Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt Dodaj do EZO Usuń z EZO

Kolumny CSC
budowa.org id15479 00.00 PLN 5 5

Kolumny CSC

Podgląd
Skontaktuj się z firmą:

Keller Polska Sp. z o.o.

Poznańska 172
05-850 Ożarów Mazowiecki
mazowieckie, Polska

Dane kontaktowe:

Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi budowa.org!
Dziękujemy!

Technologia kolumn o kontrolowanej sztywności (ang. CSC – Controlled Stiffness Column) jest metodą wzmocnienia gruntu polegającą na wykonaniu kolumn tworzących wraz z otaczającym podłożem kompozyt o sztywności większej od sztywności gruntu. Współpraca pomiędzy kolumnami a gruntem i ich wzajemny stosunek sztywności oraz brak  połączenia konstrukcyjnego pomiędzy kolumnami a fundamentem są głównymi cechami metody różnicującymi ją od tradycyjnych technik palowych.

Kompozyt kolumny-podbudowa umożliwia przejęcie całości lub części obciążeń obiektu oraz  przeniesienie ich w głębsze warstwy poprzez tarcie na pobocznicy i opór podstawy. Odciążenie w ten sposób słabszych warstw powoduje redukcję osiadania obiektu.

Schemat współpracy kolumn z warstwą podbudowy i gruntem

Schemat współpracy kolumn z warstwą podbudowy i gruntem, Keller

Technologia ta może być stosowana jako wzmocnienie gruntu dla każdego typu obiektu wrażliwego na osiadania. Dotyczy to zarówno fundamentów pojedynczych (stopy fundamentowe), liniowych (ławy fundamentowe), powierzchniowych (płyty fundamentowe oraz posadzki) jak i nasypów drogowych/kolejowych. Technologia znajduje zastosowanie dla posadowienia budynków mieszkalnych, przemysłowych, handlowych, sportowych, obiektów inżynierskich oraz w budownictwie infrastrukturalnym.

Kolumny o średnicy 270, 360 i 400 mm wykonuje się w równych siatkach jako elementy pionowe niezbrojone lub ze zbrojeniem. Kolumny wykonuje się przy użyciu palownicy wyposażonej w głowicę przemieszczeniową lub rurę wibracyjna, która w zależności od rodzaju i stanu początkowego gruntu oraz warunków lokalnych może być wkręcana albo wwibrowywana w podłoże gruntowe.

W wyniku pogrążania głowicy/rury grunt przemieszcza się na boki, bez wynoszenia urobku na powierzchnię, efektem czego jest dogęszczenie podłoża, a tym samym dodatkowa poprawa parametrów gruntu wokół kolumny.

Etapy wykonania kolumn CSC

Etapy wykonania kolumn CSC, Keller

Trzon kolumny iniektowany/betonowany jest każdorazowo pod ciśnieniem w trakcie podciągania głowicy przemieszczeniowej. Rodzaj użytego do formowania kolumny iniektu/betonu oraz jego parametry wytrzymałościowo-odkształceniowe zależą od zakładanego udziału kolumny w przenoszeniu obciążenia, wynikającego z wzajemnej relacji sztywności pomiędzy kolumną a wzmacnianym podłożem.

Zakładaną sztywność podłoża, spełniającą wymagania SGU dla projektowanych obiektów uzyskuje się poprzez zastosowanie odpowiedniej siatki kolumn o określonej średnicy i długości.

W celu zapewnienia optymalnej współpracy podłoża gruntowego z kolumnami CSC w większości przypadków na ich głowicach wykonywana jest warstwa podbudowy redystrybuująca obciążenia wewnątrz kompozytu. Możliwe jest także zastosowanie kolumn bez warstwy podbudowy.

Zasadniczymi zaletami kolumn CSC są:

  • brak urobku wydobywanego na powierzchnię,
  • brak niekorzystnych oddziaływań na sąsiadujące obiekty podczas wykonywania kolumn w technologii wkręcanej,
  • brak rozluźnienia gruntu podczas wykonywania kolumn,
  • jednorodny charakter pracy wzmocnionego podłoża,
  • możliwość zachowania bezpośredniego charakteru posadowienia fundamentów (przy zastosowaniu podbudowy) przy jednoczesnym spełnieniu SGU w zakresie osiadania obiektu,
  • zmniejszenie ilości zbrojenia w fundamentach w porównaniu do innych, palowych technologii,
  • niskie zużycie materiału w porównaniu z kolumnami wykonywanymi w innych technologiach,
  • duża szybkość wykonania.
Pliki do pobrania

Inne produkty firmy