Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

specjalista

Warszawa, mazowieckie Dodano: 2020-06-02 2020-06-02 | ID oferty: 384676


Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista w Biurze Budżetowo-Rachunkowym

ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rozliczeń gotówkowych za pośrednictwem kasy poprzez: - dokonywanie operacji gotówkowych (wypłat i wpłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych, - dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków podjętych z rachunku bankowego, - odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich pobrania, a najdalej w następnym dniu, - niezwłoczne zawiadamianie dyrektora generalnego i głównego księgowego o brakach gotówkowych, -właściwe zabezpieczanie, przechowywanie gotówki.
 • Sporządzanie cotygodniowo raportów kasowych, w przypadku wystąpienia małej ilości operacji kasowych raport należy sporządzić w dłuższym okresie, najpóźniej jednak do końca miesiąca.
 • Prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych poprzez: - przygotowanie przelewów na podstawie dokumentów źródłowych sprawdzonych oraz złożenie podpisów wykorzystując System Bankowości Elektronicznej lub w uzasadnionych przypadkach awaryjnych polecenie przelewu w wersji papierowej, - codzienne sporządzanie otrzymanych drogą elektroniczną wyciągów bankowych oraz sprawdzanie ich pod względem zgodności z dokonanymi przelewami, - kompletowanie i przechowywanie dowodów księgowych należących do zbioru dokumentacji GIJHARS na ogólnych zasadach z uwzględnieniem czasu ich przechowywania, - stała współpraca z Narodowym Bankiem Polskim m.in. nadzór nad przygotowanymi umowami bankowymi i kontrola ważności certyfikatów.
 • Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w księdze druków ścisłego zarachowania.
 • Przekazywanie kwot dochodów budżetowych zgromadzonych na rachunku bieżącym GIJHARS na rachunek budżetu państwa w terminach określonych w przepisach.
 • Prowadzenie rozliczeń zaliczek stałych i jednorazowych na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych.
 • Kompletowanie i archiwizowanie dowodów finansowo-księgowe należących do zbioru dokumentacji GIJHARS na ogólnych zasadach z uwzględnieniem czasu ich przechowywania.


Warunki pracy

Praca w biurze w siedzibie GIJHARS. Użytkowanie sprzętu biurowego, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Stres związany z obsługą klientów. GIJHARS ma siedzibę w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie, który jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Pracownikom oferujemy:
• pracę w urzędzie centralnym, zajmującym się ochroną ekonomiczną konsumentów i wykrywaniem zafałszowań żywności,
• wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatek za udokumentowany staż pracy powyżej 5 lat (od 5 do 20% wynagrodzenia),
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka”),
• możliwość rozwoju: udziału w szkoleniach, projektach, dofinansowania studiów podyplomowych, bezpłatnego udziału w zajęciach języka angielskiego w godzinach pracy,
• pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki mieszkaniowe, wsparcie socjalne),
• możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego dla pracownika i członków rodziny oraz ubezpieczenia grupowego, a także pakietu sportowego,
• nowoczesne narzędzia pracy, dobrze wyposażone stanowiska pracy,
• pracę w systemie ISO, który reguluje procesy i usprawnia działanie,
• pracę w małym zespole, z różnorodnymi zadaniami,
• wolontariat pracowniczy – możliwość angażowania się w zorganizowane akcje na rzecz osób potrzebujących,
• parking dla rowerów,
• możliwość wykupienia obiadów na stołówce w budynku MRiRW w atrakcyjnych cenach,
• dobrą lokalizację miejsca pracy w centrum Warszawy.

Wymagane oświadczenia, życiorys i list motywacyjny wymienione w ogłoszeniu powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydatkę/kandydata składającego ofertę. Prosimy o umieszczenie na ofercie dopisku "specjalista BBR" oraz numeru ogłoszenia.
Imiona i nazwiska kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze. Oferty kandydatów otrzymane po terminie (decyduje data wpływu oferty do urzędu) lub niespełniające stawianych wymagań formalnych nie biorą udziału w kolejnym etapie selekcji.
Kandydaci, którzy zakwalifikowali się do kolejnych etapów naboru, będą o tym informowani telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Kandydaci mogą składać dokumenty w następujący sposób:
• w formie papierowej, osobiście lub pocztą pod adresem wskazanym w ogłoszeniu
• w formie elektronicznej, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) na adres: sekretariat@ijhars.gov.pl
W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem ePUAP wiadomość musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym) lub zaufanym profilem. Załączniki w wiadomości wymagające własnoręcznego podpisu muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym zweryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody i techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert kandydatów,
- test wiedzy, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie minimum 60% poprawnych odpowiedzi,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Ze względu na szerzenie się wirusa SARS-CoV-2 wybrane etapy naboru mogą być przeprowadzane zdalnie.
Dokumenty nadesłane przez kandydatów przechowywane są przez okres trzech miesięcy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata/kandydatki lub od dnia zakończenia naboru bez wyłonienia kandydata/kandydatki. Po tym terminie dokumenty są komisyjnie niszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 22 623 29 43
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze rachunkowości

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, aktów wykonawczych w zakresie rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność,
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia,
 • samodzielność,
 • łatwość przyswajania nowych zagadnień.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku rachunkowości,
 • znajomość programów finansowo-księgowych, pakietu MS Office, systemu TREZOR.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształceniaKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-15
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/specjalista/warszawa/15068264

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: