Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „ Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim."

26-06-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Gmina Sędziszów Małopolski
ul. Rynek 1,39-120 Sędziszów Małopolski
tel. 17 22 16 001,
fax. 17 22 16 313
e-mail: um@sedziszow-mlp.pl, m.kubacka@sedziszow-mlp.pl
http:// bip.sedziszow-mlp.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 551822-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Gmina Sędziszów Małopolski: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „ Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim."
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów Małopolski, krajowy numer identyfikacyjny 000529686, ul. ul. Rynek  1 , 39-120  Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 22 16 001, , e-mail um@sedziszow-mlp.pl, m.kubacka@sedziszow-mlp.pl, faks 17 22 16 313.
Adres strony internetowej (URL): bip.sedziszow-mlp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.sedziszow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.sedziszow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „ Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim."
Numer referencyjny: PPiZP.271.11.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zadaniu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „ Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim” realizowanej w dwóch etapach podzielonych na dwa zadania.Etap I Zadanie A – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywanych robót dla zakresu budowy ulicy 1KZ. Zadanie B – wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową dla zakresu robót budowy ulicy 1KZ Etap IIZadanie A – opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie koniecznym do wykonania robót, uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID lub zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonywanych robót dla zakresu Rozbudowy ulicy Konopnickiej. Zadanie B – wykonanie robót budowlano-montażowych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową dla zakresu robót rozbudowy ulicy Konopnickiej. Powyższe odcinki zlokalizowane są terenie województwa podkarpackiego, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, na terenie gminy Sędziszów Małopolski, w miejscowości Sędziszów Małopolski. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi gminnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie. Szczegółowy zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego, zwanego dalej „PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowią komplementarną część SIWZ i stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
45111200-0
45233222-1
45233290-8
45112710-5
45310000-3
45231300-8
45232332-8
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  48   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Roboty zamienne i zaniechaneZamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót zamiennych z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane) sposób obliczenia kwoty, o którą będzie obniżone wynagrodzenie Wykonawcy, będzie następujący:1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, określonej w harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy,2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokołu konieczności i kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę i dostarczonego Zamawiającemu.W przypadku wątpliwości co do wyceny (np. brak ujęcia poszczególnych elementów w kosztorysie ofertowym) przyjmuje się wskaźniki cenotwórcze z bazy cen Sekocenbud aktualnej na dzień sporządzenia protokołu konieczności dla zaniechanych robót.2. Materiały, rozwiązania równoważne1) Tam, gdzie w PFU został wskazany znak towarowy (marka), producent, dostawca, partner, pochodzenie materiałów lub wskazanie norm, aprobat, specyfikacji technicznej lub systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 1 – 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 2) Tam, gdzie w PFU przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa wart. 30 ust. 1-3 Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. 3) Ilekroć w PFU mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w ich braku inne stosowne normy w kolejności zgodnej z art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Pzp.4) Materiały równoważne w żadnym stopniu nie mogą obniżyć standardu i nie mogą zmienić zasad oraz rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji projektowej, a tym samym nie mogą powodować konieczności przeprojektowania jakichkolwiek elementów, ani nie mogą pozbawiać użytkownika żadnych wydajności, funkcjonalności, użyteczności opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej.5) Wykonawca składający ofertę równoważną będzie zobowiązany do udowodnienia Zamawiającemu, że oferowane przez niego urządzenia lub materiały są równoważne w stosunku do zaproponowanych w projekcie. 6) Wykonawca przedstawi niezbędne informacje dotyczące przyjętych do oferty urządzeń, wyposażenia i materiałów potwierdzające równoważność oferowanych urządzeń w stosunku do zaproponowanych w Dokumentacji projektowej3. WIZJA LOKALNAWizja lokalna odbędzie się dnia 8.07.2020 r. z uwagi na stan epidemii w kraju chęć uczestnictwo w wizji lokalnej należy zgłaszać do 24 godzin wcześniej niż data jej rozpoczęcia. Sugerujemy udział jednej osoby od Wykonawcy w wizji lokalnej Zamawiający zaznacza iż w przypadku dużym zainteresowaniem wizją lokalną. Zdarzenie te może się odbywać kilka razy .4. Terminy gwarancji i rękojmi.1) Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – co najmniej 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 2) Wymagany okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy – 5 lat licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego5. Klauzule społeczne1) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). Powyższy obowiązek dotyczy osób wyznaczonych przez wykonawcę do wykonywania roboty przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy i nawierzchni dróg i chodników.2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności w trakcie realizacji zamówienia, tj.: - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, b) datę złożenia oświadczenia, c) wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, d) wskazanie rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu,e) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze umowy.5) Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1) czynności.6) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.6. Podwykonawcy1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy lub ich zmian: a) wysokość wynagrodzenia podwykonawcy, nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający, zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego, zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców, b) umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – harmonogram rzeczowo-finansowy, określający wartości poszczególnych robót budowlanych, harmonogram winien zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego (lub części robót budowlanych określonych w danej pozycji tabeli, w przypadku wykonywania przez podwykonawcę jedynie części robót budowlanych określonych w danej pozycji harmonogramu), umowa wraz z harmonogramem musi być zaakceptowana przez Zamawiającegoc) końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego, d) do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego, w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo, e) sposób wykonania umowy o podwykonawstwo musi być zgodny ze sposobem w jaki Wykonawca jest zobowiązany wykonać umowę w sprawie zamówienia publicznego, f) zabezpieczenie należytego wykonania umowy o podwykonawstwo, o ile jest wymagane, winno być wnoszone w jednej lub w kliku formach wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a za zgodą Zamawiającego również w formach wskazanych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, przy czym zabezpieczenie w pieniądzu winno nastąpić poprzez wpłatę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3) Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone w pkt 2 niniejszego Rozdziału, stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian. 4) Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy lub projektu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego do projektu umowy lub projektu zmiany umowy, 5) Zamawiający wskazuje termin 14 dni od przedłożenia Zamawiającemu umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na zgłoszenie pisemnego sprzeciwu Zamawiającego do umowy lub zmiany umowy. 6) Zamawiający wskazuje, że umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000, 00 złotych.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada zdolność kredytową lub posiada na rachunku bieżącym kwotę nie mniejsza niż 5 500 000,00 PLN
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: WYKONAWCY: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej: • 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę drogi, o wartości zadań co najmniej: 10 000 000,00 PLN brutto każda w tym: - jedno zadanie zrealizowane w formule projektuj i buduj. - co najmniej jedno realizowane za pomocą technologii wymiany lub wzmocnienia podłoża. Za drogę Zamawiający uznawać będzie nomenklaturę zawartą w ustawie z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych; Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony powyżej musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie. OSÓB: Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania: Kierownik Robót Drogowych: • wymagana liczba osób 1, Doświadczenie zawodowe: minimum 5 lata doświadczenia zawodowego oraz 2 zadania obejmujące budowę lub przebudowę drogi o wartości zadania co najmniej 8 000 000,00 PLN brutto każda na stanowisku: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót Drogowych lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej, w tym jedno zadanie obejmujące budowę w/w drogi na gruntach nie nośnych skałach torfowych z wymogiem wymiany gruntu.Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy na realizację zadania wykazanego w ramach warunku o którym mowa w pkt 3). Kierownik Robót Sanitarnych: • wymagana liczba osób 1, Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego oraz 2 zadania na stanowisku: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót sanitarnych lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej sanitarnej, obejmujące budowę lub przebudowę drogi, w których wartość robót sanitarnych wynosi co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto każda. Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy.Kierownik Robót elektrycznych: • wymagana liczba osób 1, Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego oraz 2 zadania na stanowisku: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót elektrycznych, Projektant lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej eklektycznej, obejmujące budowę lub przebudowę drogi, w których wartość robót elektrycznych wynosi co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda.Kierownik Robót konstrukcyjnych: • wymagana liczba osób 1, Doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata doświadczenia zawodowego oraz 2 zadania obejmujące budowę lub przebudowę drogi o wartości zadania co najmniej 10 000 000,00 PLN brutto każda na stanowisku: Kierownik Budowy lub Kierownik Robót konstrukcyjnych lub Inspektor Nadzoru specjalności inżynieryjnej konstrukcyjnej.Jako wykonanie (zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia). Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień zawarcia Umowy Projektant - branża drogowa:• 1 osoba mająca pięcioletnie doświadczeniu przy projektowaniu, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności budownictwa drogowego bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; który wykonał dokumentację projektową branży drogowej o wartości min. 100 000,00 brutto obejmującej rozbudowę lub budowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 1,0 km i uzyskał dla ww. inwestycji decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 10.4.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z późn. zm.) lub skuteczne pozwolenie na budowę; Projektant - branża konstrukcyjna • 1 osoba mająca pięcioletnie doświadczeniu przy projektowaniu, kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; który wykonał dokumentację projektową branży konstrukcyjnej w projekcie drogowym o wartości min. 100 000,00 brutto obejmującej rozbudowę lub budowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 1,0 km Projektant - branża sanitarna • 1 osoba mająca pięcioletnie doświadczeniu przy projektowaniu kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sanitarnej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; który wykonał dokumentację projektową branży sanitarnej w projekcie drogowym o wartości min. 50 000,00 brutto obejmującej rozbudowę lub budowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 1,0 km Projektant – branża teletechniczna • 1 osoba mająca pięcioletnie doświadczeniu przy projektowaniu a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności teletechnicznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; który wykonał dokumentację projektową branży teletechnicznej w projekcie drogowym o wartości min. 50 000,00 brutto obejmującej rozbudowę lub budowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 1,0 km Projektant – branża elektrycznej • 1 osoba mająca roczne doświadczeniu przy projektowaniu a) kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; który wykonał dokumentację projektową branży elektrycznej w tym oświetlenia drogowego w projekcie drogowym o wartości min. 50 000,00 brutto obejmującej rozbudowę lub budowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 1,0 km Specjalista d.s geologii • 1 osoba mająca dwuletnie doświadczeniu przy obsłudze inwestycji drogowej w formule projektuj i buduj w inwestycji drogowej o wartości min. 10 000 000,00 PLN brutto obejmującej rozbudowę lub budowę drogi klasy Z lub wyższej o długości min. 1,0 km
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 2. stosuje się. OŚWIADCZENIE NT. GRUPY KAPITAŁOWEJWykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.POLEGANIE NA POTENCJALE PODMIOTÓW TRZECICH1. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w Sekcji III.3). 4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w Sekcji III.4) oraz właściwych dokumentów wskazanych w Sekcji III.5 ogłoszenia odpowiednio do udostępnianych zasobów. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Sekcji III.3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 4 składa każdy z Wykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.4) i III.5), przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.5) składa odpowiednio Wykonawca / Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III.1), natomiast dokumenty i oświadczenia o których mowa w Sekcji III.4) składa każdy z nich.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie tego warunku;2. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 3. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca wraz z ofertą składa:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – wzór załącznik nr 2 do SIWZ2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania – wzór załącznik nr 3 do SIWZ3) Formularz cenowy – wzór Załącznik nr 1A4) zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas realizacji zamówienia 5) dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych.6) dokument pełnomocnictwa, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.Uwagi do dokumentów pełnomocnictwaPełnomocnictwo składane jest w formie pisemnej (art. 78 § 1 KC) tj. w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu.7) dla oferty równoważnej: - oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji - wykaz zmian zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.OŚWIADCZENIE NT. GRUPY KAPITAŁOWEJWykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 450 000,00 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sędziszowie Małopolskim nr rachunku: 83 9172 0003 0000 0491 2000 0020 (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Na dowodzie przelewu należy zaznaczyć, jakiego przetargu (ew. której części) dotyczy wadium. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część, zobowiązany jest zabezpieczyć wadiami oddzielnie oferty na każdą składaną część.2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.5. W przypadku, gdy wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.6. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.7. Wadium wnoszone w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt 3 powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć w biurze podawczym – pokój nr 9 przy ul. Rynek 1 w Sędziszowie Małopolskim, w terminie jak podano w pkt 2. Do oferty należy dołączyć kserokopię tego dokumentu poświadczoną przez wykonawcę za zgodność z oryginałem. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Gmina Sędziszów Małopolski. 8. Treść gwarancji powinna zabezpieczać skuteczność żądania jego wypłaty w sytuacji, kiedy na skutek działań wykonawcy, zajdą przesłanki powodujące zatrzymanie wadium.9. Z treści złożonego poręczenia lub złożonej gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.10. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy Pzp, jeżeli wadium będzie wniesione w tych formach, musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „ Budowa ulicy 1KZ, rozbudowa ulicy Konopnickiej w Sędziszowie Małopolskim.”11. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy wadium na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Zmiana formy wadium musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia oferty kwotą wadium. 12. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w sytuacjach opisanych w art.144 ustawy prawo zamówień publicznych , a także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:1) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku:a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,b) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie - o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działaniac) wystąpienie szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe powyżej 10 dni silne mrozy poniżej -15˚C, ulewne i długotrwałe deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 30˚C) uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów - o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznychd) przerwy w dostawie prądu, wody, gazu, trwającej ponad 7 dni, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowye) wydłużenia terminów dostaw materiałów, urządzeń lub sprzętu z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowyf) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować opóźnienie w wykonaniu projektu, uzyskanie ZRID, wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,g) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań,h) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowyi) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i niewypałów, lub też z innego powodu, w tym na skutek orzeczenia sądu - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowyj) wystąpienia odmiennych od zakładanych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, wodnych i terenowych - o czas trwania przeszkody lub czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót objętych przedmiotem umowyk) zmiany umowy dokonywanej w drodze aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2. do 6. ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, robót uzupełniających, powodującej konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy - o okres niezbędny do wykonania robót będących przedmiotem aneksu do umowy, względnie - o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy przy uwzględnieniu okoliczności, które były powodem dokonywania zmian umowy i zakresu zmianl) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy cena oferty złożonej przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą, a także w przypadku wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy, m) wystąpienia opóźnienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn niezależnych od stron – o okres opóźnienia w przekazaniu placu budowyn) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o ilość dni zawieszenia2) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia - w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego lub interesie publicznym z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi odpowiednio do wartości zmniejszonego zakresu zamówienia (zaniechanych robót) obliczonego w oparciu o ceny z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.3) Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji prac projektowych, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: a) działania siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; b) wydłużenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz innych decyzji administracyjnych, w tym także spowodowanych uruchomieniem procesów odwoławczych lub skargowych; c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów i opracowań niezbędnych dla prawidłowej realizacji Umowy, także wyjątkowych trudności w zawarciu porozumień z zarządzającymi infrastrukturą liniową; d) istotnej zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego mających bezpośredni wpływ na wykonanie projektu.4) wykonywania robót zamiennych o czym mowa w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu zamówienia podstawowego na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 5) w przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej lub STWiORB na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej lub STWiORB i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą.2. Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, w tym projektów, które są następstwem:a) dokonania na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,b) dokonania na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane, uzgodnień w kwestii możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,c) niedostępności na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, bądź też w kosztorysie ofertowym Wykonawcy spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów, sprzętu lub urządzeń lub gdy wykorzystanie tych materiałów, sprzętu lub urządzeń stało się niemożliwe z innych przyczyn,d) pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu zamówienia lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, zwiększenia bezpieczeństwa,e) pojawienia się nowszej technologii wykonania przedmiotu zamówienia, pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zamówienia lub jego kosztów, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia, 3. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, gdy konieczność wprowadzenia zmiany wynika z tych przepisów.4. Określając warunki dokonania zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności:a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, d) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, e) czas wykonania zmiany, f) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania będą jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą one być udostępnione innym uczestnikom postępowania.2. Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty, Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących „tajemnicę przedsiębiorstwa”, przy czym Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Wykonawca jest zobowiązany do wykazania w ofercie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.3. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-27, godzina: 11:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwaną w dalszej części „ustawą Pzp”. 2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 3. Zgodnie z art. 27 ust 1 i 2 ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać: 1) Pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami; 2) elektronicznie w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej, z wyłączeniem złożenia oferty, dla której wymagana jest forma pisemna; 4. Zamawiający wymaga formy pisemnej w przypadku składania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny oraz wyjaśnień dotyczących treści oferty jak i jej uzupełnienia. 5. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych - oferta musi obejmować całość zamówienia. 6. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 7. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców. 8. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych. 9. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp. 10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust.2 ustawy Pzp).11. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp). 13. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu (z zastrzeżeniem art. 93 ust. 5 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty. Klauzula informacyjna w zw. z art. 13 RODO związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ul. Rynek 1 39-120 Sędziszów Małopolski NIP: 8181584373 TEL: 17 221 60 01, E-MAIL: um@sedziszow-mlp.pl 2) Urzędzie Gminy wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem: e-mail: um@sedziszow-mlp.pl lub pisemnie na adres: GMINA SĘDZISZÓW MAŁOPOLSKI ul. Rynek 1 39-120 Sędziszów Małopolski NIP: 8181584373 TEL: 17 221 60 01, E-MAIL: um@sedziszow-mlp.pl,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia zgodnego z SIWZ4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH