Przetarg

Remonty cząstkowe chodników i nawierzchni brukowych dróg gminnych w 2009 roku.

05-01-2009, 00:00

Dane kontaktowe

Miasto Szczecinek
Plac Wolności 13 13,78-400 Szczecinek
tel. 094 3714129
fax. 094 3740254
e-mail: urzad@um.szczecinek.pl
http:// www.szczecinek.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Szczecinek: Remonty cząstkowe chodników i nawierzchni brukowych dróg gminnych w 2009 roku.
Numer ogłoszenia: 1715 - 2009; data zamieszczenia: 05.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Szczecinek , Plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3714129, faks 094 3740254.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szczecinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe chodników i nawierzchni brukowych dróg gminnych w 2009 roku..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w generalnym wykonawstwie, zgodnie ze sztuką budowlaną, Polskimi Normami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami bezpieczeństwa dla korzystających z drogi, robót polegających na całorocznym remoncie nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych oraz parkingów będących w administracji Miasta Szczecinek, wykonanych z płyt betonowych, kostki betonowej lub bruku, obejmujących przełożenie istniejących nawierzchni lub jej miejscową wymianę wraz robotami towarzyszącymi, takimi jak regulacja lub wymiana krawężników i obrzeży z ewentualną wymianą, remontem lub wykonaniem nowej podbudowy tłuczniowej lub betonowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.32.22-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 6.000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Spełnienie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2. Niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem techniczny i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat min. 1 roboty budowlanej z zakresu robót drogowych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia (robota budowlana na wartość min. 60.000,00 zł brutto). 4. Dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia, umożliwiającym wykonanie zamówienia w narzuconym przez Zamawiającego standardzie 1/ min. 1 samochód ciężarowy 2/ min. 1 zagęszczarkę mechaniczną 3/ min. 1 piłę do cięcia elementów betonowych i kamiennych Powyższy sprzęt Wykonawca powinien wykazać jako własny, bądź przedstawić nań umowę użyczenia sprzętu, bądź innego typu umowę Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejsza niż 80 000 zł..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych; 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; Potwierdzające posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 3. Wykazu wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; 4. Wykazu niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; 5. Pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 4, wykonawca wykazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował; Potwierdzające znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 6. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szczecinek.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Szczecinek, plac Wolności 13, 78-400 Szczecinek Biuro Obsługi Interesanta.

IV.3.5) Termin związania ofertą: do 25.02.2009.