekwalifikowalny.Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZoraz2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233161-5, 45233253-7, 45212120-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: CZĘŚĆ 9.3 – Budowa ciągu pieszego w miejscowości Majdy.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres inwestycji obejmuje budowę ciągu pieszego o długości ok 350m oraz 20 miejsc postojowych, w tym 1 dla osób niepełnosprawnych. Ciąg pieszy o szerokości 2,0m, o nawierzchni z kostki brukowej o grubości 6cm. Zjazdy oraz miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm.Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZoraz2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233161-5, 45233253-7, 45212120-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3Nazwa: CZĘŚĆ 9.4 – Budowa miniboiska do piłki koszykowej.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres inwestycji obejmuje budowę mini boiska do piłki koszykowej na terenach rekreacyjnych przy projektowanym trakcie dydaktycznym. Boisko o nawierzchni z bezfazowej kostki betonowej, wyposażone w kosz na wysięgniku typu gęsia szyja.Zakres, sposób wykonania i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wynikający z art. 31 uPzp stanowi dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych, na którą składa się:1) Dokumentacja projektowa przebudowy dróg - [załącznik nr 10 do siwz], który to dokument jest integralną częścią SIWZoraz2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót [załącznik nr 11 do siwz], który to dokument jest integralną częścią siwz, a także3) przedmiary robót - element pomocniczy do sporządzenia wyceny - [załącznik nr 12 do SIWZ].
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233161-5, 45233253-7, 45212120-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 200
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Warunki rękojmi40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: