Knauf Industries Polska Sp. z o.o.	Knauf Industries Polska Sp. z o.o.

Oferta pracy

główny księgowy

Warszawa, mazowieckie Dodano: 2020-04-08 2020-04-08 | ID oferty: 346185


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny księgowy w Departamencie Organizacyjno- Finansowym

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje przepisy ustawy o rachunkowości (ewidencja wykonania budżetu w układzie zadaniowym, ewidencja aktywów trwałych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego), a także obowiązki określone w ustawie o finansach publicznych
 • opracowuje projekty regulacji wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości
 • organizuje prace nad doskonaleniem obiegu dokumentów i procedur rozliczeniowo-księgowych, kontroli wewnętrznej, przygotowaniem rocznego sprawozdania finansowego
 • prowadzi rachunkowość i nadzoruje jej sprawne funkcjonowanie
 • sprawuje nadzór nad gospodarką kasową i zabezpieczeniem wartości pieniężnych oraz innego majątku
 • bierze udział w organizowaniu gospodarki finansowej i nadzoruje jej sprawne funkcjonowanie
 • realizuje czynności związane z zarządzaniem środkami pieniężnymi i wykonywaniem dyspozycji środkami pieniężnymi
 • dokonuje kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym
 • dokonuje kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych
 • analizuje wykorzystanie środków będących w dyspozycji Głównego Inspektoratu i podejmuje działania na rzecz zagospodarowania przejściowo wolnych zasobów finansowych z uwzględnieniem zapewnienia krótkoterminowej płynności finansowej
 • sprawuje wewnętrzną kontrolę finansową
 • bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych w zakresie właściwym dla pełnionej funkcji
 • sporządza sprawozdania finansowe, budżetowe i statystyczne oraz terminowo je przekazuje
 • sprawuje nadzór nad działem księgowości
 • nadzoruje prawidłowy przebieg przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia, prowadzi, weryfikuje i przechowuje ewidencje i księgi inwentarzowe w zakresie składników majątkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, rozlicza inwentaryzację.
 • bierze udział w opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki
 • wykonuje czynności z zakresu kontroli zarządczej
 • zapewnia prawidłowość rozliczeń budżetowych, w tym m.in.: podatków


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
-Praca biurowo-administracyjna w pozycji siedzącej, przy monitorze ekranowym przez co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
-budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty można składać:
- w formie papierowej na adres urzędu lub osobiście w kancelarii GIOŚ
- w formie elektronicznej za pośrednictwem: Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e PUAP) albo poczty elektronicznej na adres rekrutacje@gios.gov.pl. W przypadku przesyłania dokumentów za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać skany własnoręcznie podpisanych oświadczeń
Kandydatki/kandydaci , którzy składają dokumenty za pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczeni do udziału w naborze, są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń najpóźniej w dniu rozmów kwalifikacyjnych.
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne o kolejnych etapach naboru zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procedury naboru.
Z wybranym kandydatem podpisana zostanie umowa o pracę na czas określony.
UWAGA: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w rekrutacji również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 22 369-22-21.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe osoba spełnia jeden z poniższych warunków: a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letniąpraktykę w księgowości, c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
min. 3 lata w przypadku posiadanego wykształcenia ekonomicznego wyższego, lub co najmniej 6 lat w przypadku posiadanego wykształcenia ekonomicznego średniego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych, podatków
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o finansach publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy ( mi.in. rozporządzeń Ministra Finansów: w sprawie klasyfikacji budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej oraz w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania)
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie z zakresu finansowej obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE
 • znajomość obsługi programów finansowo- księgowych
 • znajomość programu TREZOR
 • wpis do rejestru biegłych rewidentów
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: poufne albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatówKopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracyKopie dokumentów potwierdzających posiadanie przeszkolenia z zakresu obsługi finansowo-księgowej lub z zakresu finansowej obsługi projektów współfinansowanych ze środków UE (certyfikaty ukończonych kursów, szkoleń itp.)kopia dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania w zakresie wpisu do rejestru biegłych rewidentówkopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
Dokumenty należy złożyć do: 2020-04-22
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
z dopiskiem: „33/DOF/2020”
Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna
https://www.infopraca.pl/praca/glowny-ksiegowy/warszawa/14925598

Skontaktuj się z firmą:

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Warszawa mazowieckie

Dane kontaktowe: