Artykuł Dodaj artykuł

Pracuj inaczej! Telepraca w Polsce

Czy w Polsce telepraca ma szansę na rozwój? Ilu mamy telepracowników? Ilu pracodawców planuje elastycznie zatrudniać? Jak postrzegamy telepracę? Dobiega końca ogólnopolski projekt „Telepraca – praca przyszłości”, który odpowiedział na te pytania oraz promował ten rodzaj zatrudnienia w Polsce.

Czy w Polsce telepraca ma szansę na rozwój? Ilu mamy telepracowników? Ilu pracodawców planuje elastycznie zatrudniać? Jak postrzegamy telepracę? Dobiega końca ogólnopolski projekt „Telepraca – praca przyszłości”, który odpowiedział na te pytania oraz promował ten rodzaj zatrudnienia w Polsce.

Z hasłem „telepraca”, jak wynika z raportu opracowanego na podstawie badań przeprowadzonych w ramach projektu, spotkali się już niemal wszyscy. Wielu zaczyna pozytywnie wypowiadać się na temat zaletach wynikających z możliwości pracy poza siedzibą firmy.

Dlaczego zatem pracę zdalną wykonuje tylko 1% badanych? Jakie są główne bariery, które ograniczają wzrost telepracy? Na te pytania odpowiedzi udzielał projekt „Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców”,realizowany od sierpnia 2005 roku ze środków Unii Europejskiej.

Idea pracy zdalnej pojawiła się, według teoretyka tego zjawiska – Jacka M. Nillesa, w ślad za osiągnięciami nowoczesnej telekomunikacji jako próba ograniczenia niedogodności dojazdów do pracy.

Jednak jej rozwój w krajach zachodnich to nie tylko wynik poszukiwania przez pracowników wygody.Ważną zaletą jest elastyczność; pracując zdalnie można bowiem indywidualnie podejść do zleconych zadań, dysponować czasem zgodnie z własnym rytmem pracy oraz pogodzić obowiązki zawodowe z prywatnymi. Dlatego telepraca zalecana jest jako forma aktywizacji zawodowej matek z dziećmi, opiekunów osób starszych lub niepełnosprawnych.

Propagatorzy telepracy wśród osób niepełnosprawnych podkreślają fakt, że jest ona ogromnym wyzwaniem, ale i wielką szansą w procesie wkraczania na rynek pracy.

Raport na temat polskiego rynku telepracy, przeprowadzony w ramach projektu ukazał niestety, że telepracownicy stanowią w Polsce tylko 1% wszystkich pracujących. Cieszy jednak potencjał - aż 19% ankietowanych przedsiębiorstw zadeklarowało, że rozważa wprowadzenie u siebie telepracy w najbliższej przyszłości.

Telepraca ma dla siebie przyszłość głównie w takich branżach jak: grafika komputerowa, działalności wydawnicza, marketing i PR, a także księgowość i opracowanie projektów.Do tej listy można dodać jednak szereg innych zastosowań, zależnych od pomysłów i ustaleń pracodawcy i pracownika.

Telepraca to nie tylko oszczędność kosztów. Idea ta wpisuje się w unijną politykę równości szans,ułatwiając równą konkurencję nie tylko osobom niepełnosprawnym i wychowującym dzieciom, ale także zamieszkującym obszary wiejskie.

Dzięki wykorzystaniu telepracy, pracodawca ma możliwość wybierać spośród znacznie szerszego grona potencjalnych pracowników, których nie znajdzie na swoim terenie.

Telepraca często postrzegana jest jako nietypowa forma zatrudnienia. Dlaczego? Organizacja czasu zależy tu od pracownika, ma on do wykonania określone zadania w określonej jednostce czasu czy na dany termin – odpowiada pracodawca zatrudniający telepracowników.

Praca zdalna zmienia tradycyjne myślenie o pracy „od – do”, akcentując raczej efektywność i indywidualne podejście do zadań. Dlatego ważne jest precyzyjne ujęcie zadania i nieizolowanie osoby wykonującej zadania poza firmą. Być może trudniej byłoby mi się zmotywować do pracy, gdyby nie kontakt z biurem bądź zleceniodawcą – wspomina telepracownik – to pomaga w samodyscyplinie, nawet osobie mniej rygorystycznej wobec siebie.

Decyzja o promowaniu i upowszechnianiu tej formy zatrudnienia, w obliczu stwarzanych przez nią możliwości, powinna być priorytetem, zwłaszcza w bieżącym roku  ogłoszonym przez Komisję Europejską Rokiem Równych Szans dla Wszystkich.

Tym bardziej cieszy fakt, że pomimo początkowej niechęci wynikającej z nieznajomości tematu oraz traktowania telepracy jako idei niedostosowanej do polskiego rynku pracy, śmiało mówić można o powodzeniu kampanii upowszechniającej pojęcie telepracy wśród przedsiębiorców.

Świadczą o tym liczby z realizacji projektu „Telepraca – praca przyszłości” – ponad 5000 osób poznało korzyści płynące ze stosowania telepracy w trakcie cyklu tematycznych konferencji, zaś w specjalistycznych szkoleniach wzięło udział aż 600 osób z całej Polski. Pracodawcy podkreślali, że ten rodzaj zatrudnienia wezmą pod uwagę przy planowaniu zmian personalnych w firmach, pracownicy – że zaczną elastyczniej podchodzić do swojej kariery zawodowej.

Projekt „Telepraca” idealnie wpisał się w ideę podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki oraz w trend rosnącego zainteresowania pracodawców wprowadzeniem tej formy zatrudnienia.

Udało nam się to zainteresowanie pobudzić, a jednocześnie wypromować telepracę jako nowoczesny i efektywny model pracy, niezwykle funkcjonalny w wielu branżach, oferujący elastyczność zatrudnienia i zapewniający oszczędność kosztów. – podsumowuje Anna Szymańska, Zarządzająca Projektem, Wiceprezes firmy Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., lidera projektu.

Dziś mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że o powodzeniu projektu zaświadczyli uczestnicy konferencji i szkoleń (w sumie ponad 6 tysięcy osób), prawie 200 tysięcy użytkowników strony internetowej projektu oraz liczni czytelnicy raportu z badań na temat telepracy w Polsce – dodaje.

Realizacja projektu „Telepraca” rozpoczęła się w sierpniu 2005 roku, natomiast konferencje i szkolenia realizowano od kwietnia do listopada 2006. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W skład konsorcjum realizującego projekt weszły największe firmy konsultingowe i badawcze w Polsce - notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., F5 Konsulting Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz PBS DGA Spółka z o.o.

Raport z badań oraz inne szczegółowe informacje o telepracy oraz o Projekcie są udostępnione na stronie internetowej www.telepraca-efs.pl w dziale „Materiały dla prasy”.

 

Więcej informacji udziela:

Ewa Dobosiewicz
Konsultant ds. Promocji
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.

ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
tel.: (061) 64 35 150, tel. kom. 601 808 331

e-mail: ewa.dobosiewicz@dga.pl
www.telepraca-efs.pl

Podobne artykuły