Przetarg

Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 483 Łask - Częstochowaw km 16+500 - 21+800

05-01-2009, 00:00

Dane kontaktowe

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3 3,90-113 Łódź
tel. 042 6162270, 71
fax. 042 6162273
e-mail: dz@zdw.lodz.pl
http:// www.zdw.lodz.pl

Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi elektryka.org!
Dziękujemy!
Szczegóły przetargu

Łódź: Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 483 Łask - Częstochowa w km 16+500 - 21+800
Numer ogłoszenia: 1449 - 2009; data zamieszczenia: 05.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi , ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6162270, 71, faks 042 6162273.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 483 Łask - Częstochowa w km 16+500 - 21+800.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie prac remontowych na drodze wojewódzkiej nr 483 Łask - Częstochowa w km 16+500 - 21+800.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 23.900zł.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki opisane w pkt 6.1.1. instrukcji dla wykonawców musi spełniać każdy z Wykonawców. - Warunki szczegółowe - Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawca musi wykazać: 1) Średni przychód za dwa ostatnie lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 3,5 mln PLN 2) dysponowanie własnymi środkami finansowymi (dopuszczalne jest tu wykazanie środków z kredytu) i/lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 0,7 mln PLN 3) posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość co najmniej 1,0 mln zł. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień złożenia ofert. - Potencjał ekonomiczno-finansowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunek określony w pkt 6.2.1. instrukcji dla wykonawców spełniają łącznie, - Potencjał kadrowy Wykonawca musi wykazać, że będzie dysponował osobami, którym zostanie powierzone wykonanie niniejszego zamówienia na stanowiskach wymienionych poniżej lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia w zakresie tu określonym: Osoby wskazane przez Wykonawcę muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej. Lp. Funkcja i wymagana ilość osób Uprawnienia OIIB Minimalne doświadczenie zawodowe z okresu ostatnich 5 lat 1 2 3 4 Specjalność drogowa 1./ Kierownik budowy 1 osoba Jest wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów w zakresie prawa do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie: uprawnienia wykonawcze drogowe lub konstrukcyjno budowlane bez ograniczeń właściwe dla przedmiotu zamówienia i posiada ubezpieczenie oc w związku z pełnieniem funkcji, o której mowa powyżej - Wykonawca może przedstawić uprawnienia odpowiadające wymaganym wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów w tym zakresie. - Potencjał kadrowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.2. instrukcji dla wykonawców. - Potencjał techniczny Wykonawca musi dysponować w pełni sprawnymi jednostkami sprzętu i środkami transportu, wymienionymi w poniższej tabeli lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego w zakresie tu określonym: Lp Wyszczególnienie (parametry) Min. liczba jednostek 1 2 3) 1./ Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności min. 100 t/h położona w uzasadnionej technologicznie odległości (zgodnie z normą i zapisami STWiORB) (1) 2./ Rozkładarka sterowana elektronicznie (1) 3./ Zestaw sprzętu do zagęszczania mas bitumicznych (walec stalowy statyczny, walec stalowy wibracyjny) (1) 4./ Koparka (1) 5./ Frezarka o szer. frezu min. 2,0 m (1) 6./ Sprzęt czyszczący (1 kompl.) 7./ Samochody samowyładowcze min. 10 MG (2) - Potencjał techniczny Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.3. instrukcji dla wykonawców/ - Doświadczenie Wykonawca musi wykazać, że zrealizował (zakończył) w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od daty wszczęcia niniejszego postępowania, co najmniej 2 zadania porównywalne do przedmiotu zamówienia tzn. polegające na odnowie drogi klasy technicznej min. Z z ułożeniem nawierzchni bitumicznej i uzupełnieniem poboczy destruktem z frezowania, przy czym wartość każdego z zadań nie może być niższa niż 1,8 mln PLN. Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień złożenia ofert. - Doświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunek określony w pkt 6.2.4. instrukcji dla wykonawców. Ocena wg zasady spełnia / nie spełnia.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o treści zgodnej z art. 22 ust. 1 i art. 44 ustawy Pzp na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Rozdziału I instrukcji dla wykonawców. - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. - Na potwierdzenie spełniania warunków szczegółowych opisanych w pkt 6.2. Instrukcji dla Wykonawców Wykonawcy winni przedłożyć następujące dokumenty: - Część sprawozdania finansowego - rachunek zysków i strat z oznaczeniem podmiotu na rzecz którego został sporządzony, a jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym bilansie i rachunku zysków i strat, za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat - inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności za okres jak w zdaniu poprzednim i potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 6.2.1.1)instrukcji dla wykonawców. - Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy jest nie mniejsza od określonej w pkt 6.2.1.2) Instrukcji dla Wykonawców. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach niniejszego zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż w pkt. 6.2.1.3) Instrukcji dla Wykonawców. - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (Potencjał kadrowy), na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2 do Rozdziału I instrukcji dla wykonawców(dla osób, dla których jest to wymagane). Wykaz musi zawierać dane potwierdzające spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.2. Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone kopie stosownych uprawnień lub dyplomów i aktualny dokument potwierdzający przynależność do Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa (dla specjalności, dla których jest ono wymagane). Należy również dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w przedstawionym wykazie Wykonawca wykazał osoby, którymi będzie dysponował. - Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu i środków transportu (narzędzi i urządzeń), jakimi dysponuje Wykonawca (Potencjał techniczny), na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 3 instrukcji dla wykonawców . Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.3 Instrukcji dla Wykonawców. Należy również dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jeżeli w przedstawionym wykazie Wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował - Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 4 instrukcji dla wykonawców. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 6.2.4 Instrukcji dla Wykonawców. Do wykazu winny być dołączone dokumenty potwierdzające, że wymienione w wykazie usługi zostały wykonane należycie. - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.1.2. instrukcji dla wykonawców składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w punkcie 7.3 instrukcji dla wykonawców, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7.3. instrukcji dla wykonawców winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 7.1.instrukcji dla wykonawców . Dokumenty wymienione w pkt 7 sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. 7.1.2. oraz 7.3. instrukcji dla wykonawców winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę; - oświadczenie wymienione w pkt 7.1.1. instrukcji dla wykonawców winno być przedłożone w imieniu wszystkich Wykonawców. - dokumenty wymienione w pkt 7.2.instrukcji dla wykonawców powinien złożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców składających wspólną ofertę, którzy potwierdzają spełnianie warunków określonych w pkt 6.2. instrukcji dla wykonawców..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.lodz.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Henryka Sienkiewicza nr 3 ; 90-113 Łódź; pok.303..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.01.2009 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ul. Henryka Sienkiewicza nr 3 ; 90-113 Łódź; pok. 211 - sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).