Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Przetarg

Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”

24-03-2020, 00:00

Dane kontaktowe

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A,10-950 Olsztyn
tel. 89 52 54 100,
fax. -
e-mail: ias.olsztyn@mf.gov.pl, tomasz.anszczak@mf.gov.pl
http:// www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu


Ogłoszenie nr 524737-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie: Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIS.01.03.01-00-0090/17 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, krajowy numer identyfikacyjny 00102291400000, ul. al. Marszałka Józefa Piłsudskiego  59 A , 10-950  Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 52 54 100, , e-mail ias.olsztyn@mf.gov.pl, tomasz.anszczak@mf.gov.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wyłącznie w formie pisemnej
Adres:
na adres: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie, Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 59 A, 10-950 Olsztyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”
Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.14.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn. „Głęboka modernizacja budynku Urzędu Skarbowego zlokalizowanego w Olsztynie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59”, realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach POIS.01.03.01-00.0090/17 dla Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w ramach Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.2. Przedmiot umowy będzie realizowany na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego opracowanego przez firmę „PERLEX” Paweł Zarzycki z siedzibą w: Osiedle Oświecenia nr 13 lok. 33, 31-635 Kraków - zwanego dalej „PFU”.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w:1) programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) - Załącznik nr 1 do SIWZ / Załącznik nr 2 do umowy,2) audycie - ex-ante - opracowaniu pt. „Metodyka sporządzania audytów energetycznych w zakresie głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków finansowanych w ramach POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.3.1”. - Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik nr 4 do umowy,3) audycie energetycznym - Załącznik nr 3 do SIWZ / Załącznik nr 5 do umowy,4) zestawieniu wskaźników do monitorowania postępu rzeczowego projektu - Załącznik nr 4 do SIWZ / Załącznik nr 6 do umowy.5) przedmiarze robót budowlanych - Załącznik nr 5 do SIWZ (przedmiar stanowi jedynie materiał poglądowy i nie stanowi dokładnego opisu przedmiotu zamówienia),6) projekcie umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ,7) niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w załącznikach, a w szczególności:1) przygotować niezbędną dokumentację projektową zgodnie z wymaganiami PFU wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgodnień, zezwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i z uwzględnieniem wymogów z nich wynikających,2) wykonać na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej roboty budowlane wskazane w ust. 7 pkt 2, przy czym obowiązkiem Wykonawcy jest osiągnięcie wymaganych wskaźników określonych w Audycie ex-ante stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ / Załącznik nr 4 do umowy,3) sporządzić dokumentację powykonawczą,4) pełnić nadzór autorski przy realizacji robót wykonanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.5. Modernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Olsztynie obejmuje wykonanie:1) dokumentacji projektowej w skład, której wchodzić będzie:a) dokumentacja projektowa, w tym projekty wykonawcze w podziale na poszczególne branże (architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne i C.O., instalacje elektryczne) – 2 egz. w formie papierowej;b) przedmiar robót budowlanych – 1 egz. w formie papierowej;c) kosztorys inwestorski – 2 egz. w formie papierowej;d) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egz. w formie papierowej;e) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ – 2 egz. w formie papierowej;f) harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych, sporządzony w kwotach brutto z podziałem na miesiące;g) dokumentacja powykonawcza;h) całość dokumentacji powinna być dodatkowo przekazana w formie elektronicznej na płycie CD.2) robót budowlanych w zakresie:a) docieplenie ścian zewnętrznych;b) docieplenie stropodachów;c) wymiana stolarki okiennej;d) wymiana stolarki drzwiowej;e) modernizacja systemu grzewczego w zakresie kompleksowej wymiany instalacji c.o.;f) wymiany oświetlenia na LED.3) pełnienie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia ich zakończenia i podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, na realizację robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 1.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45321000-3
45421000-4
45421160-3
45310000-3
45331100-7
71220000-6
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Warunek zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że: a. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną (1) usługę w zakresie projektowania obejmującą termomodernizację obiektu użyteczności publicznej o wartości robót minimum 20.000,00 złotych brutto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych);b. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalnosci jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał minimum jedną (1) robotę budowlaną w czynnym obiekcie, polegajacą na termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej o wartości robót minimum 300.000,00 złotych brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) i kubaturze obiektu min. 2000 m3.Pod pojęciem:- „obiekty użyteczności publicznej” należy rozumieć obiekty w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych – PKOB (Dz. U. z 2002 nr 18, poz. 170) Sekcja 1 dział 12:- 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego);- 122 (Budynki biurowe);- 123 (Budynki Handlowo – Usługowe) z wyłączeniem hal o charakterze handlowym;- 124 (Budynki transportu i łączności) z wyłaczeniem budynków garaży;- 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjunym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej);- Oraz Sekcja 1: Dział 11, grupa 113 w klasie- 1130 (Budynki zbiorowego zamieszkania).- „termomodernizacja” należy rozumieć wykonanie prac obejmujących, m.in.: ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową, wymianę instalacji C.O.- „jedną robotę budowlaną” Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę.2. Warunek zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej następującymi osobami:- projektantem w specjalności architektonicznej (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Wskazana osoba powinna posiadać doświadczenie zawodowe w zakresie opracowania dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej dla budowy, rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy minimum jednego budynku oraz minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania.Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.- projektantem branży sanitarnej (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenia zawodowe w projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania.Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.- projektantem branży elektrycznej (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenia zawodowe w projektowaniu w danej specjalności liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania.Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do izby samorządu zawodowego.- kierownikiem robót budowlanych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w ww. specjalności.Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.- kierownikiem robót sanitarnych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w ww. specjalności.Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.- kierownikiem robót elektrycznych (minimum 1 osoba) posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane oraz minimum 3 letnie doświadczenie jako kierownik budowy lub kierownik robót w ww. specjalności.Wskazana osoba powinna posiadać aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego.Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniajace prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) - zwanej dalej „Prawo budowlane” oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujacych przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2275).Ww. funkcje projektanta w specjalności architektonicznej i projektanta branży sanitarnej i elektrycznej może pełnić jedna osoba, o ile jej uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z wymogami wynikającymi z Prawa budowlanego. Ww. funkcje kierownika robót budowlanych i kierowników robót sanitarnych i elektrycznych może pełnić jedna osoba, o ile jej uprawnienia będą obejmowały wymagane specjalności i zakres czynności przewidzianych dla osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z wymogami wynikającymi z prawa budowlanego. Zamawiający do oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu (obliczenia i zweryfikowania łącznej sumy okresów doświadczenia zawodowego) będzie brał faktyczny czas trwania pełnienia wymaganej funkcji w miesiącach. Jako wymagany okres 3-letni należy rozumieć pełne 36 miesięcy doświadczenia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEiDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (CEiDG), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3. aktualnego zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.4. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawcy samodzielnie, bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego przekażą Zamawiającemu aktualne na dzień złożenia oferty, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w niniejszym postępowaniu, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp na wzorze stanowiącym Załącznik nr 12 do SIWZ - w formie oryginału. W przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej każdy z członków składa ww. oświadczenie. Do złożenia tego oświadczenia nie jest zobowiązany podmiot trzeci.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Dziale VI SIWZ, zobowiązany będzie złożyć następujące dokumenty: 1) na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej - aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, spełniające minimalne wymagania określone w Dziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt a).Z przedłożonego dokumentu (np. polisy) musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca objęty jest na dzień złożenia dokumentu ochroną ubezpieczeniową. 2) na potwierdzenie zdolności technicznej:a) wykaz wykonanych lub również wykonywanych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wśród wymienionych usług Wykonawca musi wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie 3 lat, co najmniej jednej usługi, której okres realizacji trwał (w przypadku umów zakończonych) lub trwa (w przypadku umów aktualnie kontynuowanych) nieprzerwalnie przez okres 12 miesięcy przed dniem składania ofert, spełniających warunki wskazane w Dziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt b)a. W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia dowodów potwierdzających należyte wykonanie umowy wystawione przez instytucje na rzecz, których realizowano usługę.Dowody (referencje) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.Wzór wykazu usług - Załącznik nr 8 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o których mowa w niniejszym podpunkcie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wskazanego poświadczenia.b) wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji, o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, np. oświadczenie Wykonawcy. Dowody (referencje) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 9 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału.W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w niniejszym podpunkcie, zostały wcześniej należycie wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania wskazanego poświadczenia.3) na potwierdzenie zdolności zawodowej:wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniające minimalne wymagania określone w Dziale VI ust. 1 pkt 2 ppkt c). Do wykazu należy dołączyć aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego dla każdej z osób wraz z wymaganymi uprawnieniami.Kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa powyżej obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatele państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2272, z wyjątkiem zasad wynikających z art. 20a ust. 1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.).Ww. zaświadczenia i dokumenty potwierdzające uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie Wykonawca składa w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.Wzór wykazu osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 10 do SIWZ należy złożyć w formie oryginału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy. Do formularza ofertowo-cenowego należy załączyć następujące oświadczenia lub dokumenty: 1) W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Dziale VI ust. 1 pkt 2, do formularza ofertowo-cenowego Wykonawca winien dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SIWZ - w formie oryginału. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką). 2) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, udzielone przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.3) oświadczenie o złożeniu niezależnej oferty, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 13 do SIWZ - w formie oryginału, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Podpis musi być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację czytelnie (imię i nazwisko) lub nieczytelnie (z imienną pieczątką). 4) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółek cywilnych), oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.6) Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych, w art. 22a ustawy Pzp (wykorzystuje potencjał podmiotu trzeciego), w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, składa także oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 dotyczące tych podmiotów, a także przedstawia Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.W zobowiązaniu Zamawiający zaleca określić:a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,d) czy podmiot, na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących oświadczenia, zrealizuje przedmiot zamówienia, którego wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. W przypadku podmiotów występujących wspólnie wadium wnosi pełnomocnik lub jeden z Wykonawców występujących wspólnie.4. Oferta Wykonawcy, która nie będzie zabezpieczona skutecznie wniesionym wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.5. Wadium może być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj. w: 1) pieniądzu,2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz 110). 6. Wadium wnoszone w pieniądzu:1) należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Narodowy Bank Polski Odział Okręgowy Olsztyn, numer rachunku: 25 1010 1397 0033 0413 9120 0000W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium - Głęboka modernizacja budynku US Olsztyn - projekt UE; 2801-ILZ.260.14.2020”. W przypadku przelewów bankowych za datę złożenia wadium przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert,2) wskazane jest, aby kopia potwierdzenia wniesienia wadium potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty,3) Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu:1) powinno obejmować cały okres związania ofertą oraz powinno zawierać nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do wypłaty na pierwsze żądanie kwoty wadium w przypadkach wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.2) oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą lub bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, Kancelaria - pok. 19 parter, w tym przypadku należy je spakować i opisać, tak jak ofertę, zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dziale XII SIWZ, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp.8. Zamawiający zwraca wadium:1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 11;2) niezwłocznie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, którego Zamawiający żądał;3) niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku bankowego oraz o koszt prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Dodatkowa gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, w przypadku wystąpienia okoliczności lub zaistnienia warunków opisanych w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ oraz w art. 144 ustawy Pzp.2. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważnościi będą dopuszczalne w granicach unormowań ustawy Pzp i w przypadkach i na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-04-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH